Programasue.info

DOGV - Núm. 4.020
2001 06 13
III. CONVENIS I ACTES
III. CONVENIOS Y ACTOS
e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES
e) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
ORDRE de 7 de juny de 2001 de la Conselleria d’Eco- ORDEN de 7 de junio de 2001, de la Conselleria de nomia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula l’apli- Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la cació del programa Eurodyssée en la Comunitat Valen- aplicación del Programa Eurodyssée en la Comunidad ciana, i per la qual es convoquen ajudes en el seu marc. Valenciana, y por la que se convocan ayudas en el La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Econo- La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Eco- mia, Hisenda i Ocupació, participa anualment en el desenvolupa- nomía, Hacienda y Empleo, viene participando anualmente en el ment del programa Eurodyssée, creat en l’any 1985 per l’Assem- desarrollo del programa Eurodyssée, creado en el año 1985 por la El programa Eurodyssée permet establir intercanvis entre joves El programa Eurodyssée permite establecer intercambios entre treballadors de les regions d’Europa que hi participen, que els pos- jóvenes trabajadores de las regiones de Europa participantes en el sibiliten beneficiar-se d’una formació lingüística i d’un període de mismo, que posibilitan a éstos beneficiarse de una formación pràctiques en una empresa estrangera. Les distintes regions assu- lingüística y de un periodo de prácticas en una empresa extranjera.
meixen la responsabilitat de gestionar el programa, i basant-se en Las distintas regiones asumen la responsabilidad de gestionar el això realitzen la selecció dels candidats, s’encarreguen del seu programa, y en base a ello realizan la selección de los candidatos, enviament i acollida, i gestionen les ofertes de períodes de pràcti- se encargan del envío y acogida de éstos, y gestionan las ofertas de La Generalitat Valenciana, a través de la seua participació en el La Generalitat Valenciana, a través de su participación en el progra- programa, pretén donar suport a la promoció i formació laboral dels ma, pretende apoyar la promoción y formación laboral de los jóvenes joves valencianes, facilitant-los per a això l’accés a una experiència valencianos, facilitándoles para ello el acceso a una experiencia de d’intercanvi internacional. D’altra banda, i en aplicació del principi intercambio internacional. Por otra parte, y en aplicación del principio de reciprocitat, establit per l’Assemblea de Regions d’Europa per a de reciprocidad, establecido por la Asamblea de Regiones de Europa l’aplicació del programa Eurodyssée, la Comunitat Valenciana, per para la aplicación del programa Eurodyssée, la Comunidad Valenciana, a poder enviar joves valencians a l’estranger, es compromet a rebre para poder enviar jóvenes valencianos al extranjero, se compromete a i facilitar estades a joves provinents d’altres regions.
recibir y facilitar estancias a jóvenes provenientes de otras regiones.
Constatant la importància que revesteix aquesta iniciativa per a Constatando la importancia que reviste esta iniciativa para la for- la formació i inserció professional dels joves, la promoció del mación e inserción profesional de los jóvenes, la promoción del regionalisme i d’una consciència europea, i el foment de la interna- regionalismo y de una conciencia europea, y el fomento de la inter- 2001 06 13
DOGV - Núm. 4.020
cionalització de les empreses, la present ordre té per objecte regular nacionalización de las empresas, la presente orden, tiene por objeto un règim d’ajudes, a les quals es puguen acollir les entitats i empre- regular un régimen de ayudas, a las que se puedan acoger las entida- ses de la Comunitat Valenciana que oferisquen períodes de pràcti- des y empresas de la Comunidad Valenciana que oferten periodos de ques als participants estrangers del programa. Al mateix temps es prácticas a los participantes extranjeros del programa. Al mismo pretén establir els criteris i les regles bàsiques que permeten la tiempo se pretende establecer los criterios y reglas básicas que per- selecció dels joves treballadores residents en la Comunitat Valen- mitan la selección de los jóvenes trabajadores residentes en la Comu- ciana que vulguen accedir al programa d’intercanvis.
nidad Valenciana que deseen acceder al programa de intercambios.
Per tot això, i fent ús de les atribucions que em confereix l’arti- Por cuanto antecede, y en uso de las atribuciones que me con- cle 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i fiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de l’article 47 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública Valenciana, Gobierno Valenciano, y el artículo 47 del texto refundido de la Ley 1. Constitueix l’objecte de la present ordre l’establiment del 1. Constituye el objeto de la presente orden el establecimiento del règim de concessió d’ajudes destinades a la realització d’intercan- régimen de concesión de ayudas destinadas a la realización de inter- vis de perfeccionament, entre joves treballadors europeus, d’edat cambios de perfeccionamiento, entre jóvenes trabajadores europeos, compresa entre els 18 i els 30 anys, de les regions europees adheri- de edad comprendida entre los 18 y los 30 años, de las regiones euro- des al programa Eurodyssée de l’Assemblea de Regions d’Europa, peas adheridas al programa Eurodyssée de la Asamblea de Regiones a fi de facilitar als participants una experiència laboral en l’estran- de Europa, con el objeto de facilitar a los participantes una experien- ger, i al mateix temps el perfeccionament d’una altra llengua, tot cia laboral en el extranjero, y al mismo tiempo el perfeccionamiento això dins del marc del programa Eurodyssée, aprovat per l’Assem- de otra lengua, todo ello dentro del marco del programa Eurodyssée, aprobado por la Asamblea de Regiones de Europa.
2. El règim d’ajudes serà d’aplicació tal i com es determina en 2. El régimen de ayudas será de aplicación tal y como se deter- Article 2. Accions a les quals cal donar suport 1. Les ajudes establides aniran destinades a subvencionar la 1. Las ayudas establecidas irán destinadas a subvencionar la contractació i/o estades formatives dels participants estrangers en el contratación y/o estancias formativas de los participantes extranje- programa Eurodyssée, en els termes previstos en les seccions sego- ros en el programa Eurodyssée, en los términos previstos en las secciones segunda y tercera del presente capítulo.
Article 3. Beneficiaris de les ajudes Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas 1. Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes aquelles entitats 1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas entidades públiques i privades de la Comunitat Valenciana que, comptant públicas y privadas de la Comunidad Valenciana que, contando con amb una estructura organitzativa i mitjans suficients, proporcionen una estructura organizativa y medios suficientes, proporcionen un un lloc de treball als participants estrangers en el programa. puesto de trabajo a los participantes extranjeros en el programa. 2. Les institucions, entitats i empreses que vulguen concórrer a 2. Las instituciones, entidades y empresas que deseen concurrir les ajudes que per la present ordre es regulen, hauran de complir els a las ayudas que por la presente orden se regulan, deberán cumplir a) El centre de treball concret on el candidat exercisca la seua a) El centro de trabajo concreto donde el candidato desempeñe labor professional haurà d’estar radicat en la Comunitat Valencia- su labor profesional deberá estar radicado en la Comunidad Valen- b) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro b) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corres- c) Acreditar, antes de que finalice el plazo de presentación de c) Acreditar, abans que acabe el termini de presentació de solicitudes previsto en esta convocatoria, estar al corriente de sus sol·licituds previst en aquesta convocatòria, estar al corrent de les obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els ter- establecidos por la Orden de 30 de mayo de 1996 de la Conselleria mes establits per l’Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, en relación con los artículos 7, 8 y 9 del d’Economia i Hisenda, en relació amb els articles 7, 8 i 9 del Reial Real Decreto 390/1996 respecto a las concretas obligaciones y a la Decret 390/1996 respecte a les concretes obligacions i a la forma forma en que debe realizarse la acreditación. En el supuesto en que, en què ha de realitzar-se l’acreditació. En el supòsit que, d’acord conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 del referido Real Decre- amb el que disposa l’article 9.3 del Reial Decret esmentat, s’aporte to, se aporte únicamente solicitud de certificación al órgano corres- únicament sol·licitud de certificació a l’òrgan corresponent, l’origi- pondiente, el original de la certificación deberá incorporarse al nal de la certificació haurà d’incorporar-se a l’expedient abans de expediente antes de la finalización del plazo establecido en el artí- l’acabament del termini establit en l’article vuité.
Article 4. Curs d’idioma, manutenció i allotjament Artículo 4. Curso de idioma, manutención y alojamiento 1. Els treballadors estrangers que accedisquen a un període de 1. Los trabajadores extranjeros que accedan a un período de pràctiques professionals en la Comunitat Valenciana, realitzaran prácticas profesionales en la Comunidad Valenciana, realizarán con amb caràcter previ un curs intensiu de perfeccionament de l’idioma carácter previo un curso intensivo de perfeccionamiento del idioma DOGV - Núm. 4.020
2001 06 13
espanyol, així com activitats d’immersió cultural. El cost del curs, español, así como actividades de inmersión cultural. El coste del així com les despeses de manutenció i allotjament durant la seua curso, así como los gastos de manutención y alojamiento durante la realització, seran finançats íntegrament per la Generalitat Valencia- realización del mismo, serán financiados íntegramente por la Gene- 2. Els participants estrangers en el programa assumiran els cos- 2. Los participantes extranjeros en el programa asumirán los tos del viatge d’anada i tornada des de la seua regió d’origen a la costes del viaje de ida y vuelta desde su región de origen a la Comunitat Valenciana, així com les despeses de manutenció i allot- Comunidad Valenciana, así como los gastos de manutención y alo- jament durant la duració de la pràctica laboral.
jamiento durante la duración de la práctica laboral.
Article 5. Fluxos d’arribada de joves estrangers a la Comunitat Artículo 5. Flujos de llegada de jóvenes extranjeros a la Comunidad La Comunitat Valenciana, sempre que això siga possible, pre- La Comunidad Valenciana, siempre que ello sea posible, prevé veu per a l’execució del programa Eurodyssée establir cada any dos para la ejecución del Programa Eurodyssée establecer cada año dos fluxos d’arribada de joves estrangers a la nostra comunitat, que tin- flujos de llegada de jóvenes extranjeros a nuestra comunidad, que dran com a dates aproximades d’inici els mesos de juny i setembre.
tendrán como fechas aproximadas de inicio, los meses de junio y No obstant això, el termini per a la presentació de sol·licituds per septiembre. No obstante, el plazo para la presentación de solicitu- part de les empreses valencianes sol·licitants serà comú per a des por parte de las empresas valencianas solicitantes será común Article 6. Sol·licituds, documentació i termini Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo 1. Les sol·licituds es presentaran en el model que es facilitarà en 1. Las solicitudes se presentarán según modelo que se facilitará en el Servei de Fons Social Europeu o en els PROP, en qualsevol dels el Servicio del Fondo Social Europeo o en los PROP, en cualquiera de registres recollits en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de los registros contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo dirigides a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, adjun- Común, dirigidas a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, tant la documentació que a continuació es detalla seguint, si és el adjuntando la documentación que a continuación se detalla siguiendo, en su caso, los modelos que se faciliten: a) Documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscrip- a) Documentación acreditativa de la válida constitución e ins- ció registral de l’entitat i de la representació que té la persona que cripción registral de la entidad, y de la representación que ostenta la persona que comparece como solicitante.
b) Certificacions acreditatives d’estar al corrent en les obliga- b) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en las obli- cions tributàries i en les cotitzacions a la Seguretat Social, segons gaciones tributarias y en las cotizaciones a la Seguridad social, els termes previstos en l’article 3.2.c).
según los términos previstos en el artículo 3.2.c).
d) Dades de domiciliació bancària segons model que es facilità d) Datos de domiciliación bancaria según modelo que se facili- a l’efecte (fitxa de manteniment de tercers).
tará al efecto (ficha de mantenimiento de terceros).
e) Informes adjunts a la sol·licitud on s’assenyalarà per a cada e) Informes adjuntos a la solicitud en las que se señalará para lloc de treball o pràctica formativa oferit, les funcions, la categoria cada puesto de trabajo o práctica formativa ofertada, las funciones, professional, el perfil requerit del candidat, i pressupost detallat on la categoría profesional, perfil requerido del candidato, y presu- es farà constar el salari o beca mensual brut que ha de percebre el puesto detallado en el que se hará constar el salario o beca mensual jove, tot això segons els models que es faciliten.
bruto a percibir por el joven, todo ello según los modelos que se f) Declaració jurada del representant de l’entitat on es faça f) Declaración jurada del representante de la entidad en la que constar que l’entitat o empresa no és beneficiària de cap altra ajuda se haga constar que la entidad o empresa no es beneficiaria de nin- o subvenció de caràcter públic o privat en relació amb els mateixos guna otra ayuda o subvención de carácter público o privado en rela- ción con los mismos puestos de trabajo ofertados.
g) Declaració del representant legal de l’entitat on es faça cons- g) Declaración del representante legal de la entidad en la que se tar les ajudes sotmeses al règim de minimis rebudes en els últims haga constar las ayudas sometidas al régimen de minimis recibidas tres anys, d’acord amb el Reglament CE núm. .69/2001 de la en los últimos tres años, de conformidad con el Reglamento CE nº Comissió Europea de 12 de gener segons model.
69/2001 de la Comisión Europea de 12 de enero según modelo.
2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en 2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el l’article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí- artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen dic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis- Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento tratiu Comú, o no duga adjunta la documentació que d’acord amb Administrativo Común, o no se acompañe la documentación que de aquesta ordre resulte exigible, es requerirà l’interessat perquè en el acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá al interesado termini de 10 dies a partir de l’endemà de la recepció de la notifica- para que en el plazo de 10 días a partir del siguiente a la recepción ció, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb la de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos pre- indicació que, si no ho fa així, se’l considerarà per desistit de la ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por seua petició i s’arxivarà sense més tràmit.
desistido de su petición, archivándose sin más trámite.
Article 7. Criteris d’avaluació de les sol·licituds Artículo 7. Criterios de evaluación de las solicitudes 1. En la concessió de les ajudes es valorarà el grau de qualifica- 1. En la concesión de las ayudas se valorará el grado de cualifi- ció del lloc oferit, la remuneració mensual que s’oferisca i la impli- cación del puesto ofertado, la remuneración mensual que se oferte cació de l’empresa en la detecció d’allotjament concorde a les pos- y la implicación de la empresa en la detección de alojamiento acor- de a las posibilidades económicas ofertadas.
2. Acabat el termini de presentació d’instàncies, es trametran a 2. Finalizado el plazo de presentación de instancias, se remitirá les entitats sol·licitants les ofertes trameses per les distintes regions a las entidades solicitantes las ofertas remitidas por las distintas europees per a les places oferides, per tal que el beneficiari trie el regiones europeas para las plazas ofertadas, al objeto de que el beneficiario elija el candidato más adecuado.
2001 06 13
DOGV - Núm. 4.020
Article 8. Resolució de concessió de les ajudes Artículo 8. Resolución de concesión de las ayudas 1. La Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, podrà 1. La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, podrá demanar al sol·licitant l’aportació addicional d’altres documents o recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos dades complementàries que estime necessàries per a resoldre sobre o datos complementarios que estime necesarios para resolver sobre 2. La competència per a la concessió o denegació de les ajudes 2. La competencia para la concesión o denegación de las ayudas recollides en la present ordre, correspon al conseller d’Economia, contempladas en la presente orden, corresponde al conseller de 3. La resolució de concessió de les ajudes fixarà expressament 3. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente la seua quantia, i en el cas que la resolució siga denegatòria, aques- su cuantía, y en caso de que la resolución sea denegatoria, ésta será 4. La resolució es notificarà als interessats en els termes previs- 4. La resolución se notificará a los interesados en los términos tos en l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Admi- de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce- nistratiu Comú modificat per la Llei 4/1999 de 13 de gener.
dimiento Administrativo Común modificado por la Ley 4/1999 de 5. El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients, 5. El plazo máximo para tramitar y resolver los expedientes, a comptat des de l’acabament del termini de presentació d’instàncies, contar desde la finalización del plazo de presentación de instancias, serà d’un mes en el cas dels joves pertanyents al primer flux i de será de un mes en el caso de los jóvenes pertenecientes al primer tres mesos per als joves del segon flux. Transcorregut el termini flujo y de tres meses para los jóvenes del segundo flujo. Transcurri- sense que haja recaigut resolució, s’entendrà desestimada la do el plazo sin que haya recaído resolución, se entenderá desesti- sol·licitud de concessió de l’ajuda per silenci administratiu en els mada la solicitud de concesión de la ayuda por silencio administra- termes previstos en l’article 44.1 de la Llei 30/1992 de 26 de tivo en los términos previstos en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992 novembre, modificat per la Llei 4/1999 de 13 de gener; i això sense de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero; perjudici que subsistisca l’obligació legal de resoldre sobre la peti- y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver 6. Les resolucions a què es refereixen els paràgrafs anteriors 6. Las resoluciones a que se refieren los párrafos anteriores ago- esgoten la via administrativa i contra elles es podrà interposar tan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse recurso recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 2 mesos la Comunidad Valenciana, en el plazo de 2 meses a contar desde la comptat des de la notificació de la resolució corresponent, d’acord notificación de la resolución correspondiente, de acuerdo con lo amb el que estableix l’article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, establecido en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. I això reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y ello sense perjudici del que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/ sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi- Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i de la possibili- nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tat que els interessats puguen exercitar, si es el cas, qualsevol altre y de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Davant la desestimació per silenci administratiu es podrà inter- Frente a la desestimación por silencio administrativo podrá posar contra l’acte presumpte idèntic recurs, en el termini de 6 interponerse contra el acto presunto idéntico recurso, en el plazo de mesos comptat des que haja acabat el termini per a dictar i notificar 6 meses a contar desde que hubiese finalizado el plazo para dictar y la resolució expressa que es menciona en l’apartat 5 d’aquest arti- notificar la resolución expresa que se menciona en el apartado 5 de cle, tot això d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei este artículo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artí- 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa culo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris- Administrativa i sense perjudici del que disposen els articles 116 i dicción Contencioso–administrativa y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 116 y 117, antes mencionados.
Article 9. Obligacions del beneficiari Artículo 9. Obligaciones del beneficiario Són obligacions de l’entitat beneficiària, a més de l’aportació Son obligaciones de la entidad beneficiaria, además de la apor- de la documentació requerida en la sol·licitud: tación de la documentación requerida en la solicitud: a) Seleccionar el candidat entre els joves preseleccionats per la a) Seleccionar el candidato de entre los jóvenes preseleccionados Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, en un termini màxim por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en un plazo de 3 dies des de la tramesa per fax de les candidatures.
máximo de 3 días desde la remisión por fax de las candidaturas.
b) Acreditar davant de l’entitat concedent el compliment dels b) Acreditar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisits i de les condicions que determine la concessió de l’ajuda, requisitos y condiciones que determine la concesión de la ayuda, assumint la contractació pel període inicialment previst, comuni- asumiendo la contratación por el período inicialmente previsto, cant les baixes que s’hi produïsquen.
comunicando las bajas que se produzcan.
c) Com a mesura de control s’haurà de presentar davant l’òrgan c) Como medida de control deberá presentar ante el órgano ges- gestor a l’acabament del contracte, un informe final respecte al tor a la finalización del contrato, un informe final respecto al desa- desenvolupament de les accions subvencionables, així com els rrollo de las acciones subvencionables, así como los documentos documents acreditatius dels pagaments mensuals al jove seleccio- acreditativos de los pagos mensuales al joven seleccionado, y en su nat, i si és el cas, els documents que acrediten els ingressos en caso, los documentos que acrediten los ingresos en la Agencia Tri- l’Agència Tributària per les retencions fiscals que corresponguen i butaria por las retenciones fiscales que correspondan y boletines de butlletins de cotització a la Seguretat Social, de les persones con- cotización a la Seguridad Social, de las personas contratadas.
d) Sotmetre’s a les accions de control financer que correspon- d) Someterse a las acciones de control financiero que corres- guen d’acord amb el que estableix l’article 81 i concordants de la pondan de conformidad con lo establecido en el artículo 81 y con- Llei General Pressupostària, així com en cas de cofinançament a cordantes de la Ley General Presupuestaria, así como en caso de través del FSE, als controls que pertoquen segons la normativa cofinanciación a través del FSE, a los controles que procedan según DOGV - Núm. 4.020
2001 06 13
e) En el supòsit d’ajudes cofinançades pel FSE els beneficiaris e) En el supuesto de ayudas cofinanciadas por el FSE los bene- estaran obligats al compliment de les disposicions d’informació i ficiarios estarán obligados al cumplimiento de las disposiciones de publicitat establides en les disposicions comunitàries.
información y publicidad establecidas en las disposiciones comuni- Article 10. Minoració i resolució de les ajudes concedides Artículo 10. Minoración y resolución de las ayudas concedidas 1. L’incompliment de les obligacions, condicions i terminis 1. El incumplimiento de las obligaciones, condiciones y plazos establits en la present ordre i en la resolució i la concessió després establecidos en la presente orden y en la resolución y la concesión de la presentació de la sol·licitud d’altres ajudes per al mateix con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas objecte, podrà donar lloc a la minoració de la subvenció concedida.
para el mismo objeto, podrá dar lugar a la minoración de la subven- 2. L’incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, 2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de los condicions i altres circumstàncies que donaren lloc a l’atorgament requisitos, condiciones y demás circunstancias que dieron lugar al de la subvenció, la variació de la finalitat de l’actuació o la falta otorgamiento de la subvención, la variación de la finalidad de la d’acreditació d’aquesta, donarà lloc a la incoació, per l’òrgan com- actuación o la falta de acreditación de la misma, dará lugar a la petent per a la concessió de les ajudes, de l’expedient corresponent incoación, por el órgano competente para la concesión de las ayu- que podrà acabar, si és el cas, amb la revocació de la subvenció das, del correspondiente expediente que podrá finalizar en su caso, concedida i l’obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els con la revocación de la subvención concedida y la obligación de interessos de demora des del moment del pagament de la subven- reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el ció. En la tramitació del procediment es garantirà el dret de l’inte- momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedi- miento se garantizará, el derecho del interesado a la audiencia.
Disposicions específiques per a la contractació Disposiciones específicas para la contratación de jóvenes procedentes de la Unión Europea Article 11. Acciones a les quals cal donar suport 1. Les ajudes establides aniran destinades als contractes de tre- 1. Las s ayudas establecidas irán destinadas a los contratos de ball que es formalitzen amb els participants estrangers procedents trabajo que se formalicen con los participantes extranjeros proce- de la Unió Europea. Aquests contractes hauran de tenir una duració dentes de la Unión Europea. Dichos contratos deberán tener una 2. La quantia de la subvenció serà de 235.000 pessetes 2. La cuantía de la subvención será de 235.000 pesetas (1.412,37 (1.412,37 euros) mensuals per treball oferit, a la qual s’incorporarà euros) mensuales por puesto de trabajo ofertado, a la que se incorpo- una aportació de l’empresa de 19.000 pessetes (114,19 euros) men- rará una aportación de la empresa de 19.000 pesetas (114,19 euros) suals, la totalitat de l’ajuda concedida s’haurà d’afectar a sufragar mensuales, debiéndose afectar la totalidad de la ayuda concedida a els costos laborals (salari, sense inclusió d’hores extraordinàries, i sufragar los costes laborales (salario, sin inclusión de horas extraordi- Seguretat Social) de les persones contractades.
narias, y Seguridad Social) de las personas contratadas.
3. En el cas que, atenent cada modalitat de contractació, el cost 3. En el caso de que, atendiendo a cada modalidad de contrata- salarial mensual siga superior a les 254.000 pessetes (1.526,57 ción, el coste salarial mensual fuera superior a las 254.000 pesetas euros) resultants, correspondrà a l’empresa o entitat beneficiària (1.526,57 euros) resultantes, corresponderá a la empresa o entidad 4. Les ajudes descrites podran comptar amb finançament del 4. Las ayudas descritas podrán contar con financiación del Fons Social Europeu, en aquest cas seran d’aplicació les disposi- Fondo Social Europeo siendo de aplicación en este caso las disposi- cions que regulen aquest fons estructural.
ciones que regulan este fondo estructural.
Article 12. Liquidació de les ajudes Artículo 12. Liquidación de las ayudas Les ajudes que es concedisquen a les entitats que oferisquen Las ayudas que se concedan a las entidades que oferten puestos llocs de treball que tenen per objecte la contractació dels joves de trabajo que tienen por objeto la contratación de los jóvenes estrangers de regions comunitàries participants en el programa, es extranjeros de regiones comunitarias participantes en el programa, pagaran amb la presentació prèvia del contracte de treball i alta en se abonarán previa presentación del contrato de trabajo y alta en el el règim de la Seguretat Social que corresponga, en tot cas, abans régimen de la Seguridad Social que corresponda, en todo caso, anr- de transcorregut un mes des de la firma del contracte esmentat. No tes de transcurrido un mes desde la firma del citado contrato. No obstant això, en el supòsit que la vigència del contracte de treball se obstante, en el supuesto de que la vigencia del contrato de trabajo suspenga abans del seu acabament, caldrà ajustar-se al que disposa se suspenda antes de su finalización, se estará a lo dispuesto en el En allò no previst específicament en aquesta secció seran En lo no previsto específicamente en esta sección serán de apli- d’aplicació les normes generals establides en la secció precedent.
cación las normas generales establecidas en la sección precedente.
Disposicions específiques relatives a les estades Disposiciones específicas relativas a las estancias 1. Podran concedir-se ajudes per a estades formatives en institu- 1. Podrán concederse ayudas para estancias formativas en insti- cions, entitats o empreses de la Comunitat Valenciana, de joves tuciones, entidades o empresas de la Comunidad Valenciana, de participants en el programa que procedisquen de regions pertan- jóvenes participantes en el programa que procedan de regiones per- 2001 06 13
DOGV - Núm. 4.020
yents a països europeus no membres de la Unió Europea. Aquesta tenecientes a países europeos no miembros de la Unión Europea.
estada formativa no suposarà cap vinculació laboral entre el jove Dicha estancia formativa no supondrá vinculación laboral alguna participant i l’entitat i la seua durada no podrà ser superior a tres entre el joven participante y la entidad y su duración no podrá ser mesos. La quantia de la subvenció es calcularà a raó de 235.000 superior a tres meses. La cuantía de la subvención se calculará a pessetes (1.412,37 euros) per cada mes de durada de l’estada for- razón de 235.000 pesetas (1.412,37 euros) por cada mes de dura- mativa, a la qual s’incorporarà una aportació de l’entitat beneficià- ción de la estancia formativa, a la que se incorporará una aporta- ria d’un mínim de 19.000 pessetes mensuals, la totalitat de l’ajuda ción de la entidad beneficiaria de un mínimo de 19.000 pesetas s’haurà d’afectar a sufragar la beca de l’estada formativa. Serà a mensuales, debiéndose afectar la totalidad de la ayuda a sufragar la compte del becari la cobertura de l’assistència sanitària per malaltia beca de la estancia formativa. Será de cuenta del becario la cobertu- comuna, a través de la subscripció de la pòlissa d’assegurança ra de la asistencia sanitaria por enfermedad común, a través de la suscripción de la oportuna póliza de seguro.
2. Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les entitats públi- 2. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades públi- ques o privades que, complint els requisits establits en l’article 3, cas o privadas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el oferisquen als joves participants en el programa, procedents de paï- artículo 3, oferten a los jóvenes participantes en el programa, pro- sos europeus no membres de la Unió Europea, la realització d’una cedentes de países europeos no miembros de la Unión Europea, la realización de una estancia formativa.
3. El pagament de l’ajuda es realitzarà amb la presentació prè- 3. El pago de la ayuda se realizará previa presentación de la via de la documentació que acredite el compromís adquirit entre documentación que acredite el compromiso adquirido entre la enti- l’entitat oferent de l’estada formativa i el jove participant, on cons- dad oferente de la estancia formativa y el joven participante, en la ten les dades i la firma d’aquest i del representant legal de l’empre- que consten los datos y la firma de éste y del representante legal de sa, així com l’inici d’aquesta. Constituirà obligació de l’entitat la empresa, así como el inicio de la misma. Constituirá obligación beneficiària, com a mesura de control, la presentació a l’acabament de la entidad beneficiaria, como medida de control, la presentación de l’estada formativa d’un informe respecte al desenvolupament de a la finalización de la estancia formativa de un informe respecto del l’estada, acompanyat dels justificants del pagament al jove partici- desarrollo de la estancia, acompañado de los justificantes del pago al joven participante de las becas mensuales totales.
4. En allò no previst específicament en aquesta secció seran 4. En lo no previsto específicamente en esta sección serán de d’aplicació les normes generals establides en la secció 1ª del pre- aplicación las normas generales establecidas en la sección 1ª del Article 15. Requisits dels participants Artículo 15. Requisitos de los participantes Podran participar en el programa d’intercanvi, als efectes Podrán participar en el programa de intercambio, a los efectos d’accedir a una estada de perfeccionament professional en l’estran- de acceder a una estancia de perfeccionamiento profesional en el ger, aquelles persones residents en la Comunitat Valenciana que extranjero, aquellas personas residentes en la Comunidad Valencia- na que reúnan los siguientes requisitos: a) Tenir una edat compresa entre els 18 i 30 anys.
a) Tener una edad comprendida entre los 18 y 30 años.
b) Posseir un coneixement suficient de l’idioma del país d’aco- b) Poseer un conocimiento suficiente del idioma del país de c) Posseir una qualificació professional.
c) Poseer una cualificación profesional.
d) Estar inscrit com a sol·licitant d’ocupació.
d) Estar inscrito como demandante de empleo.
Article 16. Sol·licituds, documentació i termini Artículo 16. Solicitudes, documentación y plazo 1. Les sol·licituds de participació en el programa podran se pre- 1. Las solicitudes de participación en el programa podrán ser sentades en qualsevol moment de l’any i caducaran en el transcurs presentadas en cualquier momento del año, caducando en el trans- d’un any natural des de la data de la seua presentació curso de un año natural desde la fecha de su presentación 2. Les sol·licituds s’hauran d’ajustar al model que facilitarà el 2. Las solicitudes deberán ajustarse al modelo que se facilitará Servei del Fons Social Europeu o els PROP, i es presentaran en por el Servicio del Fondo Social Europeo o los PROP, y se presen- qualsevol dels registres recollits en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 tarán en cualquiera de los Registros contemplados en el artículo de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públi- 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de ques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 4/1999, de 13 de gener, junt amb la documentació següent: Común, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero, junto con la a) Documentació acreditativa de la titulació professional, i/o a) Documentación acreditativa de la titulación profesional, y/o b) Certificació acreditativa d’inscripció com a sol·licitant b) Certificación acreditativa de inscripción como demandante d) Fotocòpia del document nacional d’identitat.
d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
3. Les sol·licituds presentades s’integraran en una borsa de can- 3. Las solicitudes presentadas se integrarán en una bolsa de can- didats que la Comunitat Valenciana oferirà a les diferents regions didatos que la Comunidad Valenciana ofrecerá a las diferentes en funció de les ofertes de treball rebudes concordes a la qualifica- regiones en función de las ofertas de trabajo recibidas acordes a la ció del sol·licitant i sense perjudici de la selecció final per part de cualificación del solicitante y sin perjuicio de la selección final por les regions corresponents, sempre que es mantinguen les condi- parte de las regiones correspondientes, siempre y cuando se man- cions necessàries per a ser beneficiari del programa durant el tengan las condiciones necesarias para ser beneficiario del progra- DOGV - Núm. 4.020
2001 06 13
procés de selecció. La Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació ma durante el proceso de selección. La Conselleria de Economía, podrà sol·licitar dels candidats l’acreditació o ampliació de les Hacienda y Empleo, podrá recabar de los candidatos la acreditación informacions que continga la sol·licitud de participació.
o ampliación de las informaciones que contenga la solicitud de par- 4. Oferides places per part d’altres regions, la Conselleria 4. Ofertadas plazas por parte de otras regiones, la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació convocarà els candidats amb el de Economía, Hacienda y Empleo convocará a los candidatos con perfil adequat perquè emplenen el document de candidatura oficial.
el perfil adecuado para la cumplimentación del documento de can- En les estades en l’estranger dels candidats residents en la En las estancias en el extranjero de los candidatos residentes en Comunitat Valenciana, serà d’aplicació la normativa laboral del la Comunidad Valenciana, será de aplicación la normativa laboral Article 18. Obligacions dels candidats Artículo 18. Obligaciones de los candidatos Constituirà obligació dels candidats facilitar la documentació Constituirá obligación de los candidatos facilitar la documenta- que li requerisca la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.
ción que se le requiera por parte de la Conselleria de Economía, La subscripció del document de candidatura oficial en resposta La suscripción del documento de candidatura oficial en res- a una oferta determinada, obliga el candidat, en cas de ser seleccio- puesta a una oferta determinada, obliga al candidato a que, en caso nat, a realitzar la pràctica llevat de força major degudament justifi- de ser seleccionado, realice la práctica salvo fuerza mayor debida- cada. La renúncia injustificada a la realització de la pràctica, supo- mente justificada. La renuncia injustificada a la realización de la sarà la baixa definitiva en el programa i l’impossibilitarà a partici- práctica, supondrá la baja definitiva en el programa imposibilitán- par en qualsevol convocatòria futura.
dole a participar en cualquier convocatoria futura.
Els candidats finalment seleccionats tindran les obligacions Los candidatos finalmente seleccionados tendrán las siguientes a) Acceptació expressa de les condicions del lloc de treball ofe- a) Aceptación expresa de las condiciones del puesto de trabajo b) Realització d’un informe a l’acabament de l’estada.
b) Realización de un informe a la finalización de la estancia.
c) Assumir els costos del viatge d’anada i tornada fins a la regió c) Asumir los costes del viaje de ida y vuelta hasta la región de A l’acabament de la pràctica, la Conselleria d’Economia, A la finalización de la práctica, la Conselleria de Economía, Hisenda i Ocupació emetrà un diploma acredidatiu d’aquesta, sem- Hacienda y Empleo emitirá un diploma acreditativo de la misma, pre que s’haja realitzat dins dels paràmetres que estableix el progra- siempre y cuando ésta se haya desarrollado dentro de los paráme- ma Eurodyssée i la present ordre i el candidat aporte l’informe de tros que establece el Programa Eurodyssée y la presente orden y el candidato aporte el informe de la finalización de la estancia.
1. D’acord amb el reglament de funcionament del programa 1. De acuerdo con el Reglamento de funcionamiento del Pro- Eurodyssée, la Comunitat Valenciana podrà apadrinar una o diver- grama Eurodyssée, la Comunidad Valenciana podrá apadrinar a ses regions que vulguen incorporar-s’hi i que hagen sol·licitat ofi- una o varias regiones que deseen incorporarse al mismo y que hayan solicitado oficialmente ser apadrinadas.
2. El període d’apadrinament tindrà una duració màxima de dos 2. El período de apadrinamiento tendrá una duración máxima 3. Les condicions en què es produiran els intercanvis durant el 3. Las condiciones en que se producirán los intercambios període d’apadrinament s’establiran en el conveni bilateral que es durante el período de apadrinamiento se establecerán en el conve- formalitze entre la Comunitat Valenciana i la regió apadrinada. Si nio bilateral que se formalice entre la Comunidad Valenciana y la les circumstàncies així ho obliguen, la Generalitat Valenciana, región apadrinada. Si las circunstancias así lo obligan, la Generali- durant aqueix període, podrà assumir els costos que genere l’estada tat Valenciana, durante ese período, podrá asumir los costes que dels joves valencians en la regió apadrinada calculant el cost men- genere la estancia de los jóvenes valencianos en la región apadrina- sual que s’ha de pagar als joves seleccionats en funció del nivell de da calculando el coste mensual a pagar a los jóvenes seleccionados en función del nivel de vida de la región de acogida.
L’import global màxim destinat a aquestes ajudes per al present El importe global máximo destinado a estas ayudas para el pre- exercici serà de quaranta-tres milions i mig de pessetes, que seran sente ejercicio será de cuarenta y tres millones y medio de pesetas, finançats a càrrec del programa pressupostari 612.10, línia que serán financiados con cargo al programa presupuestario T2586000, dels crèdits de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 612.10, línea T2586000, de los créditos de la Conselleria de Eco- Ocupació, consignats en els pressupostos de la Generalitat Valen- nomía, Hacienda y Empleo, consignados en los presupuesto de la 2001 06 13
DOGV - Núm. 4.020
1. En el supòsit que els documents que ha de dur adjunts la 1. En el supuesto de que los documentos que deben acompañar sol·licitud de concessió de les ajudes ja es troben en poder de qual- a la solicitud de concesión de las ayudas ya estuvieran en poder de sevol òrgan de l’administració actuant, el sol·licitant podrà acollir- cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá se al que estableix l’apartat f) de l’article 35 de la Llei 30/1992, de acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públi- 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis- ques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que es faça traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, constar la data i l’òrgan o dependència on foren presentats o, si és siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en el cas, emesos, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des que fueron presentados o, en su caso emitidos, y que no hayan de l’acabament del procediment al qual corresponguen.
transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedi- 2. En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el docu- 2. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el ment, l’òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua pre- documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante su sentació o l’acreditació per altres mitjans dels requisits a què refe- presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
Per a la present anualitat, el termini de presentació de sol·lici- Para la presente anualidad, el plazo de presentación de solicitu- tuds serà d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la pre- des será de un mes a partir del siguiente al de la publicación de la sent ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Queden derogades les ordres següents que regulaven el progra- Quedan derogadas las siguientes órdenes que regulaban el Pro- – Ordre de 21 de setembre de 1998, de la Conselleria d’Ocupa- – Orden de 21 de septiembre de 1998, de la Conselleria de – Ordre de 24 de juny de 1999, de la Conselleria d’Ocupació, – Orden de 24 de junio de 1999, de la Conselleria de Empleo, – Ordre de 27 de juliol de 1999, de la Conselleria d’Ocupació.
– Orden de 27 de julio de 1999, de la Conselleria de Empleo.
– Ordre d’11 d’octubre de 2000, de la Conselleria d’Economia, – Orden de 11 de octubre 2000, de la Conselleria de Economía, La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publi- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació, El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
ORDRE de 28 de maig de 2001, de la Conselleria ORDEN de 28 de mayo de 2001, de la Conselleria de d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es publi- Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se publi- quen les línies pressupostàries i els imports globals can las líneas presupuestarias y los importes globales màxims que financen, per al 2001, determinades sub- máximos que financian, para el 2001 determinadas sub- vencions gestionades per la Direcció General d’Innova- venciones gestionadas por la Dirección General de ció Agrària i Ramaderia, amb bases reguladores en Innovación Agraria y Ganadería, con bases regulado- L’article 47.11 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la El artículo 47.11 del texto refundido de la Ley de Hacienda Generalitat Valenciana, aprovat per mitjà del Decret Legislatiu de Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto 26 de juny de 1991, del Consell, exigeix que en les bases regulado- Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell, exige que en las res de la concessió de subvencions s’indiquen la línia o línies de bases reguladoras de la concesión de subvenciones se indiquen la subvencions que les financen i l’import global màxim que s’hi des- línea o líneas de subvenciones que las financian y el importe global tina. Aquests aspectes depenen de la llei anual de pressupostos, a máximo destinado a las mismas. Estos extremos dependen de la ley hores d’ara la Llei 12/2000, de 28 de desembre, de Pressupostos de anual de presupuestos, en estos momentos la Ley 12/2000, de 28 de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2001.
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el Per això, vista la proposta del director general d’Innovació Por ello, vista la propuesta del director general de Innovación Agrària i Ramaderia, en l’exercici de les funcions que tinc atribuï- Agraria y Ganadería, en el ejercicio de las funciones que tengo atri-
 • 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
 • b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS
 • c) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS
 • a) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS
 • a) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
 • b) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 • c) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 • Source: http://programasue.info/documentos/2001-DOGV-4020.pdf

  Bio076 - biografia di pietro bembo

  Giuseppe Bonghi Biografia Cardinal PIETRO BEMBO Pietro Bembo, "della nobilissima Famiglia Bemba, che tra le Patrizie di questa eccelsa Repubblica è una delle più antiche, il quale per la varietà e finezza della erudizione fu uno de' più gran letterati, che abbia in qualunque tempo avuto l'Italia", nacque a Venezia il 20 maggio 1470 da Bernardo e da Elena Marcella Morosin

  Carmina burana (de carl orff) - concierto

  Carmina Burana (de Carl Orff) - Concierto INTÉRPRETES: Gonzalo Martín (San Nicolás) Paola Tourn (Coro de Cámara ISM) Mario Martínez (docente ISM) Sebastián Sorarrain (La Plata) Mariano Cabral Migno (docente ISM) Amalia Ferrer (docente ISM)) Nélida Kuster (docente ISM)) Martín Salum (docente ISM)) Arturo Vergara (docente ISM) Julián Macedo (Orquesta de

  © 2010-2014 Pdf Medical Search