Msds5024nlnl-05

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
· Productidentificatie
· Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
· Toepassing van het product: Professioneel product voor keukenhygiëne.
· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:

Diversey B.V.
Maarssenbroeksedijk 23542 DN Utrecht, NederlandTel. 030-2476911Email: MSDS.JD-NL@diversey.com
· Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Telefoonnummer voor noodgevallen:
Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomen met:N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren) 2 Identificatie van de gevaren
· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden. · Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur envan de onderneming. · Etiketteringselementen
· Kentekening volgens EEG-richtlijnen: Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt.
· Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
· R-zinnen:
35 Veroorzaakt ernstige brandwonden. · S-zinnen:
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch adviesinwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hemdit etiket tonen). · Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet van toepassing.

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
· zPzB: Niet van toepassing.
3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering: Mengsels
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke componenten:
EINECS: 252-104-2 stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer N,N-dimethyltetradecylamine-N-oxide EINECS: 222-059-3 Xi R38-41; N R50 Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivaten., N-oxides EINECS: 263-179-6 Xi R38-41; N R50 · Aanvullende gegevens: De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16.
4 Eerstehulpmaatregelen
· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· Na het inademen: Bij bewusteloosheid de betrokkene neerleggen en vervoeren in stabiele zijligging.
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft een dokter consulteren.
· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts consulteren. · Na inslikken: Mond omspoelen. Drink één of twee glazen water of melk en onmiddellijk een arts consulteren.
· Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:

CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim bestrijden. · Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen verdere relevante informatie beschikbaar. · Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor ogen/ het gezicht.Niet beschermde personen opafstand houden. · Milieuvoorzorgsmaatregelen: Met veel water verdunnen.
· Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Neutralisatiemiddel gebruiken.
Opnemen in droog zand of ander inert materiaal.
· Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
7 Hantering en opslag
· Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren. · Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de PGS/CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften. · Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Raadpleeg de PGS/CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen

· Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Butyl- of nitrilrubber chemicalie-bestendige veiligheidshandschoenen van categorie III, volgens EN 374. Inoverleg met de leverancier van veiligheidshandschoenen kan een ander type van overeenkomende kwaliteitgekozen worden. · Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril.
Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen.
· Algemene gegevens.
· Voorkomen:

Vorm:
Kleur:
· Geur:
· Geurdrempelwaarde:
· pH-waarde:
· Toestandsverandering.
Smeltpunt/smelttraject:
Kookpunt/kooktraject:
· Vlampunt:
· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):
· Ontstekingstemperatuur:
· Ontledingstemperatuur:
· Ontploffingseigenschappen:
Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. · Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:
· Oxidatie-eigenschappen:
· Dampspanning:
· Dichtheid bij 20°C:
· Dampdichtheid:
· Verdampingssnelheid:
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water:
· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
· Viscositeit

dynamisch:
· Overige informatie:
Geen verdere relevante informatie beschikbaar. 10 Stabiliteit en reactiviteit
· Reactiviteit: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Chemische stabiliteit:

Stabiel bij normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering. · Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
· Mogelijke gevaarlijke reacties: Reacties met zuren.
· Te vermijden omstandigheden: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
11 Toxicologische informatie
· Informatie over toxicologische effecten:
· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) 200-2000 mg/kg.
Deze waarde heeft geen praktische betekenis vanwege de bijtende eigenschappen van het product.
· Primaire aandoening:
· huidcontact: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
· oogcontact: Veroorzaakt ernstige of blijvende schade.
· inhalatie: Ernstig irriterend, kan longoedeem veroorzaken.
· inslikken:

Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatie van deslokdarm en de maag.
· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EGvoor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:Bijtend · Sensibilisatie: Geen effecten bekend.
· Toxiciteit bij herhaalde toediening: Geen effecten bekend.
· STOT bij eenmalige blootstelling: Geen effecten bekend.
· STOT bij herhaalde blootstelling: Geen effecten bekend.

12 Ecologische informatie
· Toxiciteit:
· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Persistentie en afbreekbaarheid: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Indeling: Deze classificatie heeft betrekking op het onverdunde product.
· Bioaccumulatie: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Mobiliteit in de bodem: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
· Algemene informatie:

Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden. · Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet van toepassing.
· zPzB: Niet van toepassing.
· Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

13 Instructies voor verwijdering
· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· Europese afvalcatalogus
· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· VN-nummer
· ADR, IMDG, IATA

· Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR

· IMDG, IATA
· Transportgevarenklasse(n)
· ADR
· klasse
· Etiket
· IMDG, IATA
· Class
· Label
· Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA

· Milieugevaren:
· Marine pollutant:

· Kemler-getal:
· EmS-nummer:
· Segregation groups
· Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code
· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voorbepaalde klassen van gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerdehoeveelheden. · ADR
· Tunnelbeperkingscode

15 Regelgeving
· Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
· Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
anionogene oppervlakteactieve stoffen, zeep, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen · Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
Veiligheidsinformatieblad
volgens EG 1907/2006
Handelsnaam: SUMA GEL FORCE D3.2
16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie vanproducteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. · Relevante zinnen
Schadelijk bij opname door de mond. R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R38
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. · De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre
· Internationale referentie: MSDS5024 (10-Feb-2010), FM003906
· VIB versie: 5
· Herzieningsdatum: 29.08.2011

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).

Source: http://www.neptunusbv.nl/documenten/2011107%20Suma%20Gel%20Force%20D3.2.pdf

Microsoft word - nist infectious diseases protocol community handout.doc

New International School Thailand Introduction The New International School Thailand ( NIST ), places a high priority on the need to prevent the spread of infectious diseases in our school and community. By using the information and protocol/s described in this document, it is hoped that the health and regular school attendance of students can be improved so that they may

Levels of pain control

Levels of pain control There are different types of painkillers that are effective for mild, moderate or severe pain. Types of painkillers These different types of painkillers are set out below in an ’analgesic ladder’.  Mild pain - Mild painkillers eg paracetamol or anti-inflammatory drugs eg ibuprofen (Brufen®, Neurofen®), diclofenac sodium (Voltarol®) or celecoxib (Celebr

© 2010-2014 Pdf Medical Search