Reglement farmacie

REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ Reglement Farmacie
geldig vanaf 1 januari 2013
REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE .2
Reglement Farmacie 2013 .3
Algemeen .3
1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering .4
2. Lijst met geneesmiddelen die zijn overgeheveld naar het ziekenhuis .6
3. Lijst Voorkeursgeneesmiddelen .7
REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ Reglement Farmacie 2013
Algemeen
Farmaceutische zorg omvat levering van geneesmiddelen of advies en begeleiding zoals apotheekhoudenden plegen te bieden voor verantwoord gebruik van geneesmiddelen en door o.a. het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Advies en begeleiding bij het leveren van geneesmiddelen omvat tenminste: - Extra begeleiding bij een eerste en een tweede uitgifte van een geneesmiddel of als u een geneesmiddel langer dan 12 maanden niet gebruikt hebt; In het eerste uitgifte gesprek vertelt de apotheker u hoe en hoe vaak u het geneesmiddel moet gebruiken, wat de mogelijke bijwerkingen kunnen zijn, of het geneesmiddel met andere geneesmiddelen gebruikt kan worden en of het de rijvaardigheid beinvloedt. In het tweede uitgifte gesprek vraagt de apotheker u of u het geneesmiddel hebt gebruikt, en hoe het is bevallen. - Instructie patiënt geneesmiddel - gerelateerd hulpmiddel; uitleg bij het gebruik als u een geneesmiddel gebruikt waarvoor ook een hulpmiddel nodig is; dan dient de zorgverlener uitleg te geven hoe dit hulpmiddel samen met het geneesmiddel gebruikt moet worden. Indien u vragen hebt dan dient de zorgverlener opnieuw deze uitleg te geven. - Farmaceutische begeleiding bij poliklinisch bezoek, ziekenhuisopname of - ontslag; schriftelijke vastlegging van uw huidige geneesmiddelengebruik en uw geneesmiddelengebruik bij ontslag na opnameIndien u naar de polikliniek gaat of in het ziekenhuis wordt opgenomen is het belangrijk dat de geneesmiddelen die u op dat moment gebruikt schriftelijk worden vastgelegd door de behandelende hulpverlener. Ditis van belang om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Ook als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis geldt dat de geneesmiddelen die u op dat moment gebruikt schriftelijk worden doorgeven aan de huisarts en de apotheker. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt welke farmaceutische zorg onder welke voorwaarden en bij welke medische indicaties voor vergoeding in aanmerking komt. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en aanverwante regelgeving. U kunt deze regelgeving raadplegen via de website www.wetten.nl. Zorgverzekeraars kunnen op grond van de wet aanvullende voorwaarden stellen aan de vergoeding van farmaceutische zorg. In dit Reglement zijn deze aanvullende voorwaarden opgenomen. Dit Reglement maakt onderdeel uit van uw verzekeringsvoorwaarden bij artikel B.15. en B.16. Het Reglement bevat Lijsten die tussentijds kunnen worden gewijzigd. Als we dat doen plaatsen wij een nieuw Reglement met de gewijzigde Lijst op internet. REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ 1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering
Voor de vergoeding van een aantal geneesmiddel(groep)en heeft de overheid voorwaarden gesteld. Deze geneesmiddelen en voorwaarden staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (Rzv). Ook de groep dieetpreparaten is in Bijlage 2 opgenomen. Bijlage 2 wordt regelmatig gewijzigd. U kunt de actuele Bijlage 2 vinden op internet: www.wetten.overheid.nl (u zoekt via zoekvenster: Regeling zorgverzekering, u klikt deze aan en ziet links onderaan Hoofdstuk 8 Bijlage 2). Voor de onderstaande middelen van Bijlage 2 Rzv is een artsenverklaring* en/of beoordeling en/of akkoordverklaring nodig. Hebt u een aandoening die niet op de artsenverklaring staat vermeld, dan kan de behandelend specialist een gemotiveerde aanvraag bij ons indienen. U krijgt dan bericht of het middel wordt vergoed. In onderstaand overzicht kunt u per geneesmiddel (werkzaam bestanddeel) zien of er een artsenverklaring ingevuld moet worden, en wie de controle uitvoert. Wij kunnen deze lijst tussendoor aanpassen. Als we dit doen, wijzigt het Reglement en plaatsen wij een nieuw Reglement met de gewijzigde Lijst op internet. (Genees)middel
Artsenverklaring
Beoordeling door
maakt op het recept duidelijk of er aan de voorwaarden wordt voldaan. (alleen Certican, voor Afinitor en Votubia, zie artikel 2 Fingolimod maakt op het recept duidelijk of er aan de voorwaarden wordt voldaan. granulocyt-(macrofaag-)koloniestimulerende faktor REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ (Genees)middel
Artsenverklaring
Beoordeling door

Viagra en Revatio injecties komen niet voor vergoeding in aanmerking. Sitagliptine Alle actuele informatie kunt u ook vinden op de website www.znformulieren.nl. Uw arts of diëtist vindt daar ook de in te vullen verklaringen. * Dit is een standaard verklaring die uw arts of diëtiste invult. Wij nemen formeel de beslissing of het middel wordt vergoed, maar in veel gevallen kan uw apotheker of leverancier op basis van de verklaring meteen beoordelen of u recht op vergoeding hebt of niet. Hebt u bezwaar tegen beoordeling door uw apotheker of leverancier, dan kunt u, met deze vermelding, de verklaring rechtstreeks naar ons sturen. REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ 2. Lijst met geneesmiddelen die zijn overgeheveld naar het
ziekenhuis

Bepaalde geneesmiddelen uit Bijlage 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering zijn zodanig specialistisch dat terhandstelling (verstrekking) en/of toediening altijd moet plaatsvinden in, of door een ziekenhuis of onder directe verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Deze geneesmiddelen zijn door Minister van VWS overgeheveld naar het ziekenhuis. Dit betekent dat de kosten aan het ziekenhuis vergoed worden, niet aan uw apotheek. Krijgt u toch een nota van uw apotheek, neem dan contact op met uw behandelend specialist of met ons. De volgende geneesmiddelen worden alleen vergoed als onderdeel van artikel B.4. Medisch specialistische zorg: Overgehevelde geneesmiddelen vanaf 1 januari 2012

Abatacept Adalimumab Anakinra Certolizumab pegol Etanercept Golimumab Infliximab Ustekinumab Overgehevelde geneesmiddelen vanaf 1 januari 2013
Imatinib Gefitinib Erlotinib Sunitinib Sorafenib Dasatinib Lapatinib Nilotinib Everolimus (alleen afinitor en Votubia) Pazopanib Mitotaan Bexaroteen Abirateron Lenalidomide Vemurafenib REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ 3. Lijst Voorkeursgeneesmiddelen
Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen wijzen wij op basis van de laagste prijs één of meerdere middelen aan als voorkeursgeneesmiddel. U hebt dan binnen deze groep alleen recht op dat voorkeursgeneesmiddel. Er is altijd minstens één geneesmiddel met de voorgeschreven werkzame stof, in de gewenste sterkte en toedieningsweg beschikbaar voor u. Wij kunnen deze lijst tussendoor aanpassen. Als we dit doen, wijzigt het Reglement en plaatsen wij een nieuw Reglement met de gewijzigde Lijst op internet. Werkzame stof
verantwoordelijke
toedienen
REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ Werkzame stof
verantwoordelijke
toedienen
REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ Werkzame stof
verantwoordelijke
toedienen
REGLEMENT FARMACIE
_________________________________________________________________________________ Werkzame stof
verantwoordelijke
toedienen
* Bij de aanwijzing worden de sterktes 2 en 2,5 mg als één dosering beschouwd. Dit geldt eveneens voor 4 en 5 mg als ook 8 en 10 mg. ** De volgende orale toedieningsvormen worden als gelijkwaardig beschouwd: 667/670 mg/ml, 500 mg/ml en de sachets van 6 en 12 g. *** Bij de aanwijzing wordt om farmaceutisch inhoudelijke redenen één label aangewezen per stofnaam op basis van de laagste totaalkosten. **** De aanwijzing geldt alleen voor nieuwe patiënten. ***** De aanwijzing geldt alleen in het geval van medische noodzaak voor de tabletsvorm

Source: http://www.czdirect.nl/2013/reglement-farmacie.pdf

cdapc.com

Glaxo Agrees to Pay $3 Billion in Fraud Settlement Published: July 2, 2012 The New York Times In the largest settlement involving a pharmaceutical company, the British drugmaker GlaxoSmithKline agreed to plead guilty to criminal charges and pay $3 billion in fines for promoting its best-selling antidepressants for unapproved uses and failing to report safety data about a top diabetes drug, feder

cs.uiowa.edu

Chapter 1. Antibiotics: What They Are and How to Use Them When used correctly, antibiotics are extremely useful and important medicines. They fight certaininfections and diseases caused by bacteria. Well-known antibiotics are penicillin, tetracycline, strep-tomycin, chloramphenicol, and the sulfa drugs, or sulfonamides. Cuando se usan correctamente, 10s antibioticos son medicinas rnuy cjtiles

© 2010-2014 Pdf Medical Search