Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling
upphandling (LOU)•Lagen om offentlig upphandling transport och posttjänster 2007 (LUF)•Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Lagen om offentlig upphandling
Kringlagstiftning • Avtalslagen• Köplagen• Sekretesslagen• Förvaltningslagen Lagen om offentlig upphandling
Vad är offentlig upphandling?• Reglerar all offentlig upphandling inom kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag • De ska följa lagen vid i stort sett all anskaffning, • Undantag från LOU: hyra av lokaler i befintlig Lagen om offentlig upphandling
De gemskapsrättsliga principerna • Likabehandlingsprincipen• Principen om ickediskriminering• Transparensprincipen• Proportionalitetsprincipen• Principen om ömsesidigt erkännande De gemenskapsrättsliga principerna
Likabehandlingsprincipen• Alla leverantörer skall behandlas lika• Alla måste få samma information vid • Det är inte tillåtet att lägga till eller dra ifrån De gemenskapsrättsliga principerna
Principen om ickediskriminering• Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst p.g.a. nationalitet • Får inte ge ett lokalt företag företräde enbart därför att det är lokaliserat i närheten De gemenskapsrättsliga principerna
Transparensprincipen• Upphandlingsprocessen skall kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet • Förfrågningsunderlaget ska vara klart och De gemenskapsrättsliga principerna
Proportionalitetsprincipen• Kvalifikationskraven måste stå i proportion De gemenskapsrättsliga principerna
Principen om ömsesidigt erkännande• Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna Lagen om offentlig upphandling
Några upphandlingsformer• Över tröskelvärdet: öppet förfarande, selektivt • Under tröskelvärdet: förenklat förfarande, Lagen om offentlig upphandling
För närvarande gäller följande tröskelvärdenKlassiska sektorn (myndigheter) Varor och tjänster 193 000 1 919 771Byggentreprenader 4 845 000 48 193 215 Försörjningssektorn (vatten, energi, transport och posttjänster ) Varor och tjänster 387 000 3 849 489Byggentreprenader Lagen om offentlig upphandling
Direktupphandling SEK 287 966 • Förr – handel över disk• Synnerliga skäl – brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på enheten Lagen om offentlig upphandling
Vad innehåller ett förfrågningsunderlag?• Anbudsinbjudan / Administrativa bestämmelser• Krav på leverantör• Kravspecifikation – krav på vara / tjänst / • Kommersiella villkor / avtalsvil kor• Utvärderingskriterier Lagen om offentlig upphandling
Utvärdering Det finns två principer för prövning av anbud:• Lägsta pris – utvärdering sker enbart av kriteriet pris.
Ekonomiskt mest fördelaktiga – utvärderingen sker utifrån fler kriterier (kvalitativa kriterier) än pris som til för beställaren ett mervärde utöver ställda krav.
Lagen om offentlig upphandling
Exempel på utvärderingskriterier• Kvalitet• Pris• Tekniska fördelar• Leveransdag / leveranstid• Driftskostnader• Eftermarknadsservice / tekniskt stöd• Estetiska och funktionella egenskaper• Miljöegenskaper Lagen om offentlig upphandling
Viktning av utvärderingskriterier• Skall framgå av förfrågningsunderlaget hur de olika kriterierna ska viktas inbördes för bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga Lagen om offentlig upphandling
Nya regler om upphandling 15 juli 2010• Avtalsspärr• Domstolsavgörandet i mål om överprövning• Marknadsskadeavgift• Skadestånd• Inköpscentraler Lagen om offentlig upphandling
Var hittar ni leverantörer aktuella upphandlingar?• På kommunernas hemsidor under aktuella • Ni kan aktivt gå in och söka på någon av • Ni kan på ovanstående sidor prenumerera på att få uppgifter om när upphandling inom ert område är ute. Pär det gratis.
Lagen om offentlig upphandling
Uppföljning av avtal• Är avtalet känt inom organisationen?• Är avroparna nöjda med avtalet?• Fullgör leverantören sina åtagande?• Fullgör köparen sina åtaganden?• Sker leverans i rätt tid?• Har uppställda mål uppnåtts?• Har förväntningarna infriats? Förfrågningsunderlag
Gången i en upphandling• Upphandlingen annonseras ut• Svaret på upphandlingen lämnas in• Anbudsöppning• Utvärdering av anbud• Til delningsbeslut• Avtalsskrivning Förfrågningsunderlag
Prövning av anbud sker i flera stegKvalificeringsfasenFörfrågningsunderlag
Viktigt att tänka på vid anbudsinlämning• Lämna in i rätt tid• Att alla skall-krav uppfylls• Bifoga alla de bilagor som upphandlingen kräver• Att anbudet är undertecknat av behörig

Source: http://www.edsonsarkitekter.com/upload/LOU%20hemsida%20pdf.pdf

Microsoft word - omnibionta pronatal metafolin notice-112012-clean.docx

Omnibionta® Pronatal Metafolin® QU’EST CE qu’Omnibionta® Pronatal? Omnibionta ® Pronatal contient des quantités spécifiques et adaptées de vitamines et de minéraux qui sont recommandés dès le désir de grossesse. Une dose journalière d’Omnibionta® Pronatal se compose de: • 1 comprimé composé d’acide folique, de Metafolin ® et d’autres vitamines et minérau

3 endlich gewissheit - terugbetaling de_def

Aktuelle Rückerstattungsbedingungen für Arzneimittel zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit Ein Mensch, der an der Alzheimer-Krankheit leidet, kann für die Rückerstattung spezifischer Arzneimittel („Cholinesterase-Hemmer“ oder „NMDA- Rezeptorantagonist“) in Frage kommen. Die verfügbaren „Cholinesterase-Hemmer“ in Belgien sind: Donepezil, Galantamin und Rivastigmin. Diese 3 Medikam

© 2010-2014 Pdf Medical Search