Rb zwolle, 19 maart 2009, namaak viagra i


www.iept.nl
Rb Zwolle, 19 maart 2009, Namaak Viagra
Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer Viagra
Uitspraak: 19 maart 2009
VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:
het openbaar ministerie
tegen
[verdachte]
[geboorteplaats]
[adres]
Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden
op 4 december en 5 maart 2009. Op laatstgenoemde
datum is de zaak inhoudelijk behandeld, waarbij de
verdachte noch zijn raadsman, mr. M.R. Mantz, advo-
caat te ‘s-Gravenhage aanwezig zijn geweest.
DE TENLASTELEGGING
De verdachte is ten laste gelegd dat:
(volgt tenlastelegging zoals ter terechtzitting gewijzigd) Kamagra
1. Hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 in de gemeen-te(n) Leiden en/of Bodegraven, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzette-lijk a. valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken, en/of b. waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, en/of MERKEN - GENEESMIDDELEN

c. waren, die ter aanduiding van herkomst, valselijk Wederrechtelijk vervaardigde merken
van de naam van een bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichte handelsnaam, waren voorzien, en/of d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een Verdachte heeft zich schuldig gemaakt, samen met me- handelsnaam van een ander of een merk waarop een deverdachten, aan het handelen in Kamagra-pillen. ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwij- Door op deze wijze te handelen heeft verdachte niet alleen een wederrechtelijk vervaardigd merk in omloop e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde gebracht maar tevens inbreuk gemaakt op de rechten uiterlijk vertoonden als een tekening of model waarop van [aangever] nu de Kamagra-pillen een sterke gelij- een ander recht had, dan wel daarmee slechts onderge- kenis vertoonden met Viagra-pillen. Kamagra is een schikte verschillen vertoonden, te weten namaak farmaceutische spécialité die in Nederland geen geregi- viagrapillen en/of viagratabletten, althans pillen en/of streerd geneesmiddel is. Verdachte heeft dusdoende tabletten bevattende de werkzame stof Sildenafil voor- een ongeregistreerd middel in het verkeer gebracht zien van het beschermde woord- en/of 3D-vorm- en/of waartoe hij niet bevoegd was.Verdachte heeft voor- model- en/of beeldmerk VGR50 en/of VGR100, dan noemde activiteiten gedurende een bepaalde periode wel een daarmee slechts ondergeschikt verschillend ontplooid met behulp van het bedrijf [naam eenmans- (woord)merk, in elk geval voorzien van een beschermd zaak] de eenmanszaak van de [medeverdachte 2]. Mede woord- en/of 3D-vorm- en/of model- en/of beeldmerk gezien de verklaring van verdachte dat het handelen in heeft ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te Kamagra zijn voornaamste bron van inkomsten was, is koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd, uitge- de rechtbank van oordeel dat verdachte beroeps- en be- deeld en/of in voorraad heeft gehad, terwijl hij, drijfsmatig heeft gehandeld door de Kamagra-pillen en verdachte en/of zijn mededaders van het plegen van dit -sachets in te voeren en te verkopen aan de medever- misdrijf zijn/hun beroep heeft/hebben gemaakt en/of vorenbedoelde handeling(en) als bedrijf heeft/hebben uitgeoefend door voornoemde goederen via internet (chats) te koop aan te bieden en (vervolgens) die (be- stelde) goederen met de post (onder rembours) en/of in persoon te verkopen en/of af te leveren althans, indien Rb Zwolle, 19 maart 2009
het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling (A.J. Louter, mrs. G.P. Nieuwenhuis, A.P. de Jong - de hij op een of meer verschillende tijdstippen in de perio- de van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 in de gemeente(n) Leiden en/of Bodegraven, althans in Ne- www.ie-portal.nl

www.iept.nl
derland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), Gezien de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) nemen van het feit, ten laste gelegde onder artikel 337 opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op het recht van de van het Wetboek van Strafrecht, alsmede de samenhang octrooihouder [aangever], door (telkens) diens geoc- tussen dit feit en de economische feiten en de omstan- trooieerd voortbrengsel, te weten de (werkzame) stof digheid dat alle feiten tegelijkertijd ten laste zijn Sildenafil (verwerkt in kamagrapillen en/of jelly’s), in gelegd, is de rechtbank van oordeel dat zij bevoegd is of voor zijn bedrijf in het verkeer te hebben gebracht kennis te nemen van alle ten laste gelegde feiten die de en/of verder te hebben verkocht en/of af te hebben ge- dagvaarding behelst. Dit brengt met zich dat moet wor- leverd en/of anderszins te hebben verhandeld, dan wel den geoordeeld dat van nietigheid van de dagvaarding voor een of ander aan te hebben geboden, in te hebben De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding gel- 2. Hij op een of meer verschillende tijdstippen in de dig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van deze periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn in de gemeente(n) Leiden en/of Bodegraven, althans in vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing Nederland tezamen en in vereniging met (een) an- der(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, DE BEWIJSMIDDELEN EN DE BEOORDELING
(telkens) opzettelijk ongeregistreerde farmaceutische specialité(s) en/of farmaceutische preparaten, te weten Het standpunt van de officier van justitie
een of meer (handels)hoeveelheden Kamagra (bevat- De officier van justitie, mr. J.W. Bollen, heeft ter te- tende Sildenafil) en/of een of meer (andere) rechtzitting betoogd dat hetgeen onder de feiten 1 farmaceutische spécialités en/of farmaceutische prepa- primair, 2, en 3 ten laste is gelegd wettig en overtui- raten, als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder h en/of i van gend bewezen kan worden en heeft ter terechtzitting de de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, heeft ver- veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien van kocht en/of heeft afgeleverd en/of heeft ingevoerd en/of hetgeen onder voornoemde feiten ten laste is gelegd. heeft verhandeld en/of ter aflevering in voorraad heeft Het standpunt van de verdediging
De raadsman van verdachte heeft per fax d.d. 4 maart 3. Hij op een of meer verschillende tijdstippen in de 2009 bepleit dat geen sprake is van medeplegen van periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 verdachte nu deze niet samen met medeverdachten in in de gemeent(n) Leiden en/of Bodegraven, althans in Kamagra heeft gehandeld, doch alleen aan een van de Nederland, tezamen en in vereniging met (een) an- der(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, Het oordeel van de rechtbank
De vaststaande feiten
dels)hoeveelheden van het geneesmiddel Sildenafil Verdachte is op 25 juni 2007 samen met [medeverdach- (onder de merknaam Kamagra), althans een of meer te 1] op heterdaad aangehouden te Bodegraven na de geneesmiddelen, als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder e overdracht van het ongeregistreerde geneesmiddel Ka- van de wet op de Geneesmiddelenvoorziening, heeft magra. Verdachte is rond november 2006 met de afgeleverd, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededaders handel in Kamagra begonnen en heeft minimaal 3 maal niet bevoegd was/waren tot de uitoefening van de art- aan [medeverdachte 1] Kamagra geleverd. Verdachte verklaart dat [medeverdachte 1] zijn grootste klant was. [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] coördineerden De raadsman van verdachte heeft per fax d.d. 4 maart de handel in Kamagra via het bedrijf [naam eenmans- 2009 de preliminaire verweren gevoerd dat de dagvaar- zaak]. De Kamagra werd via het internet of het bedrijf ding nietig is nu deze tevens feiten bevat welke doorverkocht aan particuliere kopers. Tussen [mede- strafbaar zijn gesteld bij de Wet Economische Delicten verdachte 2] en zijn broer, [medeverdachte 1], werden en de meervoudige strafkamer van de rechtbank daar- de activiteiten betreffende de aan- en verkoop geza- door niet bevoegd is van deze feiten kennis te nemen. menlijk verdeeld. De bestellingen kwamen binnen bij De raadsman baseert zijn verweren op artikel 38 van de de [medeverdachte 2] waarna [medeverdachte 1] de in- koopbestellingen plaatste en ophaalde bij verdachte, en De rechtbank verwerpt de preliminaire verweren. Arti- de verzending verzorgde aan de afnemers. kel 39 lid 2 van de Wet Economische Delicten bepaalt De verdachten gebruikten pseudo-namen en codetaal. immers dat berechting door de meervoudige commune Verdachte was voor medeverdachten bekend als “Ka- strafkamer mogelijk is, indien economische delicten zijn begaan in samenhang met een of meer commune Verdachte had verder geen andere inkomsten dan die delicten waarvan de rechtbank bevoegd is kennis te hij genereerde uit de handel in Kamagra. nemen en alle feiten tegelijkertijd ten laste zijn gelegd. In casu is een feit ten laste gelegd dat strafbaar is ge- In de periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni steld krachtens 337 van het Wetboek van Strafrecht , 2007 heeft verdachte samen met medeverdachten, Ka- naast een tweetal daarmee samenhangende feiten, wel- magra-pillen, welke pillen als farmaceutische ke strafbaar zijn gesteld bij de Wet Economische spécialités zijn aangemerkt en niet in Nederland zijn geregistreerd , verkocht, afgeleverd, ingevoerd en ver-handeld en ter aflevering in voorraad gehad. www.ie-portal.nl

www.iept.nl
tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, tel- In de periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 heeft verdachte, tezamen met zijn medeverdach- a. wederrechtelijk vervaardigde merken, en ten, de Kamagra-pillen, bevattende de werkzame stof d. waren, waarop of op de verpakking waarvan een Sildenafil, geleverd aan klanten in Nederland, terwijl handelsnaam van een ander of een merk waarop een hij, verdachte, niet bevoegd was tot de uitoefening van ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwij- De verdere beoordeling
e. waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde Naar het oordeel van de rechtbank kan wettig en over- uiterlijk vertoonden als een model waarop een ander tuigend worden bewezen dat verdachte zich schuldig recht had, dan wel daarmee slechts ondergeschikte ver- heeft gemaakt aan het hem ten laste gelegde onder de schillen vertoonden, te weten pillen en tabletten bevattende de werkzame stof Sildenafil voorzien van Verdachte heeft zich schuldig gemaakt, samen met me- het beschermde model- en beeldmerk VGR50 en/of deverdachten, aan het handelen in Kamagra-pillen. VGR100, dan wel een daarmee slechts ondergeschikt Door op deze wijze te handelen heeft verdachte niet verschillend (woord)merk, in elk geval voorzien van alleen een wederrechtelijk vervaardigd merk in omloop een beschermd woord- en model of beeldmerk heeft gebracht maar tevens inbreuk gemaakt op de rechten ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te koop van [aangever] nu de Kamagra-pillen een sterke gelij- heeft aangeboden en heeft afgeleverd, uitgedeeld en in kenis vertoonden met Viagra-pillen. Kamagra is een voorraad heeft gehad, terwijl hij, verdachte en zijn me- farmaceutische spécialité die in Nederland geen geregi- dedaders van het plegen van dit misdrijf hun beroep streerd geneesmiddel is. Verdachte heeft dusdoende hebben gemaakt en/of vorenbedoelde handelingen als een ongeregistreerd middel in het verkeer gebracht bedrijf hebben uitgeoefend door voornoemde goederen waartoe hij niet bevoegd was.Verdachte heeft voor- namens de eenmanszaak [naam eenmanszaak] en/of via noemde activiteiten gedurende een bepaalde periode internet te koop aan te bieden en (vervolgens) die (be- ontplooid met behulp van het bedrijf [naam eenmans- stelde) goederen met de post en in persoon te verkopen zaak] de eenmanszaak van de [medeverdachte 2]. Mede gezien de verklaring van verdachte dat het handelen in 2. Hij op een of meer verschillende tijdstippen in de Kamagra zijn voornaamste bron van inkomsten was, is periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 de rechtbank van oordeel dat verdachte beroeps- en be- in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, drijfsmatig heeft gehandeld door de Kamagra-pillen en meermalen, telkens opzettelijk ongeregistreerde farma- -sachets in te voeren en te verkopen aan de medever- ceutische specialités, te weten een of meer (handels)hoeveelheden Kamagra (bevattende Sildena- Met betrekking tot het medeplegen overweegt de recht- fil) als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder h en/of i van de bank het volgende. Verdachte heeft als leverancier van Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, heeft verkocht de Kamagra aan medeverdachten een rechtstreeks, en heeft afgeleverd en heeft ingevoerd en heeft verhan- geenszins te verwaarlozen, aandeel gehad in het plegen deld en ter aflevering in voorraad heeft gehad. van de strafbare feiten. Medeverdachten waren, zoals 3. Hij op een of meer verschillende tijdstippen in de verdachte zelf aangeeft, zijn grootste afnemers. Voorts periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 was voor verdachte duidelijk dat beide medeverdachten in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, de Kamagra-pillen doorverkochten aan particuliere ko- meermalen, telkens opzettelijk een of meer (han- pers. Kort gezegd: verdachte en medeverdachten waren dels)hoeveelheden van het geneesmiddel Sildenafil volledig op elkaar gericht wat levering en afname van (onder de merknaam Kamagra), als bedoeld in artikel 1 de Kamagra betrof. Door het leveren van de pillen aan lid 1 onder e van de wet op de Geneesmiddelenvoor- medeverdachten heeft de verdachte de handel in de ziening, heeft afgeleverd, terwijl hij, verdachte, en zijn Kamagra in stand gehouden en gestimuleerd. Het enke- mededaders niet bevoegd waren tot de uitoefening van le gegeven dat er meerdere aanbieders bereid waren de Kamagra-pillen aan medeverdachten te leveren, doet Van het meer of anders ten laste gelegde zal de ver- daar niet aan af. Uit het voornoemde en de inhoud van dachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank de gebezigde bewijsmiddelen, in onderling verband en dat niet wettig en overtuigend bewezen acht. samenhang beschouwd, acht de rechtbank de samen- werking tussen verdachte en de medeverdachten DE KWALIFICATIE
dermate nauw en volledig, dat zij wettig en overtuigend Feit 1 primair
bewezen acht dat verdachte "tezamen en in vereniging” Het medeplegen van het opzettelijk binnen Nederland de ten laste gelegde feiten heeft gepleegd. verkopen van wederrechtelijk vervaardigde merken en BEWEZENVERKLARING
nagebootste waren, alsmede waren die valselijk het- De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen het- zelfde uiterlijk vertonen als een model waarop een geen verdachte is ten laste gelegd met dien verstande ander recht heeft, terwijl hij daar zijn beroep en/of be- 1. Hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 Strafbaar gesteld bij artikel 337 van het wetboek van november 2006 tot en met 25 juni 2007 in Nederland, Strafrecht
Feit 2
www.ie-portal.nl

www.iept.nl
Het medeplegen van overtreding van artikel 3 van de De rechtbank heeft bij haar beslissing ten slotte reke- ning gehouden met een de verdachte betreffend Strafbaar gesteld bij de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet uittreksel justitiële documentatie d.d. 29 april 2008. De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op Het medeplegen van overtreding van artikel 2 van de de artikelen 10, 27, 47, 57 en 91 van het Wetboek van Strafbaar gesteld bij de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet BESLISSING
DE STRAFBAARHEID
Verklaart, zoals hiervoor overwogen, wettig en over- Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de tuigend bewezen, dat verdachte het onder feit 1 primair, strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitslui- 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan en verklaart ver- ten. Verdachte is daarom strafbaar voor wat te zijnen Het meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en DE STRAFOPLEGGING
de verdachte wordt daarvan vrijgesproken. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte Bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoer- onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van legging van deze uitspraak in verzekering en acht maanden met aftrek van de tijd die door verdachte voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoer- in voorlopige hechtenis is doorgebracht. legging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering Het standpunt van de verdediging
De raadsman van verdachte heeft per fax d.d. 4 maart Aldus gewezen door mr. A.J. Louter, voorzitter, mrs. 2008 de rechtbank verzocht, indien zij de ten laste ge- G.P. Nieuwenhuis en A.P. de Jong - de Goede, rech- legde feiten wettig en overtuigend bewezen acht, een ters, in tegenwoordigheid van mr. S.A. van den Hoek geldboete of een (deels voorwaardelijke) werkstraf on- als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting der algemene voorwaarden op te leggen. Een van 19 maart 2009.
onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou voor verdachte,
gezien zijn huidige werk- en privéomstandigheden na-
delige gevolgen kunnen hebben.
Het oordeel van de rechtbank
Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te
worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard
van het bewezen verklaarde en de omstandigheden,
waaronder dit is begaan en de persoon van de verdach-
te.
De rechtbank is in dit geval van oordeel dat een on-
voorwaardelijke vrijheidsstraf noodzakelijk is, omdat
aard en ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde
door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak
miskend zouden worden. Bijzondere omstandigheden
die tot een ander oordeel zouden moeten voeren, acht
de rechtbank niet aanwezig.
De rechtbank rekent het de verdachte ernstig aan dat hij
gedurende 8 maanden in omvangrijke mate heeft ge-
handeld, tezamen en in vereniging met anderen, in
erectiebevorderende farmaceutische middelen, terwijl
hij daartoe niet bevoegd was. Verdachte heeft hierdoor
mede de handel in ongeregistreerde farmaceutische
middelen in stand gehouden en gestimuleerd, puur voor
eigen geldelijk gewin.
Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigt reeds
het bewezenverklaarde een straf van hierna te melden
omvang, te meer nu verdachte reeds eerder voor soort-
gelijke feiten is veroordeeld en die veroordeling geen
omslag in de handelwijze van de verdachte teweeg
heeft gebracht.
De rechtbank is echter van oordeel dat de eis van de
officier van justitie te hoog is, nu het handelen in Ka-
magra-pillen binnen een relatief beperkte tijdspanne
heeft plaatsgevonden.
www.ie-portal.nl

Source: http://www.boek9.nl/files/2009/IEPT20090319_Rb_Zwolle_Namaak_Viagra.pdf

humor.ch

Sprachraketen. Aus der Welt humor.ch der Lachforschung: Der hält ihm die Buchstabentafel vor, auf der steht C Z W X N Q Y S T A C Z, und fragt Fragen zum Humor: ihn: Können Sie das lesen? «Lesen?» ruft Der Lachtherapeut Dr. Michael Titze gibt Antworten. Frage: Beim Schwitzen transpirieren wir, wenn wir weinen, kommen uns die Tränen – was passiert beim Lachen?

Microsoft word - 18 apr 2008

GLACIER COUNTY COMMISSIONERS REGULAR MEETING Friday, April 18, 2008 The Board of Glacier County Commissioners met at a regular meeting at 8:00 a.m. on Friday, April 18, 2008. Commissioners John Ray-not present late flight from Washington, D.C., Michael DesRosier-not present late flight from Washington, D.C.~Present @ 11:45 a.m., and Ron Rides At The Door was present. Clerk and Recorde

© 2010-2014 Pdf Medical Search