Helse-bergen.no

Aktuelle legemidler
Medikamentskrin for symptomlindring hos barn i livets sluttfase
Dette dokumentet gir en kortfattet oversikt over legemidlene som er nevnt i
behandlingsalgoritmene i skrinet. Opplysninger i algoritmene og i denne oversikten kan være
avvikende fra Felleskatalogtekster og pakningsvedlegg for de enkelte legemidlene, se
referanselisten på siste side.
Legemidlene er angitt i alfabetisk rekkefølge etter substansnavn.
I algoritmene er det angitt intermitterende doser av de ulike legemidlene.
Intravenøs injeksjon skal vanligvis gis over 2-3 minutter.
Dersom det blir aktuelt med kontinuerlig intravenøs eller subkutan infusjon, skal man
ta kontakt med sykehusavdelingen som barnet ble skrevet ut fra for dosering og råd
rundt oppstart av slik behandling.

For konverteringstabell for opioider, se side 4.
Cyklizin1

Preparatnavn
Valoid injeksjonsvæske 50 mg/ml (godkjenningsfritak) og Marzine tabletter 50mg.

Egenskaper
Histamin1-reseptorantagonist. Antikolinerg og antiemetisk effekt. Særlig effektiv på bevegelsesutløst
kvalme. Øker tonus i nedre øsofagussfinkter. Sannsynligvis også hemmende effekt på brekningssenteret.

Administrasjonsform
Peroral, intravenøs og subkutan.

Anslagstid
1-2 timer ved oral administrering. Raskere effekt ved intravenøs og subkutan administrering.

Maksimal effekt
Ca. 2 timer ved oral administrering

Virketid
T1/2 ca. 20 timer

Indikasjon
Bevegelsesutløst og postoperativ kvalme

Kontraindikasjoner
Leversvikt. Ved nyresvikt må dosen reduseres.

Bivirkninger
Munntørrhet og døsighet.

Dosering
3 mg/kg/24 timer som kontinuerlig intravenøs eller subkutan infusjon.
50 mg tabletter peroralt: 2-6 år ¼ tablett x 2-3, 6-12 år ½ tablett x 2-3, >12 år 1 tablett x 2-3.

Andre opplysninger
Injeksjonsvæske må kun blandes med glukose 50 mg/ml og ikke med NaCl 9 mg/ml. Skal
gå på egen pumpe dersom den gis kontinuerlig.
Glykopyrron2,3,4,9

Preparatnavn Robinul injeksjonsvæske 0,2 mg/ml, eventuelt Glykopyrrolate injeksjonsvæske 0,2 mg/ml
(godkjenningsfritak).

Egenskaper
Antikolinergikum, hemmer sekresjon i munn, svelg og luftrør. Hemmer ventrikkelens motorikk og
sekresjon.

Administrasjonsform
Intravenøs eller subkutan (ikke registrert/godkjent for subkutan administrasjon).

Virketid
Rask innsettende effekt, effekten kan vedvare i inntil ca. 7 timer.

Indikasjon

Surkling i luftvegene. Denne indikasjonen er ikke godkjent i Norge, men er i tråd med anbefalinger i internasjonal
palliativ litteratur.
Godkjente indikasjoner i Norge: Premedikasjon ved anestesi. Vagusindusert bradykardi. Blokkering av
muskarineffekt av antikolinesteraser brukt til å oppheve virkningen av ikke depolariserende muskelrelaksantia
etter anestesi.
Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler Glykopyrron hemmer svetting, barn med økt temperatur (feber) bør
observeres nøye. Det er økt fare for ekstrapyramidable bivirkinger ved samtidig bruk av metoklopramid.
Bivirkninger Kan gi artymier, døsighet, forvirring, munntørrhet, obstipasjon, urinretensjon og synsforstyrrelser.
Kan også gi kvalme og oppkast, rødme (flushing) og tørr hud.

Dosering
1mnd-12år:
4-8 mikrogram/kg iv/sc hver 6.time(maks 200 mikrogram/dose). 4-5 mikrogram/kg iv/sc hver 6.time(maks 400 mikrogram/dose).
Haloperidol1,5

Preparatnavn Haldol injeksjonsvæske 5 mg/ml, Haldol tabletter 1 og 4 mg og Haldol mikstur 2 mg/ml.
Egenskaper Lavdose nevroleptikum med sterk antipsykotisk, sterk spesifikk dempende og meget svak uspesifikk
sedativ-hypnotisk effekt. Haloperidol har antiemetisk effekt. Haloperidol er en spesifikk D2-antagonist.
Administrasjonsform Peroral, intravenøs, intramuskulær og subkutan.
Anslagstid Peroralt ca. 1 time, intravenøs, intramuskulær og subkutan ca. 10-15 minutter.
Maksimal effekt Peroralt ca. 2-6 timer, intravenøs, intramuskulær ca. 20 minutter og subkutan ca. 10-20
minutter.
Virketid Kan virke i opptil 24 timer
Indikasjon Antiemetikum. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former.
Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics.
Kontraindikasjon og forsiktighetsregler Kan gi QT-forlengelse og/eller ventrikulær arytmi. Haloperidol blir
metabolisert i lever, forsiktighet ved bruk til pasienter med kjent leversykdom. Haloperidols metabolisme kan
interagere med metabolismen av andre legemidler. Plasmakonsentrasjonen av haloperidol er redusert ved
samtidig bruk av karbamazepin.
Bivirkninger Ekstrapyramidale bivirkninger som tremor, rigiditet, økt spyttsekresjon, akatisi og dystoni.
Dosering
Peroralt: 12-18 år: 1,5 mg kveld, kan økes til 1,5 mg x 2 viss nødvendig, maks 5 mg x2.
Kontinuerlig infusjon sc eller iv:
1 mnd-12 år: 25-85 mikrogram/kg over 24 timer.
12-18år: 1,5-5 mg over 24 timer.
Ketobemidon1

Preparatnavn
Ketorax injeksjonsvæske 5 mg/ml, Ketorax tabletter 5 mg, Ketobemidon injeksjonsvæske 20
mg/ml (apotekfremstilt).

Egenskaper
Opioid med omtrent samme effekt som morfin. Morfin foretrekkes dersom ikke særskilte grunner
taler for å bruke ketobemidon.

Administrasjonsform
Intravenøs, subkutan og peroral. Tabletter har ca. 35 % biotilgjengelighet.

Anslagstid
Intravenøs: 3-5 minutter, subkutan: 15-30 minutter, peroral: 30-45 minutter.

Maksimal effekt
Intravenøs: 10 minutter, subkutan: 60 minutter, peroral: 60-90 minutter.

Virketid
3-6 timer. Store individuelle forskjeller.

Indikasjon
Akutte, postoperative og kreftrelaterte smerter. Alternativ til morfin ved nyresvikt, ved uttalt
histaminutløste morfinbivirkninger og med nevropatisk smertekomponent.

Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler Kan gi respirasjonsdepresjon.

Bivirkninger
Kvalme, obstipasjon, hudkløe og døsighet.
Dosering 0,05 mg/kg iv/sc i titrerte doser.
For titrering og overvåkning, se «Retningslinje for behandling av akutte smerter med opioid hos barn».

Andre opplysninger
Nalokson er antidot.
Levomepromazin5,7,11

Salgsnavn Nozinan injeksjonsvæske 25 mg/ml, Nozinan tabletter 5 mg, 25 mg og 100 mg.
Egenskaper Høydosenevroleptikum med sterk uspesifikk sedativ-hypnotisk virkning, middels antipsykotisk
virkning, og svak spesifikk dempende virkning. Sterk antihistamin og analgetisk effekt.
Administrasjonsform Peroral, intravenøs og subkutan.

Maksimum effekt
30-90 minutter ved intravenøs og subkutan administrasjon. 3 timer etter oralt inntak.
Virketid Stor variasjon i halveringstiden. 15-30 timer, noen ganger lengre.

Indikasjon
Brukes mot uro og forvirring, samt kvalme og oppkast i palliativ sammenheng. (Schizofreni, akutte
forbigående psykoser, paranoide tilstander)

Bivirkninger
Døsighet. Tardiv dyskinesi. Apati, engstelse og endring i stemningsleie, blodtrykksfall og takykardi,
urinretensjon, hudallergier og munntørrhet
Dosering Kan gis som subkutan eller intravenøs kontinuerlig infusjon.
Mot uro og forvirring: Barn 1 måned – 12 år: 0,35-3 mg/kg over 24 timer. Barn over 12 år: 12,5-200 mg over 24
timer.
Start med laveste dosering. Medikamentet kan også gis i intermitterende doser 1-3gnger per 24t
Andre opplysninger Ved behov for fortynning av Nozinan injeksjonsvæske brukes kun Natriumklorid 9 mg/ml.
Midazolam1

Preparatnavn Dormicum og Midazolam injeksjonsvæske 1 mg/ml og 5 mg/ml Sirup: Epistatus bukkal løsning 10
mg/ml (godkjenningsfritak) og Midazolam mikstur 2 mg/ml (apotekfremstilt)

Egenskaper
Kortvirkende benzodiazepin. Doseavhengig sedativ effekt. Gir antegrad amnesi. Medikamentet har
også antikonvulsiv og litt muskelrelakserende effekt.
Administrasjonsform Injeksjonsvæsken kan gis intravenøst, peroralt, rektalt og nasalt. Sirup brukes til bukkal
administrasjon. Mikstur drikkes.

Anslagstid
Intravenøs: Ca. 1-2 minutter, peroral: 30-60 minutter, rektal: 15-30 minutter, nasal: 5 minutter, bukkal:
5 minutter

Maksimal effekt
Intravenøst: 1-2 minutter, rektalt og peroralt: Ca. 20-30 minutter, nasalt og bukkalt: 5 minutter

Virketid
Intravenøs: 15-30 minutter, rektal og peroral: 30-50 minutter, nasal og bukkal: 30-60 minutter
Indikasjon Premedikasjon før anestesi, sedering ved ubehagelige, men ikke smertefulle prosedyrer. Sedering, i
tillegg til analgetika, ved smertefulle prosedyrer.

Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler
Dosen reduseres ved lever- eller nyresvikt. Dosen reduseres 25-30
% ved kombinasjon med andre CNS-depressiva. Medikamentet kan gi respirasjonsstans og fare for aspirasjon
ved høy dosering.

Bivirkninger
Kvalme og oppkast. Respirasjonsdepresjon og larynxspasme. Midazolam svir i nesen. Eksitasjon
og uro.

Dosering
0,05 mg/kg sc/iv
Dersom det er behov for fast døgndosering, kan midazolam brukes som kontinuerlig infusjon subkutant eller
intravenøst.
Ved behov for benzodiazepin peroralt, kan oxazepam (Sobril®) brukes.
Andre opplysninger Flumazenil (Anexate®) er antidot.
Morfin1

Salgsnavn Morfin injeksjonsvæske 1 mg/ml (apotekfremstilt), 2 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml og 40 mg/ml, Morfin
tabletter 10 mg og 30 mg, Morfin mikstur 1 mg/ml (apotekfremstilt), 2 mg/ml (apotekfremstilt), 10 mg/ml
(apotekfremstilt) og 20 mg/ml (apotekfremstilt) med solbær-, appelsin- eller uten smak. Dolcontin depottabletter 5
mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg og 200 mg, Dolcontin depotgranulat til mikstur 20 mg, 30 mg
(godkjenningsfritak), 60 mg (godkjenningsfritak) og 100 mg (godkjenningsfritak). Depotkapsler og depotgranulat
må ikke tygges. Morfin stikkpiller 10 mg (apotekfremstilt), Morfin gel 0,1 % (apotekfremstilt) og 0,3 %
(apotekfremstilt).
Egenskaper Sterkt opioid. Sentral smertestillende og sederende effekt.
Administrasjonsform Peroral, intravenøs subkutan og rektal
Peroralt: Mikstur, injeksjonsvæske, tabletter, depotgranulat og depottabletter kan gis peroralt. Depottabletter og
depotgranulat må ikke tygges eller knuses. Biotilgjengelighet 30-40 %.
Rektalt: Mikstur og injeksjonsvæske kan gis rektalt. Biotilgjengelighet 30-40 %.
Mikstur kan gis som munnskyllevæske.

Anslagstid
Store individuelle variasjoner. Intravenøs: 1-3 minutter, Subkutan: 15-30 minutter, Rektal: 15-30
minutter, Peroral: 30-45 minutter, Munnskyllevæske: 5-10 minutter (for lokal virkning).
Maksimum effekt Store individuelle variasjoner. Intravenøs: Ca. 20 minutter, Subkutan: 60 minutter, Rektal: Ca.
1-2 timer, Peroral, korttidsvirkende: Ca. 60 – 90 minutter, depottabletter: 2-6 timer, Munnskyllevæske: 5-10
minutter.

Virketid Store individuelle variasjoner. Intravenøs: 4-5 timer. Noe lenger for rektal- og peroral administrering,
kortere for munnskyllevæske. Depottabletter: 8-12 timer.

Indikasjon
Akutte og kreftrelaterte smerter, prosedyrerelaterte smerter, smerter i munnslimhinnen, stomatitt.
Kontraindikasjoner og forsiktighetsregler Bør unngås ved nyresvikt pga opphopning av toksiske metabolitter
som gir hyperalgesi, allodyni og myoklonus. Kan gi respirasjonsdepresjon og sedasjon.

Bivirkninger
Obstipasjon som kan behandles med peroral nalokson. Respirasjonsdepresjon, kvalme og kløe.
Ved nyresvikt eller lengre tids bruk, kan rykninger, hallusinasjoner og allodyni oppstå.
Dosering Store individuelle forskjeller
0,05 mg/kg iv/sc i titrerte doser. 0,15mg/kg peroralt hver 4-6.time
For titrering og overvåkning, se «Retningslinje for behandling av akutte smerter med opioid hos barn».
Fast peroral dosering: 0.60mg/kg per døgn totalt fordeles på to doser depotpreparat (Dolcontin depottabletter eller
Dolcontin depotgranulat til mikstur). Dosen økes eller reduseres med ca. 20 % av gangen inntil 1 gang i døgnet.
Dosen kan økes ytterligere dersom det har vært behov for mange ekstradoser som ikke er relatert til smertefulle
prosedyrer som snuing, stell m.v.
Dosen reduseres eller seponeres ved tegn på overdosering
Fast iv/sc dosering: 1/3 av begregnet peroral døgndose. Dosen økes med ca. 20 % av gangen inntil 1 gang i
døgnet, eventuelt mer dersom det har vært behov for mange ekstradoser som ikke er relatert til smertefulle
prosedyrer som snuing, stell m.v., til tilfredsstillende smertelindrende effekt
Abstinens Ved bruk av opioider over lengre tid, vil bråseponering kunne gi abstinenser. Symptomer på abstinens
er bl.a. – uro og søvnmangel – store pupiller - tremor – ufrivillige bevegelser – hallusinasjoner – feber – økt
respirasjonsfrekvens – økt slimproduksjon – svetting – gjesping – tett nese og nysing – oppkast og diare –
hyperaktiv mororefleks.
Andre opplysninger Nalokson er antidot.
Ondansetron1

Preparatnavn Zofran injeksjonsvæske 2 mg/ml, Ondansetron injeksjonsvæske 2 mg/ml, Zofran mikstur 0,8
mg/ml, Zofran tabletter og smeltetabletter (4 og 8 mg), Ondansetron tabletter og smeltetabletter (4 mg og 8 mg).

Egenskaper
Kvalmestillende medikament med forebyggende og anfallskuperende effekt. Selektiv
serotoninreseptorantagonist.
Administrasjonsform Intravenøs, sublingual og peroral. Peroral biotilgjengelighet er ca. 60 %.

Anslagstid
Intravenøs: Få minutter.
Maksimum effekt Peroral: 1 ½ time.

Virketid
8-12 timer.

Indikasjon
Forebyggende mot kvalme ved operasjoner eller kjemoterapi. Behandling av kvalmeanfall.

Bivirkninger
Obstipasjon og diaré.

Dosering
0,1mg/kg sc/iv inntil x 3 per døgn(maks 8 mg per dose)
Ondansetron kan doseres hver 6. time dersom det er nødvendig for å gi symptomkontroll. Maks døgndose er 32
mg
Konverteringstabell opioider8
Medikament
Parenteralt (iv, sc)
Peroralt
Referanser: 1) Helse Bergen, Elektronisk kvalitetshåndbok, Kirurgisk serviceklinikk: Aktuelle medikamenter ved smertebehandling og sedering av barn. Versjon 1.01, 2011. Opplysningene er noe forkortet og bearbeidet. 2) Preparatomtale Robinul injeksjonsvæske, Meda AS, 22.4.2008. Tilgjengelig fra: http://legemiddelverket.no/custom/Preparatsok/prepSearch 80333.aspx? Search ID=1461a236-5e62-498a-89ea-b1b7fc20122b [30.5.2012] 3) Preparatomtale Glycopyrrolate Injection U.S.P 200 micrograms/ml, 1 ml & 3 ml, Mercury Pharma Group, 4) Twycross, R. og Wilcock, A., PCF4: Palliative Care Formulary, 4.utgave, 2011. 5) British National Formulary for Children. Tilgjengelig fra 6) Preparatomtale Nozinan injeksjonsvæske, Recip AB, 15.2.2008. Tilgjengelig fra: http://legemiddelverket.no/custom/Preparatsok/prepSearch_80333.aspx?SearchID=9f5c290c-7e56-4b79-8a77-80f81ed0713b [19.7.2012] 8) Anestesimetoder, KSK, HUS 9) Watson, M., Lucas, C., Hoy, A. og Wells, J. Oxford Handbook of Palliative Care, 2.utgave 2009, Oxford 10) Goldman, A., Hain, R. og Liben, S. Oxford Textbook of Palliative Care for Children, 2.utgave 2012, Oxford Seksjon for smertebehandling og palliasjon, KSK, Haukeland Universitetssjukehus (M. Bentsen & T. Høivik) Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus (M. Donner) Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest / Sjukehusapoteket i Bergen (M. Einen)

Source: http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/klb/Documents/Medikamentskrin/Medikamentskrin%20til%20barn/aktuelle%20legemidler_barn.pdf

Délibération de la cre du 11 décembre 2013 portant décision d’approbation du programme d’investissements de rte pour 2014

Délibération Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 décembre 2013 portant décision d’approbation du programme d’investissements de RTE pour 2014 Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires En application des dispositions du 2° de l’article L. 134-3 du code de l’énergie, le gestionnai

galiciasalud.eu

VII XORNADAS DE SAÚDE PERINATAL Salón de actos da Escola Galega de Administración Pública Santiago de Compostela 18 de novembro 15.00-16.00 h. Entrega da documentación 16.15-20.00 h. Obradoiro sobre “Responsabilidade civil, penal e administrativa dos profesionais que traballan no ámbito da saúde materna e infantil”. Francisca Fernández Guillén. 19 novembro

© 2010-2014 Pdf Medical Search