Untitled

Continuació de la pàgina anterior La línia de l’AVE facilitarà el transport de mercaderies
Pensa vostè que la construcció de la línia de l’AVE
de la meva indústria (% respostes)
(Barcelona-Madrid, Barcelona-França), facilitarà
el transport de mercaderies de la vostra empresa?
(empreses industrials)
Núm. 5 · Maig de 2007
Aquest Informe s’ha elaborat per les Cambres de Comerç de Marxa dels negocis. Tots els sectors
Sabadell i Terrassa amb el suport tècnic de l’Institut d’Estadística de Catalunya que ha calculat les taules resultants Augmenta
Es manté
Disminueix
agregades a partir de les enquestes de conjuntura que semestralment fan ambdues Cambres de Comerç a les seves respectives demarcacions. La mostra total de les enquestes contestades ha estat de 710 empreses (en l’anterior operació Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Cambres de Comerç de No té informació
però l'interessa molt
van ser 663) representatives de tots els sectors econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis), sobre una població de 49.807. Les respostes obtingudes tenen un marge de 1. Valoració del segon semestre de 2006
2n semestre'05
1r semestre'06
2n semestre'06
• Els resultats de l’Enquesta de conjuntura corresponents a la valoració empresarial sobre l’evolució de l’activitateconòmica durant el segon semestre de 2006 al VallèsOccidental, ens indiquen que s’ha consolidat la tendènciapositiva dels primers mesos de 2006 constatada en Marxa dels negocis. Total indústria
l’enquesta anterior. En efecte, durant la segona meitat de Augmenta
Es manté
Disminueix
l’any passat ha tornat a augmentar el saldo positiu (de +13,1 punts a +13,5 punts) degut a l’increment de respostes amb valoracions positives de la marxa del negoci, el que confirmaaquesta evolució positiva del conjunt de sectors econòmics • El 33,2% de les respostes dels empresaris ha manifestat que la marxa dels negocis durant el segon semestre de 2006 ha estat millor que en el primer semestre; un 19,7% valoren una disminució de l’activitat, i el 47,1% s’han Institut d’Estadística
de Catalunya
2n semestre'05
1r semestre'06
2n semestre'06
• L’evolució positiva del segon semestre de 2006 s’ha caracteritzat sobretot per una millora de la conjunturaindustrial (+13,2 punts de saldo, quan el semestre anterior Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
havia estat -6,8), i per la continuïtat del dinamisme dels Av. de Francesc Macià, 35 - 08206 Sabadell 2. Expectatives per al primer semestre de 2007
sectors comercials (+17,8) i resta de serveis (+14).
Tel. 937 451 259 - Fax 937 451 256A/e: general@cambrasabadell.org • Les expectatives per al primer semestre de 2007 del conjunt • En canvi, es constata un refredament dels ritmes d’activitat dels sectors econòmics apunten una continuïtat de la de la construcció que rebaixen els seus saldos positius (de tendència positiva de la marxa dels negocis que hem +32,4 a +7,4) i confirmen els símptomes de frenada o registrat durant l’any anterior: el saldo positiu fins i tot reducció dels increments tan elevats de períodes anteriors.
millora i passa de +19,1 punts a +26,4.
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
Blasco de Garay, 29-49 - 08224 Terrassa
• En la indústria, el sector tèxtil (saldo de -12,9) continua amb • Les respostes dels empresaris que esperen incrementar una evolució negativa i de reestructuració profunda; la resta l’activitat durant els sis primers mesos de 2007 han de sectors, en canvi, presenten una evolució positiva: el augmentat fins el 38,4%; les respostes de disminució baixen metal·lúrgic té un saldo de +19,5, la química, +16,1; la fusta al 12%; i un 49,6% dels empresaris enquestats opinen que i altres, +18,0; i la indústria alimentària presenta un el ritme d’activitat es mantindrà en els mateixos nivells que Cambra de Comerç de Sabadell
Cambra de Comerç de Terrassa
Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental • Les expectatives més optimistes corresponen especialment Expectatives sobre l’evolució dels preus
Expectatives sobre el grau d’utilització de la capacitat
• Per grans sectors, destaca que la indústria presenta un % al sector del comerç (39,9 punts de saldo positiu i un 49,2% productiva
força alt de respostes que esperen augmentar la facturació de respostes que esperen augmentar l’activitat), seguides • L’evolució dels preus segueix sent un aspecte clau per al (47,5%) i per sobre del de respostes de manteniment per la indústria (+23 punts de saldo), construcció (+19,5) i compliment de les expectatives dels propers mesos. Els • El grau d’utilització de la capacitat productiva a les empreses (excepte per al cas del tèxtil); i el mateix passa amb el resultats continuen mostrant una tendència a l’increment industrials de la comarca es podria situar al voltant del comerç (52,5%). En canvi, a la construcció i la resta de important dels preus de compra als proveïdors: +66,1 punts 75,8% durant el primer semestre de 2007, el que suposaria serveis la resposta majoritària es concentra en que la • Les expectatives positives les confirmem amb una previsió de saldo (69,4% de respostes que esperen que els preus una recuperació important respecte dels nivells esperats de millora de les carteres de comandes que registren un en l’enquesta anterior i confirmaria la millora de les saldo positiu de +27 punts (14,7 en l’enquesta anterior) • Els augments esperats estaran entre l’1 i el 5%, segons el per al total de sectors econòmics. Aquesta confiança la • I pel que fa als preus de venda, la tendència esperada 51,3% de les empreses, entre el 6% i el 10% segons el constatem tant pel que fa al mercat interior com a les també és a augmentar però per sota dels de compra (+38,8).
• Els sectors tèxtil, amb el 65,2%, i de l’alimentació, amb el 35,2%, i un 13,5% d’empresaris esperen tenir augments 75,6%, són els que presenten previsions per sota de la • Per tant, la conjuntura empresarial segueix patint aquest • Pel que fa a la indústria, destaquem les expectatives molt diferencial donat que no es pot repercutir a preus de venda positives per a la indústria química (+35,8 de saldo de perquè el mercat no ho absorbiria i es corre el risc de perdre • El 38,1% de les empreses del Vallès Occidental preveuen 3. Els factors que afecten o limiten l’activitat
tendència), i la segueix la fusta, paper i altres (+27,6), el competitivitat davant l’increment constant de la competència una utilització de la capacitat productiva per al primer de les empreses
metall (+27,6), i la alimentària (+16,2). El tèxtil/confecció semestre de 2007 al voltant del 70% - 80%, mentre que continua amb expectatives negatives: el saldo és de -8 un 42,1% fixen les previsions en més del 80% (en l’enquesta Per al conjunt d’empreses del Vallès Occidental els principals punts, tot i que hi ha una certa confiança en recuperar els • Aquesta situació es dóna en la totalitat de sectors econòmics factors que afecten o limiten la seva activitat són els següents: del Vallès Occidental, destacant els sectors de la construcciói les branques industrials de l’alimentació, fusta paper i Expectatives de grau d’utilització de la capacitat
Expectatives marxa dels negocis. Tots els sectors
productiva. Total indústria
Principals factors que limiten l’activitat
Augmenta
Es manté
Disminueix
(% respostes afirmatives)
Menys de 70%
Entre el 70 i el 80%
Més de 80%
• Destaquem que en el sector de la construcció un 48,8% de respostes creuen que els preus de venda encara continuaran a l’alça, un 48,8% pensen que es mantindran igual i només el 2,4% que disminuiran.
Expectatives sobre l’evolució de l’ocupació
• El nivell d’ocupació durant aquest primer semestre de 2007 es mantindrà estable: el 77,2% de respostes són de manteniment del nombre d’ocupats a les empreses de la 1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
• Aquesta tendència d’estabilitat es registra en els resultats Augment de la
Debilitat de la
Falta mà
Augment dels
competència
costos de
Expectatives cartera de comandes. Tots els sectors
de tots els grans sectors. En tot cas, podem apuntar que qualificada
producció
Expectatives sobre l’evolució de la facturació
en la resta de serveis hi ha una expectativa a incrementar Augmenta
Es manté
Disminueix
el nombre d’ocupats (el saldo és de +10,6 punts).
• Per al primer semestre de 2007, el 44,0% de les empreses enquestades consideren que la facturació augmentarà en • Per subsectors industrials hem de fer l’excepció del sector relació al segon semestre de 2006 (37,7% en l’enquesta tèxtil on el saldo de tendència de l’ocupació és clarament 4. Pregunta especial sobre el tren d’alta
anterior); el 45,4% creuen que es mantindrà igual mentre velocitat
negatiu: -19,3; a la resta de subsectors, la tendència és a que un 10,6% consideren que serà inferior.
l’estabilitat i amb indicis de certa recuperació.
Aquesta pregunta especial té l’objectiu de detectar les Expectatives evolució de la ocupació. Total sectors
Previsió sobre l’evolució de la facturació. Total sectors
expectatives i interessos de les empreses industrials respecte de les possibilitats que per al transport de mercaderies pot Augmenta
Es manté
Disminueix
Augmenta
Es manté
Disminueix
suposar la línia del tren d’alta velocitat que ha d’enllaçar 1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
Els resultats obtinguts ens permeten destacar que en els sectors industrials del Vallès Occidental no hi ha massa coneixement o bé no es pensa que aquesta gran infraestructura de comunicacions pugui ser una alternativa per al transport 1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
Enquesta de conjuntura del Vallès Occidental • Les expectatives més optimistes corresponen especialment Expectatives sobre l’evolució dels preus
Expectatives sobre el grau d’utilització de la capacitat
• Per grans sectors, destaca que la indústria presenta un % al sector del comerç (39,9 punts de saldo positiu i un 49,2% productiva
força alt de respostes que esperen augmentar la facturació de respostes que esperen augmentar l’activitat), seguides • L’evolució dels preus segueix sent un aspecte clau per al (47,5%) i per sobre del de respostes de manteniment per la indústria (+23 punts de saldo), construcció (+19,5) i compliment de les expectatives dels propers mesos. Els • El grau d’utilització de la capacitat productiva a les empreses (excepte per al cas del tèxtil); i el mateix passa amb el resultats continuen mostrant una tendència a l’increment industrials de la comarca es podria situar al voltant del comerç (52,5%). En canvi, a la construcció i la resta de important dels preus de compra als proveïdors: +66,1 punts 75,8% durant el primer semestre de 2007, el que suposaria serveis la resposta majoritària es concentra en que la • Les expectatives positives les confirmem amb una previsió de saldo (69,4% de respostes que esperen que els preus una recuperació important respecte dels nivells esperats de millora de les carteres de comandes que registren un en l’enquesta anterior i confirmaria la millora de les saldo positiu de +27 punts (14,7 en l’enquesta anterior) • Els augments esperats estaran entre l’1 i el 5%, segons el per al total de sectors econòmics. Aquesta confiança la • I pel que fa als preus de venda, la tendència esperada 51,3% de les empreses, entre el 6% i el 10% segons el constatem tant pel que fa al mercat interior com a les també és a augmentar però per sota dels de compra (+38,8).
• Els sectors tèxtil, amb el 65,2%, i de l’alimentació, amb el 35,2%, i un 13,5% d’empresaris esperen tenir augments 75,6%, són els que presenten previsions per sota de la • Per tant, la conjuntura empresarial segueix patint aquest • Pel que fa a la indústria, destaquem les expectatives molt diferencial donat que no es pot repercutir a preus de venda positives per a la indústria química (+35,8 de saldo de perquè el mercat no ho absorbiria i es corre el risc de perdre • El 38,1% de les empreses del Vallès Occidental preveuen 3. Els factors que afecten o limiten l’activitat
tendència), i la segueix la fusta, paper i altres (+27,6), el competitivitat davant l’increment constant de la competència una utilització de la capacitat productiva per al primer de les empreses
metall (+27,6), i la alimentària (+16,2). El tèxtil/confecció semestre de 2007 al voltant del 70% - 80%, mentre que continua amb expectatives negatives: el saldo és de -8 un 42,1% fixen les previsions en més del 80% (en l’enquesta Per al conjunt d’empreses del Vallès Occidental els principals punts, tot i que hi ha una certa confiança en recuperar els • Aquesta situació es dóna en la totalitat de sectors econòmics factors que afecten o limiten la seva activitat són els següents: del Vallès Occidental, destacant els sectors de la construcciói les branques industrials de l’alimentació, fusta paper i Expectatives de grau d’utilització de la capacitat
Expectatives marxa dels negocis. Tots els sectors
productiva. Total indústria
Principals factors que limiten l’activitat
Augmenta
Es manté
Disminueix
(% respostes afirmatives)
Menys de 70%
Entre el 70 i el 80%
Més de 80%
• Destaquem que en el sector de la construcció un 48,8% de respostes creuen que els preus de venda encara continuaran a l’alça, un 48,8% pensen que es mantindran igual i només el 2,4% que disminuiran.
Expectatives sobre l’evolució de l’ocupació
• El nivell d’ocupació durant aquest primer semestre de 2007 es mantindrà estable: el 77,2% de respostes són de manteniment del nombre d’ocupats a les empreses de la 1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
• Aquesta tendència d’estabilitat es registra en els resultats Augment de la
Debilitat de la
Falta mà
Augment dels
competència
costos de
Expectatives cartera de comandes. Tots els sectors
de tots els grans sectors. En tot cas, podem apuntar que qualificada
producció
Expectatives sobre l’evolució de la facturació
en la resta de serveis hi ha una expectativa a incrementar Augmenta
Es manté
Disminueix
el nombre d’ocupats (el saldo és de +10,6 punts).
• Per al primer semestre de 2007, el 44,0% de les empreses enquestades consideren que la facturació augmentarà en • Per subsectors industrials hem de fer l’excepció del sector relació al segon semestre de 2006 (37,7% en l’enquesta tèxtil on el saldo de tendència de l’ocupació és clarament 4. Pregunta especial sobre el tren d’alta
anterior); el 45,4% creuen que es mantindrà igual mentre velocitat
negatiu: -19,3; a la resta de subsectors, la tendència és a que un 10,6% consideren que serà inferior.
l’estabilitat i amb indicis de certa recuperació.
Aquesta pregunta especial té l’objectiu de detectar les Expectatives evolució de la ocupació. Total sectors
Previsió sobre l’evolució de la facturació. Total sectors
expectatives i interessos de les empreses industrials respecte de les possibilitats que per al transport de mercaderies pot Augmenta
Es manté
Disminueix
Augmenta
Es manté
Disminueix
suposar la línia del tren d’alta velocitat que ha d’enllaçar 1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
Els resultats obtinguts ens permeten destacar que en els sectors industrials del Vallès Occidental no hi ha massa coneixement o bé no es pensa que aquesta gran infraestructura de comunicacions pugui ser una alternativa per al transport 1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
1r semestre'06
2n semestre'06
1r semestre'07
Continuació de la pàgina anterior La línia de l’AVE facilitarà el transport de mercaderies
Pensa vostè que la construcció de la línia de l’AVE
de la meva indústria (% respostes)
(Barcelona-Madrid, Barcelona-França), facilitarà
el transport de mercaderies de la vostra empresa?
(empreses industrials)
Núm. 5 · Maig de 2007
Aquest Informe s’ha elaborat per les Cambres de Comerç de Marxa dels negocis. Tots els sectors
Sabadell i Terrassa amb el suport tècnic de l’Institut d’Estadística de Catalunya que ha calculat les taules resultants Augmenta
Es manté
Disminueix
agregades a partir de les enquestes de conjuntura que semestralment fan ambdues Cambres de Comerç a les seves respectives demarcacions. La mostra total de les enquestes contestades ha estat de 710 empreses (en l’anterior operació Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Cambres de Comerç de No té informació
però l'interessa molt
van ser 663) representatives de tots els sectors econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis), sobre una població de 49.807. Les respostes obtingudes tenen un marge de 1. Valoració del segon semestre de 2006
2n semestre'05
1r semestre'06
2n semestre'06
• Els resultats de l’Enquesta de conjuntura corresponents a la valoració empresarial sobre l’evolució de l’activitateconòmica durant el segon semestre de 2006 al VallèsOccidental, ens indiquen que s’ha consolidat la tendènciapositiva dels primers mesos de 2006 constatada en Marxa dels negocis. Total indústria
l’enquesta anterior. En efecte, durant la segona meitat de Augmenta
Es manté
Disminueix
l’any passat ha tornat a augmentar el saldo positiu (de +13,1 punts a +13,5 punts) degut a l’increment de respostes amb valoracions positives de la marxa del negoci, el que confirmaaquesta evolució positiva del conjunt de sectors econòmics • El 33,2% de les respostes dels empresaris ha manifestat que la marxa dels negocis durant el segon semestre de 2006 ha estat millor que en el primer semestre; un 19,7% valoren una disminució de l’activitat, i el 47,1% s’han Institut d’Estadística
de Catalunya
2n semestre'05
1r semestre'06
2n semestre'06
• L’evolució positiva del segon semestre de 2006 s’ha caracteritzat sobretot per una millora de la conjunturaindustrial (+13,2 punts de saldo, quan el semestre anterior Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell
havia estat -6,8), i per la continuïtat del dinamisme dels Av. de Francesc Macià, 35 - 08206 Sabadell 2. Expectatives per al primer semestre de 2007
sectors comercials (+17,8) i resta de serveis (+14).
Tel. 937 451 259 - Fax 937 451 256A/e: general@cambrasabadell.org • Les expectatives per al primer semestre de 2007 del conjunt • En canvi, es constata un refredament dels ritmes d’activitat dels sectors econòmics apunten una continuïtat de la de la construcció que rebaixen els seus saldos positius (de tendència positiva de la marxa dels negocis que hem +32,4 a +7,4) i confirmen els símptomes de frenada o registrat durant l’any anterior: el saldo positiu fins i tot reducció dels increments tan elevats de períodes anteriors.
millora i passa de +19,1 punts a +26,4.
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
Blasco de Garay, 29-49 - 08224 Terrassa
• En la indústria, el sector tèxtil (saldo de -12,9) continua amb • Les respostes dels empresaris que esperen incrementar una evolució negativa i de reestructuració profunda; la resta l’activitat durant els sis primers mesos de 2007 han de sectors, en canvi, presenten una evolució positiva: el augmentat fins el 38,4%; les respostes de disminució baixen metal·lúrgic té un saldo de +19,5, la química, +16,1; la fusta al 12%; i un 49,6% dels empresaris enquestats opinen que i altres, +18,0; i la indústria alimentària presenta un el ritme d’activitat es mantindrà en els mateixos nivells que Cambra de Comerç de Sabadell
Cambra de Comerç de Terrassa

Source: http://www.cambraterrassa.es/armari/cambraterrassa:promocio/2/7-2_semestre_2006_valles.pdf

composites.polsl.pl

Marcin KOSTRZEWA*, Mohamed BAKAR*, Jowita SZYMAÑSKA*, Zbigniew PAWELEC** Marcin KOSTRZEWA*, Mohamed BAKAR*, Jowita SZYMAÑSKA*, Zbigniew PAWELEC*** Politechnika Radomska, Katedra Technologii Materia³ów Organicznych, Radom** Instytut Technologii Eksploatacji PIB, RadomW³aœciwoœci mechaniczne i termiczne kompozytów na bazie ¿ywicy epoksydowejzmodyfikowanej nanocz¹stkami Streszczenie.

Www

www.pomed.org ♦ 1820 Jefferson Place NW, Suite 400 ♦ Washington, DC 20036 “Duality by Design: The Iranian Electoral System” International Foundation for Electoral Systems 1850 K Street NW, Fifth Floor, Washington DC Tuesday, March 29th, 12:00pm-1:30pm On Tuesday, the International Foundation for Electoral Systems (IFES) held a discussion for the release of the new IFES

© 2010-2014 Pdf Medical Search