sydneyrx2014.com Available ED Drugstore is an 1st. pharmacy providing a individual service to the society in Australia. Over 80,000 extremely satisfied buyers! We're your medication drug store levitra australia and have provided trusted service to families in Australia for over 15 years.

Belivek_1-56.indd

Az idén március 19-21-ére esik a zsidóság legvidá- nagybátyja, aki az árván maradt lányt fölnevelte, a mabb ünnepe, a Purim, amit külsőségei alapján sok palota kapujában kihallgaĴ a, hogy néhány udvari helyüĴ a zsidók farsangjának tekintenek. Jelmezbál- ember Ahasvérus életére tör. Megüzente Eszternek, ok, karnevál, tréfás színielőadások, sikamlós mu- így közreműködésével a király az utolsó pillanat- latságok, közösségi játékok, ünnepi lakomák, óriási ban megakadályozhaĴ a a készülő merényletet. Nem ivászatok járják ilyenkor. Az utóbbit is illik komo- tudni, hogy főminisztere, Hámán rokonszenvezeĴ -e lyan venni, hisz még évszázadokkal korábban is ne- a leleplezeĴ személyekkel, az azonban írva vagyon, hezen kikerülhető vallási parancs volt a – fi noman hogy gyűlölséggel tekinteĴ a zsidókra. „Van iĴ egy szólva – megkótyagosodás. (A férfi aknak annyi bort nép, szétszórva és szétszéledve a népek közöĴ ki- kelleĴ inniuk, hogy „ne tudjanak különbséget tenni rályságod minden tartományában. Törvényük kü- az átkozoĴ Hámán és az áldoĴ emlékű Mordecháj lönbözik minden más népétől, s a király törvényeit közöĴ ”.) Ma már persze jó szívvel elnézik a sza- nem tartják be. Nem érdemes hát megtartanod őket” bályszegőket, de legalább a makacs „hagyomány- – mondogaĴ a a királynak. Talán, ha tudja, hogy sze- őrzőkre” sem haragudhatnak. Előírás az is, hogy reteĴ és életmentő felesége is zsidó, a király köny- a Purim alkalmával legalább egy embertársat meg nyebben ellenáll a kísértésnek. Erről azonban mit kell ajándékozni két olyan dologgal (étellel, itallal), sem tudoĴ , mivel Eszter ezt nem kötöĴ e az orrára. ami azonnal elfogyasztható. Innen van a kölcsönös, Így aztán főembere, Hámán hosszú, konok és szívós kedves és bőséges vendégjárás, illetve a jókedvű gyűlölete – ha másként nem, kapzsiság formájában traktálási kényszer. A rokonok, barátok, ismerősök – átragadt a királyra is. Megadta Hámánnak az enge- süteményeket küldenek egymásnak. A sanyarúbb délyt, hogy egyetlen napon a birodalmában élő va- sorsot élő családokról sem feledkeznek meg, hiszen lamennyi zsidót kiirthassa, s az ezért felajánloĴ tíz- ilyenkor vallási előírás legkevesebb két szűkölkö- ezer ezüstöt (amely vélhetően az elpusztítoĴ ak hátra dő megajándékozása is. Többnyire a hagyományos maradó vagyonból származoĴ volna) a kincstárába zsidó sütemények, a fl ódni és klidni, vagy az ehhez szállíthassa. Az akciónak hirtelen és meglepetéssze- az ünnephez kötődő, szilvalekvárral töltöĴ Hámán- rűen kelleĴ volna végbemenni, hogy elejét vegyék táska, kap helyet az édességküldeményekben. (Ez a menekülésnek, kincsmenekítésnek. Hámán ezért utóbbi egyes források szerint arról kapta nevét, azt javasolta, hogy a megfelelő dátumot sorsolással hogy Hámán fülére, mások szerint Hámán süvegére válasszák ki. (A Purim szó jelentése is ez: sorsvetés.) A készülődés titka miaĴ jó ideig Esztert sem en- Az ünnep ugyanakkor az április elsejei bolondo- gedte a maga közelébe a király. Ismét bebizonyo- zásokkal is rokonságot tart, hiszen a zsidó hagyo- sodoĴ azonban: minél többen őriznek egy titkot, mányokban ez a beugratások, a különös tréfák (a az annál kevésbé titok. IĴ pedig hírvivők százai stiklik) ideje. A társaságban mulatozók már jó előre vágtaĴ ak szerte a tikos üzeneĴ el, a tömeggyilkos- készülnek is erre. Ami azonban az ünnep igazi kü- ság tervezeĴ időpontjával. Újabb és újabb emberek lönlegességét mutatja az az, hogy a tórai hagyomá- ismerték hát meg a szörnyű terveket. Az egyik be- nyokhoz mélységesen ragaszkodó vallás gyakorlói avatoĴ elkoĴ yanthatoĴ valamit, így ez az elgondo- ilyenkor purimi rabbit is választhatnak maguk kö- lás is Mordecháj fülébe jutoĴ . A szokásos eljárást zül, aki – kizárólag ezen a napon – mosolyfakasztó alkalmazva meg is üzente unokahúgának. Eszter módon magyarázhatja a szentírásba foglalt törté- ez alkalommal tehetetlennek érezte magát, hiszen halálos ítélet járt annak, aki hívás és engedély nél- Purim előestéjén és reggelén minden zsinagó- kül lép a király belső házába. Őt pedig nem hívták. gában felolvassák Eszter könyvét, amelyet a nők Egy újabb kétségbeeseĴ levélváltás után, a fenye- és gyerekek is kötelesek végig hallgatni. Elterjedt geteĴ ség nagyságát felismerve mégis úgy döntöĴ , szokás, hogy ahányszor csak elhangzik a gonosz magára húzza a veszedelmet s a zsidók közül első- ként néz szembe a halállal. Férje azonban, amikor Az ünneplésre okot adó történet nagyjából a kö- rátört kegyesnek bizonyult. Nem adoĴ parancsot a vetkező. Ahasvérus perzsa király a nejét, mivel az kivégzésére, sőt elfogadta a másnapi vacsorameg- szigorú parancsa ellenére sem kívánt a vendégei hívást is. IĴ aztán feltárta előĴ e származása titkát. előĴ fátyol nélkül mutatkozni, elűzte és megöleĴ e. Bátran felidézte, hogy miként menteĴ e meg a zsidó Hiánya hamar megmutatkozoĴ , ezért pótlására ké- Mordecháj révén a zsidó Eszter az egyáltalán nem sőbb birodalma minden zugából új feleségjelölteket zsidó király életét, s mekkora hálátlanság ezért őket hozatoĴ . Így került oda a zsidó Eszter is. A királynak és népüket is megöletésre ítélni. Érzelemkitörése a sok ezer szűz közül pont őrajta akadt meg a sze- és remek érvei sikeresnek bizonyultak, a kelekótya me, beleszereteĴ a szépséges teremtésbe s rögvest uralkodó lefújta az akciót, s kihirdeĴ eĴ e, hogy biro- feleségül veĴ e. Egy alkalommal Mordecháj, a lány dalma minden szegletében biztonságban élhetnek, szabadon költözhetnek, gyülekezhetnek azontúl Hámánok ármánykodásait. A kirekeszteĴ ség, a rej- a zsidók. Végül Hámán került arra az akasztófára, tőzködés, a folytonos életveszélyben, menekülésben élés és a pusztulás több évezredes gyökerű taktikáit, A közel két és félezer évvel ezelőĴ i népirtási kí- gyötrelmeit. A Purim – legalább egy napra – feled- sérlet meghiúsulását ünneplik a zsidók Purimkor. teti mindezeket. Ezért is lehet örömök öröme e nap. Talán az sem véletlen, hogy közülük a diaszpórában Az idő végén minden ünnep megszűnik, kivéve a élők körében a legelevenebb, legszínesebb az ün- Purimot – olvasható a zsidó szentírás-magyarázat- neplés. A szétszóraĴ atásban élők a saját bőrükön is ban –, mert a Purim örökké fennáll. Talán írás se kell sokszor megtapasztalták, családi életsorsokon nem- hozzá… a lelkükben érzik az örömködők.
zedékről nemzedékre megtanulták a mindenkori Az egyszeri-kétszeri fánk
Farsang utóján
Fánkot sütöĴ nagyanyánk… Volt öröm! Egy üst zsír feketélleĴ a tüzön.
Nagyanyó kiált: „ElfogyoĴ a fánk!” félrevezető kiáltások a ködben, ki nem bogozható szagok csalétke oĴ , hol szomjas szelek kerülgetik a cégért, HoloĴ kezdeĴ már esteledni ránk.
s az elmulasztoĴ alkalmak vinnyogva sírnak, OĴ a sok fánk, és nem volt semmi fánk! Mit csináljunk? – gyomrunk is korgoĴ , Kiktől koldulok, nékik adnám mindenem, Nyálunk is csorgoĴ , fényesült a szánk: Csak hűlt a fánk és parázsloĴ a fánk… Ferde képű vakremény jár előĴ ük, nyomukban évtizednyi másnaposság, lankasztó eseménytelenség „Átszaladok a szomszédba!” – mondom én… Jaj, úgy röstellem – húzódoĴ szegény, póznára szúrt, kivájt tökhéjban gyertyaláng.
„IĴ egy garmada fánk, és semmi fánk…”Se fánk – se fánk… Hát akkor mi legyen a vacsoránk?Zsíros kenyérhez volt sónk, paprikánk.
Nem oly fi nom volt, mint valami fánk,De került másnap jó akácfa-fánk,S irral-pirral mégis kisültAz egyszeri-kétszeri fánk.

Source: http://nemzetisegek.hu/repertorium/2011/01/belivek_24-25.pdf

Microsoft powerpoint - aforcopi 2012 80 110.ppt

Sensibilité d' Escherichia coli aux quinolones et aux céphalosporines de troisième génération dans les infections urinaires communautaires : étude AFORCOPI-BIO RICAI 2012 De Mouy D, Janvier F, Mérens A, Arzouni J-P, Bouilloux J-P, Dinnat-Courtiols N, Dubouix-Bourandy A, Fabre R, Gontier P, Grillet N, Noël C, Payro G, Pfeffer J ,Thierry J. Introduction

Ecaprog - printvoorbeeld

VAPATAC MARSEILLE VERANTWORTLICHER BETRIEB: AZOR Avenue Louise 500/5 1050 BRUXELLES Tel:010/653060 Fax:010/653061 Notfalltelefon: 070.245.245 Notfalltelefon weltweit: XX32.70.245.245 E-mail: Website: 1. BEZEICHNING DES STOFFES ODER DER ZUBEREITUNG: 2. MÖGLICHE GEFAHREN: Dies ist ein gefährliches Präparat mit folgenden Risikos: Reizt die Augen und die Haut. 3. ZUSAMMENSETZUNG UND A

Copyright © 2010-2014 Pdf Medical Search