Pantoloc c. 20mg 0007 tabs dk_906135z_pil.pdf

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.
4. BIVIRKNINGER
20 mg enterotabletter
PANTOLOC Control kan som al anden medicin give bivirk- ninger, men ikke alle får bivirkninger.
Fortæl det straks til lægen eller kontakt skadestuen på
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder
det nærmeste hospital, hvis du får nogle af følgende alvor- vigtige informationer.
lige bivirkninger. Hold straks op med at tage medicinen, Du kan få PANTOLOC Control uden recept. For at opnå den men tag denne indlægsseddel og/eller tabletterne med.
bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge – Alvorlige allergiske reaktioner (sjældne):
Overfølsomhedsreaktioner, såkaldte anafylaktiske reak- – Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
tioner, anafylaktisk chok og angioødem. Typiske symp- – Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
tomer er: Hævelse af ansigt, læber, mund, tunge og/ – Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke eller hals, hvilket kan give problemer med at synke eller trække vejret, udslæt (nældefeber), alvorlig svimmelhed – Du bør ikke tage PANTOLOC Control i mere end 4 uger med hurtig hjertebanken og kraftige svedeture.
Alvorlige hudreakioner (hyppighed ikke kendt):
– Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver Udslæt med hævelse, blæredannelse eller afskalning af værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
huden, nedbrydning af huden og blødning omkring øjne, Oversigt over indlægssedlen:
næse, mund eller kønsdele og hurtig forværring af din almene helbredstilstand, eller eksem ved udsættelse 2. Det skal du vide, før du begynder at tage – Andre alvorlige reaktioner (hyppighed ikke kendt):
Gulfarvning af hud og øjne (på grund af alvorlig lever- skade) eller nyreproblemer så som smertefuld vandlad- ning og smerter i den nedre del af ryggen kombineret Bivirkninger kan forekomme inden for bestemte hyppighe- 1. VIRKNING OG ANVENDELSE
PANTOLOC Control indeholder det aktive stof pantopra- • meget almindelige: påvirker flere end 1 ud af zol, som blokerer den ”pumpe”, der producerer mave- syre. Dermed reduceres mængden af syre i din mave. • almindelige: påvirker mellem 1 og 10 ud af PANTOLOC Control bruges til korttidsbehandling af refluks- symptomer (f.eks. halsbrand og sure opstød) hos voksne.
• ikke almindelige: påvirker mellem 1 og 10 ud af Refluks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan blive betændt og smertefuldt. Det kan give sympto- • sjældne: påvirker mellem 1 og 10 ud af mer som smertefuld brændende fornemmelse i brystet, som stiger op i halsen (halsbrand) og giver en sur smag • meget sjældne: påvirker færre end 1 ud af i munden (sure opstød). Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand efter kun en dags • ikke kendt: hyppigheden kan ikke bestemmes behandling med PANTOLOC Control, dog er denne medicin ikke beregnet til at give øjeblikkelig lindring. Det kan være – Ikke almindelige bivirkninger:
nødvendigt at tage tabletter i 2-3 dage i træk for at lindre Hovedpine; svimmelhed; diaré; kvalme, opkastning; oppustethed og luftafgang fra tarmen; forstoppelse; mundtørhed; smerter og ubehag i maven; hududslæt 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU
og eksem; kløe; svaghedsfornemmelse, udmattet eller generelt utilpas; søvnforstyrrelser; forøgede leveren- BEGYNDER AT TAGE PANTOLOC
Sjældne bivirkninger:
Synsforstyrrelser så som sløret syn; ledsmerter; Tag ikke PANTOLOC Control
muskelsmerter; ændringer i kropsvægt; forhøjet – hvis du er overfølsom (allergisk) over for panto- kropstemperatur; hævelse af hænder og fødder; allergi- prazol, soja eller et af de øvrige indholdsstoffer. ske reaktioner; depression; forhøjede værdier af bilirubin (Indholdsstofferne er angivet under pkt. 6 ”PANTOLOC og fedt i blodet (kan ses i blodprøver).
Meget sjældne bivirkninger:
– hvis du tager medicin, som indeholder atazanavir Desorientering; nedsat antal blodplader i blodet, hvilket kan medføre, at du lettere bløder eller får blå mærker; nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan øge tenden- Vær ekstra forsigtig med at tage PANTOLOC Control
Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
Hallucinationer, forvirring (specielt hos patienter som i – hvis du er blevet behandlet for halsbrand eller fordøjel- forvejen har haft disse symptomer); nedsat natriumind- – hvis du er over 55 år og dagligt tager medicin uden Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er gene- rende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke – hvis du er over 55 år og har nye symptomer eller symp- – hvis du tidligere har haft et mavesår eller har fået fore- 5. OPBEVARING
– hvis du har leverproblemer eller gulsot (gulfarvning af Brug ikke PANTOLOC Control efter den udløbsdato, der står – hvis du regelmæssigt tager til læge på grund af alvorlige på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den – hvis du skal have fortaget en endoskopi eller en Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod Fortæl det straks til lægen før eller efter du har taget
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. medicinen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i som kan være et tegn på en anden, mere alvorlig, sygdom: afløbet, toilettet eller skraldespanden.
– uventet vægttab (som ikke er relateret til diæt eller et 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
PANTOLOC Control indeholder:
– blodigt opkast, dette kan ses som mørkt kaffegrums – Aktivt stof: Pantoprazol. Hver tablet indeholder 20 mg pantoprazol (som natirumsesquihydrat).
– du opdager blodig afføring, som kan være sort eller – Kerne: Natriumcarbonat, vandfrit; mannitol – synkebesvær eller smerte i forbindelse med synkning (E 421), crospovidon, povidon K90, calciumstearat.
– du ser bleg ud eller føler dig sløj (blodmangel) – Overtræk: hypromellose, povidon K25, titandioxid (E 171), gul jernoxid (E 172), propylenglycol, metha- crylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), natriumlauril- – kraftig og/eller vedvarende diaré, da PANTOLOC Control sulfat, polysorbat 80, triethylcitrat.
er forbundet med en let øget risiko for infektiøs diaré – Blæk til prægning: Shellac; rød, sort og gul jernoxid Din læge kan beslutte at henvise dig til yderligere (E 172); sojalecithin, titandioxid (E 171), antifoam Fortæl lægen, at du tager denne medicin, hvis du skal have Udseende og pakningsstørrelser
Enterotabletterne er gule, ovale, bikonvekse filmovertrukne Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød tabletter præget med ”P20” på den ene side. PANTOLOC og halsbrand efter kun en dags behandling Control findes i aluminim/aluminium-blister med eller med PANTOLOC Control, dog er denne medicin ikke bereg- net til at give øjeblikkelig lindring. Du skal ikke tage det Pakningerne indeholder 7 eller 14 enterotabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Hvis du gennem den seneste tid har lidt af halsbrand- eller Indehaver af markedsføringstilladelsen
fordøjelsesbesværsymptomer, skal du huske at gå til læge Brug af anden medicin
PANTOLOC Control kan medføre, at andre lægemidler ikke virker ordentligt. Fortæl det til lægen Fremstiller
eller apoteket, hvis du tager medicin som indehold er nogle – ketoconazol (bruges ved svampeinfektion) – warfarin og phenprocoumon (medicin som virker blod- fortyndende og forebygger blodpropper). Du skal mulig- Hvis du vil have yderligere oplysninger om – atazanavir (bruges til behandling af HIV-infektion). PANTOLOC Control, skal du henvende dig til den lokale Du må ikke tage PANTOLOC Control, hvis du tager Denne indlægsseddel blev senest godkendt
Tag ikke PANTOLOC Control samtidigt med anden medicin, Du kan finde yderligere information om PANTOLOC Control som begrænser mængden af syre i din mave, så som på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjem- andre syrepumpehæmmere (omeprazol, lansoprazol eller rabeprazol) eller en H2- antagonist (f.eks. ranitidin, famotidin).
De følgende anbefalinger omkring livsstil og kostændringer Du må gerne tage PANTOLOC Control samtidig med syre- kan også hjælpe med at lindre halsbrand neutraliserende medicin (f.eks. magaldrat, alginsyre, natri- umbicarbonat, aluminiumhydroxid, magnesiumcarbonat eller kombinationer heraf), hvis det er nødvendigt.
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
– reducér indtaget af alkohol og koffein Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, samt natur- eller homøopatiske lægemidler.
– undgå tætsiddende tøj eller bælte Brug af PANTOLOC Control sammen med mad og
– undgå at spise tre timer før sengetid – hæv hovedgærdet (hvis du lider af natlige symptomer) Tabletter skal synkes hele med væske inden et måltid.
– reducér indtaget af madvarer, som kan medføre hals- Graviditet og amning
brand. Det kan foreksempel være: Chokolade, peber- Tag ikke PANTOLOC Control, hvis du er gravid, tror du kan mynte, spearmint, fed og friturestegt mad, syreholdig mad, krydret mad, citrusfrugter, frugtjuice og tomater.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.
Trafik- og arbejdssikkerhed
FYLGISEÐILL: UPPLÝSINGAR FYRIR NOTANDA LYFSINS
Hvis du oplever bivirkninger som svimmelhed og syns-forstyrrelser, bør du ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstof-
20 mg sýruþolnar töflur
fer i PANTOLOC Control
PANTOLOC Control indeholder sojalecithin. Tag ikke denne medicin, hvis du er allergisk overfor peanuts eller soja.
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega þar sem hann veitir
mikilvægar upplýsingar um notkun lyfsins.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PANTOLOC
Þetta lyf er fáanlegt án lyfseðils. Engu að síður er nauðsynlegt að nota PANTOLOC Control á réttan hátt til að ná sem bestum árangri.
Tag altid PANTOLOC Control nøjagtigt som beskrevet i – Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa denne indlægsseddel. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på – Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum Tag en tablet dagligt. Overskrid ikke den anbefalede dag- – Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast Du bør tage denne medicin i mindst 2-3 dage i træk. Stop med at tage PANTOLOC Control, når du er symptomfri. Du – Ekki skal taka PANTOLOC Control töflur lengur en í kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og 4 vikur án þess að ráðfæra sig við lækni.
halsbrand efter kun en dags behandling med PANTOLOC – Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður Control, men denne medicin har ikke til hensigt at give aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum øjeblikkelig lindring. Du skal kontakte lægen, hvis du ikke fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp oplever symptomlindring efter 2 hele ugers behandling med medicinen. Tag ikke PANTOLOC Control tabletter i Í fylgiseðlinum:
mere end 4 uger uden at kontakte lægen. Tag tabletten på 1. Upplýsingar um PANTOLOC Control og við hverju það samme tid hver dag før et måltid. Tabletten skal synkes hel og med væske. Du må ikke tygge eller knuse tabletten.
2. Áður en byrjað er að taka PANTOLOC Control Børn og unge
PANTOLOC Control bør ikke anvendes til børn og unge Hvis du har taget for mange PANTOLOC Control
enterotabletter
Fortæl det strakt til lægen eller apoteket. Tag om muligt din
1. UPPLÝSINGAR UM PANTOLOC
medicin og denne indlægsseddel med. Der er ingen kendte CONTROL OG VIÐ HVERJU ÞAÐ ER
Hvis du har glemt at tage PANTOLOC Control
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den
PANTOLOC Control inniheldur virka innihaldsefnið glemte dosis. Tag den næste dosis næste dag til sædvanlig pantóprazól sem vinnur gegn „pumpunni” sem framleiðir magasýru. Þannig dregur það úr magni sýru í maganum.
PANTOLOC Control er notað til styttri meðhöndlunar á Ef gleymist að taka PANTOLOC Control
einkennum bakflæðis (til dæmis brjóstsviða, sýruuppvellu) Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Taktu næsta venjulega skammt Bakflæði er það þegar sýra flæðir til baka úr maganum næsta dag á sama tíma og venjulega.
upp í vélindað sem getur orðið bólgið og aumt. Þetta getur Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari valdið einkennum eins og sársaukafullri brunatilfinningu fyrir brjósti sem liggur upp í hálsinn (brjóstsviði) og súru bragði í munni (sýruuppvella).
4. HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR
Þú getur hugsanlega losnað við einkenni bakflæðis og brjóstsviða eftir aðeins eins dags meðferð með PANTOLOC Eins og við á um öll lyf getur PANTOLOC Control valdið Control en lyfinu er ekki ætlað að hafa tafarlaus áhrif. Það aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.
getur reynst nauðsynlegt að taka töflurnar í 2-3 daga í röð Láttu lækninn vita tafarlaust eða hafðu samband við
slysadeild næsta sjúkrahúss ef þú finnur fyrir einhverjum
af eftirfarandi alvarlegum aukaverkunum. Hættu strax að
2. ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ TAKA
taka lyfið en hafðu fylgiseðilinn og/eða töflurnar með þér.
PANTOLOC CONTROL
Alvarleg ofnæmisviðbrögð (mjög sjaldgæf):
Ofnæmisviðbrögð, svonefnd bráðaofnæmisviðbrögð, Ekki má taka PANTOLOC Control
bráðaofnæmislost og ofsabjúgur. Dæmigerð einkenni – ef þú ert með ofnæmi fyrir pantóprazóli, fyrir soja eða eru: Þroti í andliti, vörum, munni, tungu og/eða hálsi, einhverju öðru innihaldsefni PANTOLOC Control (koma sem getur valdið erfiðleikum við kyngingu eða öndun, fram í kafla 6 „Hvað inniheldur PANTOLOC Control“).
ofsakláði, alvarlegur svimi ásamt mjög hröðum – ef þú tekur lyf sem innihalda atazanavír (til meðferðar hjartslætti og mikilli svitamyndun.
Alvarlegar aukaverkanir á húð (tíðni ekki þekkt):
Útbrot ásamt þrota, blöðrumyndun eða flögnun á húð, – ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti.
húðtap og blæðing kringum augu, nef, munn eða kynfæri Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun PANTOLOC
og hröð versnun almennrar heilsu eða útbrot þegar verið – Aðrar alvarlegar aukaverkanir (tíðni ekki þekkt):
– Þú hefur fengið meðferð við brjóstsviða eða meltingar- Gulur litur á húð og augum (vegna alvarlegra truflunum samfellt í 4 vikur eða lengur lifrarskemmda) eða nýrnakvillar eins og sársauki við – Þú ert eldri en 55 ára og tekur daglega lyf við meltingar- þvaglát og verkur í neðri hluta baks ásamt hita.
Aukaverkanir geta komið fram af tiltekinni tíðni sem er – Þú ert eldri en 55 ára og einkennin eru nýleg eða hafa • Mjög algengar: Kemur fram hjá fleiri en 1 notanda af 10 – Þú hefur fengið magasár eða gengist undir • Algengar: Kemur fram hjá 1 til 10 notendum af 100 • Sjaldgæfar: Kemur fram hjá 1 til 10 notendum af 1.000 – Þú ert með lifrarkvilla eða gulu (gulur litur á húð og • Mjög sjaldgæfar: Kemur fram hjá 1 til 10 notendum af – Þú ferð reglulega til læknis vegna alvarlegra óþæginda • Koma örsjaldan fyrir: Kemur fram hjá færri en 1 notanda – Ef þú átt að fara í magaspeglun eða öndunarpróf sem • Tíðni ekki þekkt: Ekki hægt að áætla tíðni út frá Láttu lækninn vita tafarlaust, áður en eða eftir að lyfið er
Sjaldgæfar aukaverkanir:
tekið, ef vart verður við einhver eftirfarandi einkenna sem Höfuðverkur; svimi; niðurgangur; ógleði, uppköst; geta verið merki um annan alvarlegri sjúkdóm: uppþemba og vindgangur; hægðatregða; þurrkur – Þyngdartap án ásetnings (sem tengist ekki mataræði í munni; verkur í kvið og óþægindi; húðútbrot eða ofsakláði; kláði; slappleiki, þreyta eða almenn vanlíðan; – Uppköst, einkum ef þau eru endurtekin svefntruflanir; aukin lifrarensím við blóðpróf.
– Uppköst með blóði; þetta getur líkst dökkum kaffikorg – Mjög sjaldgæfar aukaverkanir:
– Vart verður við blóð í hægðum, sem kunna að vera Sjóntruflanir svo sem þokusýn; liðverkir; vöðvaverkir; breytingar á þyngd; hækkaður líkamshiti; þroti í – Erfiðleikar eða sársauki í tengslum við kyngingu útlimum; ofnæmisviðbrögð; þunglyndi; aukning gallrauða og fitugildi í blóði (kemur fram við blóðpróf).
Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir:
Skynvilla; fækkun blóðflagna sem getur valdið meiri – Alvarlegur og/eða þrálátur niðurgangur, þar sem blæðingu eða marblettum en venjulega; fækkun hvítra PANTOLOC Control hefur verið sett í samhengi við örlítið blóðfrumna sem getur leitt til tíðari sýkinga.
aukna hættu á niðurgang vegna sýkingu.
Tíðni ekki þekkt:
Hugsanlegt er að læknirinn ákveði að framkvæma einhver Ofskynjanir, rugl (einkum hjá sjúklingum með sögu um þessi einkenni); lækkað natríumgildi í blóði.
Ef þú þarft að fara í blóðpróf skaltu láta lækninn vita að þú Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða Þú getur hugsanlega losnað við einkenni bakflæðis og ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.
brjóstsviða eftir aðeins eins dags meðferð með PANTOLOC Control en lyfinu er ekki ætlað að hafa tafarlaus áhrif.
5. HVERNIG GEYMA Á PANTOLOC
Þú skalt ekki taka það sem forvörn.
Ef þú hefur þjáðst af endurteknum einkennum brjóstsviða eða meltingartruflana í nokkurn tíma skaltu muna að fara Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
Notkun annarra lyfja
fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni PANTOLOC Control getur hugsanlega hindrað rétta virkni og þynnunni. Fyrningardagsetning er síðasti dagur annarra lyfja. Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú notar einhver lyf sem innihalda eitthvert eftirfarandi virkra Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.
Ekki má fleygja lyfjum í skólplagnir eða heimilissorp. Leitið – Ketókónazól (notað við sveppasýkingum).
ráða hjá lyfjafræðingi um hvernig heppilegast er að losna – Warfarín og fenprókúmon (notað til blóðþynningar og til við lyf sem ekki þarf að nota lengur. Þetta er gert til þess að koma í veg fyrir blóðtappamyndun). Þú gætir þurft að – Atazanavír (notað til að meðhöndla HIV-sýkingu). Þú 6. AÐRAR UPPLÝSINGAR
mátt ekki nota PANTOLOC Control ef þú tekur atazanavír.
Ekki taka PANTOLOC Control ásamt öðrum lyfjum sem Hvað inniheldur PANTOLOC Control
minnka það magn sýru sem er framleitt í maganum, svo – Virka innihaldsefnið er pantóprazól. Hver tafla inniheldur sem öðrum prótónpumpuhemli (ómeprazól, lansóprazól 20 mg pantóprazól (sem natríum seskíhýdrat).
2 blokka (t.d. ranitidín, famotidín).
– Kjarni: Natríumkarbónat (vatnsfrítt), mannitól, Hins vegar má taka PANTOLOC Control ásamt sýrubindandi krospóvídon, póvídon K90, kalsíum sterat.
lyfjum (t.d. magaldrate, algínsýru, natríum tvíkarbónati, – Húð: Hýprómellósi, póvídon, títantvíoxíð (E 171), álhýdroxíði, magnesíum karbónati eða blöndu af einhverju gult járnoxíð (E 172), própýlen glýkól, metakrýlsýru- þessara lyf) ef á þarf að halda.
etýlakrýlat samfjölliða, natríumlárýlsúlfat, Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem – Blek til prentunar: Skellakk, rautt, svart og gult fengin eru án lyfseðils. Þetta á einnig við um jurta- eða járnoxíð (E 172), sojalesitín, títantvíoxíð (E 171) og Ef PANTOLOC Control er tekið með mat eða drykk
Útlit PANTOLOC Control og pakkningastærðir
Gleypa skal töflurnar í heilu lagi með vökva fyrir máltíð.
Sýruþolnu töflurnar eru gular, sporöskjulaga, tvíkúptar Meðganga og brjóstagjöf
filmuhúðaðar töflur með „P20“ áprentuðu á annarri Ekki taka PANTOLOC Control ef þú ert barnshafandi, telur að þú gætir verið barnshafandi eða ert með barn á brjósti.
PANTOLOC Control fast í áli/álþynnum með eða án pappa Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru Pakkningar með 7 eða 14 sýruþolnum töflum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.
Akstur og notkun véla
Ef þú finnur fyrir aukaverkunum eins og svima eða
Markaðsleyfishafi
sjóntruflunum, skaltu ekki aka eða stjórna vélum.
Nycomed GmbHByk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni
PANTOLOC Control
PANTOLOC Control inniheldur sojalesitín. Ef ofnæmi er til
Framleiðandi
staðar fyrir jarðhnetum eða sojabaunum skal ekki nota Production site OranienburgLehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg 3. HVERNIG TAKA Á PANTOLOC
Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið Taktu PANTOLOC Control alltaf nákvæmlega eins og lýst er Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur 01/2010
í fylgiseðlinum. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu lyfið leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.
Taktu eina töflu á dag. Ekki fara fram úr þessum ráðlagða skammti sem nemur 20 mg af pantóprazóli daglega.
Þú skalt taka lyfið í minnst 2-3 daga í röð. Hættu að taka PANTOLOC Control þegar einkennin eru alveg horfin. Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.
Þú getur hugsanlega losnað við einkenni bakflæðis og Eftirfarandi ráðleggingar varðandi lífstíl og breytt brjóstsviða eftir aðeins eins dags meðferð með PANTOLOC matarræði geta einnig reynst hjálplegar við að slá á Control en lyfinu er ekki ætlað að hafa tafarlaus áhrif.
brjóstsviða og sýrutengd einkenni.
Ef einkennin batna ekki þegar lyfið hefur verið tekið samfellt í 2 vikur skaltu ráðfæra þig við lækninn.
Ekki taka PANTOLOC Control töflur lengur en í 4 vikur án þess að ráðfæra sig við lækni.
– Dragið úr neyslu áfengis og koffeins Taktu töfluna fyrir máltíð, á sama tíma á hverjum degi. – Léttist (ef um yfirþyngd er að ræða) Þú skalt gleypa töfluna í heilu lagi með dálitlu vatni. Ekki – Forðist þröngan fatnað eða belti – Forðist að neyta fæðu minna en þremur tímum fyrir Börn og unglingar
– Lyftið höfðalagi rúms (ef einkenni koma fram að PANTOLOC Control skal ekki notað af börnum og – Dragið úr neyslu fæðu sem getur valdið brjóstsviða. Það Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er tekinn
getur átt við um eftirfarandi: Súkkulaði, piparmynta, Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita tafarlaust. Taktu lyfið og hrokkinmynta (spearmint), feitur og steiktur matur, fylgiseðilinn með þér ef mögulegt er. Ekki er vitað um nein súr matur, mjög kryddaður matur, sítrusávextir og België/Belgique/Belgien
ȖɣɔɌɉəɑɨ
ǔȐǽǾǼǿ
Portugal
»ɔƔƓ̊ʺʼˀƺʹƻˀʼʿʹʾʺʽ Česká republika
România
Slovenija
Deutschland
Luxembourg/Luxemburg
Slovenská republika
Magyarország
ǏǸǸȉǰǭ
Suomi/Finland
United Kingdom
Nederland
Ireland
Novartis Consumer
Österreich

Source: http://www.pantoloccontrol.dk/dk/static/download/Pantoloc_Control_Indlaegsseddel.pdf

Microsoft word - paper%20walk%2021%20-%20david%20lindelöw[1]

Why don’t you walk? David Lindelöw Lund University Dep. of Technology and Society P.O. Box 118 221 00 Lund Sweden Abstract The purpose of this paper is to review the literature and have a critical look at studies analyzing factors that influence walking. How does the propensity to walk change when a condition changes and which of the factors have a proven effect? A literature research

Microsoft word - soma-satzung_13112009.doc

des FC 1945 Ober-Rosbach – SOMA e.V . beschlossen von der Gründungsversammlung am 13.11.2009 in Rosbach. § 1 NAME, SITZ, GESCHÄFTSJAHR (1) Der Verein führt den Namen FC 1945 Ober-Rosbach – SOMA - mit dem Namenszusatz (2) Sitz des Vereins ist in 61191 Rosbach (3) Die Geschäftsstellenadresse ist mit der des jeweiligen 1. Vorsitzenden identisch (4) Das Geschäftsjahr ist das Kalende

© 2010-2014 Pdf Medical Search