914201 - sdb nitor rodentin mot råttor och möss 1005

Säkerhetsdatablad


Utarbetad 100527
Enligt EG-förordning nr 1907/2006
NITOR RODENTIN MOT RÅTTOR OCH MÖSS
Produkt / Tillverkare
Bekämpningsmedel mot råttor och möss. Blått grovkrossat spannmålsbaserat ätbete.
Tillverkare: Alfort & Cronholm, Box 110 43, 161 11 Bromma, Telefon 08-704 45 00 Vid nödsituation kontakta Nitor eller Giftinformationen tel 112.
Farliga egenskaper
Bekämpningsmedel mot råttor och möss. Farligt vid förtäring. Förhöjd risk för hälsoskador vid upprepad förtäring. Risk för förgiftning av fåglar och annat vilt vid ovarsam hantering. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar
Verksam beståndsdel: warfarin Cas nr 81-81-2 0,038 vikt-% Farokod /-beteckning: T, giftig R-fras; Repr 1, R 61, 48/25, 52/53 Första hjälpen
Vid förtäring:
Tillför vätska, (vatten, mjölk, grädde e dyl) och kontakta läkare (veterinär) eller giftinformationscentralen tel: 112. Försök eventuellt framkalla kräkning. Brandbekämpningsåtgärder
Produkten underhåller brand, men är ej brandfarlig. Kontakta räddningstjänsten. Valfritt släckningsmedium kan användas. Förhindra t ex genom invallning att släckvatten når Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Sopa ihop och samla in utspillda rester. Rester, spill och ej rengjort emballage är farligt avfall. Lämnas på insamlingsställe för farligt avfall. Hantering / Lagring
Skyddade betesstationer bör användas.Placera betesstationen skyddat så att barn, husdjur, fåglar och annat vilt inte kan komma åt den. Sätt om möjligt upp varningsanslag intill utläggningsplatsen. Samla ihop och oskadliggör överblivet bete och om möjligt döda djur efter saneringens slut. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur och åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras torrt. Begränsning av exponeringen / personligt skydd
Undvik direkt kontakt med medlet. Använd skyddshandskar av valfritt material. Undvik inandning av damm från medlet Fysikaliska och kemiska egenskaper
Blåfärgade krossade spannmålsprodukter som havregryn, mjöl, kexkross bl.a. >99 vikt%. Ingående warfarin har mycket lågt ångtryck och avdunstar således inte. forts SDB Nitor Rodentin Mot Råttor och Möss
Utarbetad 100527
Stabilitet och reaktivitet
Inga speciella kemiska egenskaper eller risker. Ingående warfarin bryts inte ner och är således verksamt i betet även efter lång tid. Toxikologisk information - råd till läkare/veterinär
LD50 akut p.o.warfarin Människa 50 mg / kg (motsvarar 130 gram bete per kilo slöhet, näsblod, magsmärtor, blodig avföring, andningssvårigheter eller eventuellt ledvärk. Ingående warfarin är en antikoagulant med kumulativ verkan. Förhöjd risk för hälsoskador vid upprepad förtäring. Efter påbörjat intag inträder effekten efter cirka 3-4 dygn. Warfarin hämmar protrombinsyntesen och ger sköra kapillärer med blödningar i slemhinnor och inre organ. Koagulationstest kan tas för konfirmering. Behandling vid misstanke om förgiftning
Ekologisk information
Ej miljöfarlig - dock risk för förgiftning av fåglar och annat vilt vid ovarsam hantering. Avfallshantering
Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall. Lämnas på insamlingsställe för Transportinformation
15. Gällande föreskrifter
Innehavare av godkännandet för biocidprodukt med reg nr 3721: Anticimex AB, Box 470 25, 100 74 Stockholm, Tel 08 - 517 633 00 Riskfraser
Skyddsfraser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Användningsområde
Mot råttor och möss. Betet får inte läggas ut så att
barn, husdjur, fåglar och annat vilt kan komma åt det. Annan information
Använda riskfraser ( R ) punkten 3 : 61 Kan ge fosterskador, 48/25 Giftigt; risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Detta säkerhetsdatablad har utformats enligt EG-förordning nr 1907/2006

Source: http://www.dahl.se/sdb/914201%20-%20SDB%20Nitor%20Rodentin%20Mot%20R%C3%83%C2%A5ttor%20och%20M%C3%83%C2%B6ss%201005.pdf

terrywhitechemists.com.au

Sifrol® Tablets Consumer Medicine Information What is in this leaflet Use in children Before you take Sifrol recent information may be available. When you must not take it Do not take Sifrol if you are allergic to: signals in certain areas of the brain. It If you have any concerns about taking this medicine, ask your doctor or pharmacist. How Sifrol works

Engl_report12.htm

Date of the report: 07.05.2002 Report number: 12 Veterinary drugs in poultry and rabbit – secondary investigation Joint campaign by the cantons Basel Country and Basel City (main laboratory) Background Antibiotics are used in cattle, pigs and poultry to promote performance (faster growth and improved feed conversion) as well as in the prophylaxis and treatment of infectious diseases. W

© 2010-2014 Pdf Medical Search