Chemmate3040.pdf

A jelen biztonságtechnikai adatlap a 2001/58/EK számú irányelvvel módosított 91/155/EK számú irányelv előírásaivalösszhangban készült - Magyarország 3581 Tiszaújváros Pf. 135 TVK Ipartelep 2092 hrsz.
Magyarország 3581 Tiszaújváros Pf. 135 TVK Ipartelep 2092 hrsz.
Magyarország A vállalat vészhelyzet esetén : +36 49 521 082hívható telefonszáma testület vészhelyzet eseténhívható telefonszáma : Favédő alapozó kék gombásodás és farontó gombák ellen.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos, 67/548/EGK számú irányelv értelmezése szerint egészségügyi vagykörnyezeti veszélyt jelentő anyagok Lásd a 16. pontot a fenti R-kifejezések teljesszövegével kapcsolatban * A munkahelyi expozíciós határértéke(ke)t a 8. fejezet sorolja fel (ha vannak) Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény veszélyes anyagként van besorolva.
: Bármilyen kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át.
: Vigye friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy légzésbénulás jelentkezik, képzett személybiztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Ne adjon szájon keresztülsemmit. Ha a sérült eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kellfordulni! : A szennyezett ruhát és cípőt le kell vetni. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon elfogadott bőrtisztító szert. NE használjon oldószereket vagyhígítókat! : Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. A szemet azonnal, legalább 15 percen keresztül folyó vízzel kell öblíteni, az öblítés alatt a szemhéjakat nyitva kell tartani.
: Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy a címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ne hánytasson.
: Javasolt: alkoholálló hab, CO2, porok, vízpermet.
: A tűz következtében sűrű, fekete füst keletkezik. A bomlástermékek az egészségre veszélyesek lehetnek. Szükség lehet megfelelő légzőkészülékre. A tűznek kitett zárttartályokat vízzel kell hűteni. Ne hagyja a tűzoltásból származó vizet csatornábavagy vízfolyásba jutni.
: A készítmény szerves oldószert tartalmaz, ezért .
Küszöbölje ki a meggyulladás veszélyét és szellőztesse ki a helyiséget ill. területet!Kerülje a gőzők vagy párák belélegzését. Útmutatóul a 7. és 8. paragrafusokbanfelsorolt óvintézkedések szolgálnak.
: A kiömlött anyag elfolyását meg kell gátolni, és nem éghető felszívóképes anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel fel kell itatni, majd a helyirendelkezések szerinti hatástalanításhoz tartályba/gyűjtőedénybe kell helyezni (lásda 13. §-t). Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni! A tisztítást célszerűmosószerrel végezni. Az oldószerek használatát kerülni kell. Amennyiben a termékszennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy csatornákban, az illetékeshatóságokat a helyi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni kell.
Megjegyzés: Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. pontot, a hulladék ártalmatlanításávalkapcsolatban lásd a 13. pontot.
: A készítmény szerves oldószert tartalmaz, ezért .
A gőzök a levegőnél nehezebbek és a padló felett szétterülhetnek. A gőzök alevegővel robbanást okozó keveréket alkothatnak. A gőzök gyúlékony vagyrobbanásveszélyes koncentrációjának a levegőben történő kialakulását, illetve amunkahelyi kitettség határértékeinél magasabb gőzkoncentráció kialakulását megkell akadályozni! Ezenkívül a termék csak olyan területeken használható, amely nyílt lángtól vagygyújtóforrástól mentes. Az elektromos berendezéseket a megfelelő szabvány szerintivédelemmel kell ellátni.
Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. Tartsa távol hőtől, szikrától és lángtól.
Szikrát okozó szerszámok nem használhatók! Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. A készítmény alkalmazásasorán keletkező por, szilárd részecskék és permetköd belélegzését el kell kerülni!Kerülje a homokszórásból származó por belélegzését! Az anyag kezelésének, tárolásának és feldolgozásának helyén meg kell tiltani azérkezést, az ivást és a dohányzást. Evés, ivás és dohányzás előtt a munkásokkötelesek kezet és arcot mosni.
Helyezzen fel megfelelő személyvédő felszerelést (lásd 8. fejezet).
Az ürítést nem szabad nyomás segítségével végezni. A tartály nem nyomásálló! Mindig az eredetivel azonos anyagú tartályokban kell tárolni.
Tartsa be a munkaegészségügyi és munkavédelmi rendszabályokat! : Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tartsa be a címkén feltüntetett óvintézkedéseket! Tárolja hűvös, jól szellőztetett helyen, összeférhetetlen anyagoktólés gyújtóforrástól távol. Hőtől és közvetlen napfénytől tartsa távol.
A készítmény szerves oldószert tartalmaz, ezért .
Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól: . oxidálószerek, erős lúgok, erős savak.
Tilos a dohányzás. Akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést! A már kinyitotttartályokat gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kelltartani a szivárgás megakadályozása érdekében.
Csatornába engedni nem szabad.
Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei : Biztosítson megfelelő szellőztetést. Ahol ez ésszerűen kivitelezhető, helyi elszívás és jó általános szellőztetés segítségével kell elérni. Amennyiben ez nem elegendőahhoz, hogy biztosítsuk a szilárd részecskék és az oldószergőzök munkahelyikitettségi határértékeknek megfelelő szint alatt való tartását, megfelelőlégzésvédelmi eszközt kell viselni.
EüM-SzCsM (Magyarország, 1/2002). Megjegyzés: Európaiindikatív" határértékek (96/94/EK, 2000/39/EK), amelyeknélnincs csúcskoncentráció megadva. Ezekben az esetekben jelenmelléklet 1.3. pontja szerint kell eljárni.
PEAK: 308 mg/m3 15 perc. Forma: Valamennyi forma TWA: 308 mg/m3 8 óra. Forma: Valamennyi forma EüM-SzCsM (Magyarország, 1/2002). Bőr PEAK: 2000 mg/m3 15 perc. Forma: Valamennyi forma TWA: 500 mg/m3 8 óra. Forma: Valamennyi forma EüM-SzCsM (Magyarország, 1/2002). Bőr PEAK: 246 mg/m3 15 perc. Forma: Valamennyi forma TWA: 98 mg/m3 8 óra. Forma: Valamennyi forma EüM-SzCsM (Magyarország, 1/2002). Bőr PEAK: 568 mg/m3 15 perc. Forma: Valamennyi forma TWA: 375 mg/m3 8 óra. Forma: Valamennyi forma : Ha a dolgozók a kitettségi határérték feletti koncentrációnak vannak kitéve, az erre a célra rendszeresített, megfelelő légzőkészüléket kell használniuk.
: A dolgozóknak védőruházatot kell viselniük.
: Hosszan tartó vagy ismételt kezelésnél használjon . kesztyű: nitril, neoprén, latex Védőkrémek segíthetnek a káros hatásnak kitett bőrfelületek védelmében, azonbanezeket a hatásot okozó szerrel illetve anyaggal való érintkezés után már nem szabadalkalmazni.
: A freccsenő folyadékok elleni védelemre szolgáló biztonsági védőszemüveget kell Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni! : Zárttéri (CC): 61°C (142°F) és 93.3°C (200°F) között.
: Dinamikai: A legnagyobb ismert érték 1 cP (1-methoxy-2-propanol) : A legnagyobb ismert érték 5.11 (Levegő = 1) (dipropylene glycol methyl ether).
: A legnagyobb ismert tartomány Alsó: 2% Felső: 12% (propan-2-ol) : Könnyen oldódik a következő(k)ben: hideg víz, forró víz.
A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7. §-t).
Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid, szén-dioxid, füst, nitorgén-oxidok.
Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a következő anyagoktól: . oxidálószerek, erős lúgok, erőssavak.
Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. A készítmény értékelése a veszélyes készítményekre vonatkozó1999/45/EC útmutató hagyományos módszerét követve történt, és ennek megfelelően kapta a toxikológiailag veszélyesminősítést. A részletekkel kapcsolatban lásd a 2 és 15. paragrafusokat.
A megadott munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzők hatására egészségkárosodáskövetkezhet be, például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszerikárosodás. A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőségesesetekben az eszméletvesztés. Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatásokvalamelyikét idézhetik elő. A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolíthatja atermészetes zsiradékot, ami nem allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. Aszembe freccsenő folyadék szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.
A 2-butoxi-etanol és ennek acetátja a bőrön keresztül gyorsan felszívódik és károsítja a vért.
Tartalmaz (propiconazole). Allergiás reakciót válthat ki.
Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat.
Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni! The preparation has been assessed following the conventional method of the Dangerous Preparations Directive1999/45/EC and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 15 for details.
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni!Végezze a hulladékba helyezést az alkalmazható összes szövetségi, állami és helyi rendelkezésnek megfelelően.
Veszélyes Hulladék : A termék besorolása feltehetően eleget tesz a veszélyes hulladékokra vonatkozó 14. Szállításra vonatkozó előírások A nemzetközi szállítási rendelkezések (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) szerint a készítmény nem veszélyes besorolású.
: A termék a helyi előírások szerint a következő címkézésű: : R50/53- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó : S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S29- Csatornába engedni nem szabad.
S51- Csak jól szellőztetett helyen használható.
: Tartalmaz (propiconazole). Allergiás reakciót válthat ki.
követelményeinekmegfelelő statisztikaibesorolás (vámtarifa kód) R20/21/22- Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R20/22- Belélegezve és lenyelve ártalmas.
R22- Lenyelve ártalmas.
R34- Égési sérülést okoz.
R36- Szemizgató hatású.
R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.
R41- Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R67- Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
R50- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
R50/53- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartókárosodást okozhat.
A biztonsági adatlapban foglalt információ a 91/155/EC EU irányelv és annak módosításai értelmébenszükséges.
Az ezen biztonsági adatlapban szereplő tájékoztatás a jelenlegi legfrissebb ismereteinken, illetve a jelenleghatályos jogszabályokon alapul. A termék az 1. paragrafusban meghatározottaktól eltérő célokra előzetesenbeszerzett írásos kezelési utasítás nélkül nem használható fel. A felhasználó felelőssége, hogy a helyijogszabályok és rendeletek betartásához megtegye az összes szükséges lépést. A biztonsági adatlapbanfoglalt tájékoztatás termékünk biztonsági követelményeinek leírása, és nem tekinthető a terméktulajdonságaira vonatkozó garanciaként.

Source: http://www.piktorfestek.hu/Download/Download/Biztons%C3%A1gi%20adatlapok/Akzo/SadolinBasePlus.pdf

Microsoft word - cah.doc

Genetic Fact Sheets for Parents Draft Disorders Screening, Technology, and Research in Genetics is a multi-state project to improve information about the financial, ethical, legal, and social issues surrounding expanded newborn screening and genetic testing – http:// www.newbornscreening.info Disorder name: Congenital Adrenal Hyperplasia Acronym: • What is CAH? • What

civadallas.com

All appointments: 1.877.CIVA.NOW (1.877.248.2669) Referring physicians: PLEASE FAX TO 214.361.2153 civadallas.com Patient . Cardiovascular Diagnosis . Patient SSN . Patient Ph . Date of Birth . (Parent or guardian MUST accompany patients under 18 yrs. Please check which CIVA physician you are referring the patient to: [ ] Jack W. Spitzberg, MD, FACP, FACC, FCCC [ ] Charles B. Levin

© 2010-2014 Pdf Medical Search