Microsoft word - ki tisa - olie van blijdschap _ffoz_.doc

Olie van blijdschap
Ki Tisa - אשת יכ : "When you take"
Parasha: Ki Tisa - אשת יכ: "Als je neemt" Torah : Exodus 30:11-34:35
Haftarah : 1 Kings 18:1-39
Gospel : Matthew 9:35-11:1
Thought for the Week
Gedachte voor de Week
The Sages teach that in the month of Adar, joy De Wijzen leren dat in de maand Adar, de vreugde increases. In Adar we celebrate the festival of toeneemt. In Adar vieren we het Poerim feest, een Purim, a happy time of joy and gladness, as it is gelukkige tijd van vreugde en blijdschap, zoals er written [in Esther 8:17], "There was gladness geschreven staat [in Esther 8:17], "Er was blijdschap en and joy for the Jews, a feast and a holiday!" Joy vreugde voor de Joden, een feest en een feestdag!" is one of the foundations of our messianic faith.
Vreugde is een van de fundamenten van ons messiaans What better time to celebrate our joy in Messiah geloof. Welke beter moment is er om onze vreugde in than in the joyous month of Adar at the joyous Christus te vieren dan in de vreugdevolle maand Adar op Commentary
Commentaar
U zult hiervan een heilige zalfolie maken, een parfummengsel, het werk van een parfumeur, perfumer; it shall be a holy anointing oil.
het zal een heilige zalfolie zijn. (Exodus In het Tora gedeelte van deze week, gebood de commanded the Israelites to make oil for anointing HEERE de Israëlieten olie te maken voor de zalving the priests and the Tabernacle. The oil is called the van de priesters en de Tabernakel. De olie heet de shemen haMashiach (חישמה ןמש) i.e., "oil of the shemen haMashiach (חישמה ןמש), d.w.z. "olie van de anointing." We could also call it "the oil of Messiah." zalving." We zouden het ook kunnen noemen "de olie According to Jewish tradition, the kings of Israel van de Messias." Volgens de joodse traditie werden were initiated into office by being anointed with the de koningen van Israël in hun ambt gewijd door hen shemen haMashiach. The word Mashiach te zalven met de shemen haMashiach. Het woord (Messiah) means "anointed one." That is why the Masjiach (Messias) betekent "gezalfde." Dat is de Messiah is called the Messiah! Similarly, the Greek reden waarom de Messias, de Messias wordt word Christos means "anointed one." That's where genoemd! Ook het Griekse woord Christos betekent "gezalfde." Daarvan komt het woord "Christus".
Psalm 45:7 refers to the anointing oil poured out Psalm 45:7 verwijst naar de zalfolie die op de koning upon the king as the "oil of joy." The writer of the wordt uitgegoten als de "olie van vreugde." De book of Hebrews quotes this passage when speaking schrijver van het boek Hebreeën citeert deze But of the Son He says, "Your throne, O God, is Maar van de Zoon zegt Hij: "Uw troon, o God, is voor forever and ever, and the righteous scepter is the eeuwig en altijd, en de rechtvaardige scepter is de scepter van zijn koninkrijk U hebt gerechtigheid lief righteousness and hated lawlessness; therefore God, gehad en wetteloosheid gehaat; Daarom heeft God, your God, has anointed you with the oil of gladness uw God, u boven uw metgezellen gezalfd met de olie above your companions." (Hebrews 1:8-9, quoting van vreugde." (Hebreeën 1:8-9, Psalm 45:6-7 The Sages also read Psalm 45:6-7 as a referring to De wijzen lezen Psalm 45:6-7 ook als een verwijzing the anointing of King Messiah. In the future to come, naar de zalving van koning Messias. In de toekomst, zo they taught, King Messiah will be anointed with the leerden zij, zal Koning Messias worden gezalfd met de "oil of gladness." The Sages read the verse to mean, "olie van blijdschap." De Wijzen lezen het vers als te "Messiah has loved righteousness and hated betekenen: "Messias heeft gerechtigheid lief gehad en lawlessness; therefore God, His God, has anointed wetteloosheid gehaat; daarom heeft God, Zijn God Hem Does this mean that Yeshua will actually have Betekent dit dat Yeshua in de toekomst daadwerkelijk a physical anointing with the shemen een lichamelijke zalving met de shemen haMashiach haMashiach in the future? Why not? Just as zal hebben? Waarom niet? Net zoals Johannes de John the Immerser was privileged to see Him Doper het voorrecht had om Hem geestelijk te zien spiritually anointed with the Holy Spirit of God, zalven met de Heilige Geest van God, kunnen we may we all be privileged to see Him physically allemaal het voorrecht hebben om Hem met de anointed with the holy oil of the Tabernacle. In heilige olie van de Tabernakel lichamelijk gezalfd te that day, the oil of Messiah's anointing will truly zien. Op die dag zal de olie van Messias’ zalving werkelijk de olie van blijdschap zijn.
Until then, we His disciples share a portion of Tot dan delen wij, Zijn discipelen, zelfs nu een deel His anointing even now. The anointing Spirit of van Zijn zalving. De zalvende Geest van God is op God is upon us, the very oil of gladness and ons, die olie van blijdschap en vreugde. Daarom joy. Therefore, we keep the commandments, houden wij de geboden, zoals Yeshua in Johannes as Yeshua says in John 15:11, so that His joy 15:11 zegt, opdat Zijn blijdschap in ons zij, en onze may be in us, and our joy may be made full.

Source: http://www.messiaanshetlevendwater.be/Marcel%20Achten_files/FFOZ/Ki%20Tisa%20%20-%20Olie%20van%20blijdschap%20(FFOZ).pdf

Too-much-of-a-good-thing.indd

Dr Frances Pitsilis – 2A Dodson Avenue, Milford, Auckland PO Box 31-572, Milford, North Shore City 0741, New ZealandPHONE: +64 9 486 0030 FAX: +64 9 486 0333 EMAIL: info@drfrances.co.nz WEBSITE: www.drfrances.co.nz TOO MUCH OF A GOOD THING? As the warm weather and summer approaches and we are all looking forward to getting more sunshine, feeling a bit brighter that the better weather brings

Microsoft powerpoint - aforcopi 2012 80 110.ppt

Sensibilité d' Escherichia coli aux quinolones et aux céphalosporines de troisième génération dans les infections urinaires communautaires : étude AFORCOPI-BIO RICAI 2012 De Mouy D, Janvier F, Mérens A, Arzouni J-P, Bouilloux J-P, Dinnat-Courtiols N, Dubouix-Bourandy A, Fabre R, Gontier P, Grillet N, Noël C, Payro G, Pfeffer J ,Thierry J. Introduction

© 2010-2014 Pdf Medical Search