Diffusil

BIZTONSÁGI ADATLAP
A Kiadás dátuma: 2004. 11. 26.
Aktualizálás dátuma: 2005. 02. 06.
Termék: DIFFUSIL KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/üzem azonosítója

A készítmény kereskedelmi megnevezése: DIFFUSIL KULLANCSRIASZTÓ AEROSZOL RUHÁZATRA

Gyártó: Lybar, a.s.
Címe: Velvìty 33, 415 01 Teplice, Czech Republic
Telefonszáma: +420-417557111
Fax: +420-417538484
Forgalmazó: Biocorp Kft.
1033 Budapest, Reményi Ede u. 4-8.
Tel.: 387-8227
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható telefonszáma:
06 80 201199
2.
Összetétel / alkotó elemekre vonatkozó információ
A termék a következı veszélyes alkotó elemeket tartalmazza: Megnevezés
PERMETHRIN / 3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate
3. Veszélyesség szerinti besorolás
Besorolás a gyártó, a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet és módosítása szerint:
Veszélyjel: F+

Fokozottan tőzveszélyes
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:
R 12
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
F
ıbb egészségkárosító hatások:
Ingerlı hatást gyakorolhat a szemre és bırre.
4. Elsısegélynyújtás
4.1. Belélegzés esetén: Vigye a sérültet friss levegıre.
4.2. Bırrel érintkezve: Távolítsa el a szerrel szennyezıdött ruhadarabot. Mossa le a bırt vízzel és szappannal.
4.3. Szembe kerüléskor: Öblítse bıséges tiszta vízzel. Tartós gyulladás esetén kérje a szemorvos tanácsát.
4.4. Belélegzése esetén: Ne késztesse semmilyen módon hányásra a beteget! Azonnal hívjon orvost.
4.5. Egyéb információ: Nincs
5. Tőzvédelmi intézkedések:
5.1. Megfelelı oltóanyagok: hab, száraz vegyszerek, szén-dioxid, vízpára.
5.2. Alkalmatlan oltóanyagok: vízsugár.
5.3. Rendkívüli tőz és robbanásveszélyesség: Tőz esetén mérgezı gızöket bocsáthat ki. A tőz által keltett hı
megnöveli a tartályok belsı nyomását, ami azok kigyulladását vagy robbanását okozhatja. A felrobbanó
tartályok akár több-tíz méter távolságra is elrepülhetnek.
5.4. Különleges védelmi berendezések / eljárások: Viseljen a környezettıl független légzıkészüléket és
védıruházatot. A tartályokat vízsugárral hőtse jóval a tőz kialvása után is.
5.5. Egyéb ajánlások: Kerülje az oltóvíz környezetbe kerülését.
6. Óvintézkedés balesetek esetén
6.1. Az egyén védelmére: Tilos a dohányzás. Távolítsa el a nyílt lángot és egyéb gyújtóforrást.
6.2. A környezet védelmére: Akadályozza meg a szétterjedését, lefolyókba, árkokba vagy folyókba jutását.
6.3. Tisztítási eljárás: A szivárgás vagy kiömlés esetén távolítsa el a nyílt láng összes lehetséges forrását.
Szüntesse meg a kifolyást és a kifolyt terméket itassa fel közömbös por alakú anyaggal (homok, cement, mész).
Győjtse össze a visszanyeréshez vagy megsemmisítéshez alkalmas konténerbe.
7. Kezelés és tárolás
7.1. Kezelés: Vigyázzon, bırre, szembe ne kerüljön. A tartályban túlnyomás van: napsugárzástól védve
tárolandó és ne tegye ki 50 C0-nál magasabb hımérsékletnek. Felszúrni, tőzbe dobni még üres állapotban is tilos.
Ne szórja szabad lángba vagy bármilyen izzó anyagra. Csak elıírásszerően használja.
7.2. Tárolási mód: Száraz helyiségekben, 0 C0 - 25 C0 hımérsékleti határok között, élelmiszertıl és
takarmánytól elkülönítve tárolja. Gyermekek elıl elzárva tartandó. Nyílt lángtól távol használja – Tilos a
dohányzás.
Minimális maradandóság a gyártási dátumtól számított 3 évig.
8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei
8.1. A munkavégzés feltételei:
Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, bırre, szembe jutását, permetének belélegzését.
Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A szennyezett védıruhát le kell cserélni. A munka után folyóvizes
tisztálkodás szükséges.
8.2. Mőszaki intézkedések: Nincs
8.3. Munkahelyi levegıben megengedett határérték:
ÁK érték: 2350 mg/m3 CK érték: 9400 mg/m3 ÁK érték: 1900 mg/m3 CK érték: 7600 mg/m3 8.4. Egyéni védelem:
Légzésvédelem: Elıírás szerinti használat esetén nem szükséges.
Szemvédelem: Elıírás szerinti használat esetén nem szükséges.
Kézvédelme: Elıírás szerinti használat esetén nem szükséges.
Bırvédelem: Elıírás szerinti használat esetén nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Halmazállapot (20 Co-on):
gázos folyadék (aeroszol), nyomás alatt lévı fémtartályban a használt illatosítónak megfelelıen Olvadáspont és intervallum: Nem ismert Forráspont: Lobbanáspont (propán-bután): kb. –80 C0 Gyúlékonyság: Robbanékonysági határok (propane butane): felsı (tf. %): 11,2 alsó (tf. %): 1,4 Oxidáló tulajdonságok: Öngyulladási hımérséklet (propán-bután): kb. 365 C0 Gızsőrőség (levegı = 1):

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Stabilitás: 50 C0-ig terjedı hımérsékleteken stabil.
10.2. Kerülendı körülmények: 50 C0-ot meghaladó hımérsékletek.
10.3. Összeférhetetlen anyagok: Erısen oxidáló anyagok.
10.4. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert.

11. Toxikológiai adatok

Heveny toxicitás:
LD50 belélegzéssel, patkány: Nem ismert Érzékenyítés: Nem ismert
Rákkeltı hatás: Nem ismert
Mutagenitás: Nem ismert
Teratogén hatás: Nem ismert
Egyéb egészségkárosító hatások: Bizonyos bır-érzetek jelenhetnek meg. Az aerosol belélegzése irritációt
okozhat a légutakban. Szembe spriccelés intenzív fájdalmat okoz.
12. Ökotoxicitás
Heveny toxikus hatás a vízi élıvilágra.

Biológia lebomlás: A termék biológiailag nem könnyen bomló.
Egyéb adatok: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Nem szabad a készítményt élıvízbe, talajba és közcsatornába juttatni.

13. Hulladékkezelés/ártalmatlanítás

A termék maradékainak és a csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az
irányadók.
EWC-kód: 07 04 04* (egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok)
Csomagolás
EWC-kód: 15 01 11* (veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbıl készült csomagolási
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat)
Gyártó megjegyzése: Az üres csomagolást szelektív hulladékgyőjtıbe kell dobni.

14. Szállításra vonatkozó el
ıírások
ADR/RID: 2 osztály Osztályba sorolási kód : 5 F Megnevezés: AEROSZOLOK, gyúlékony
UN No: 1950
Címkék: 2.1 Csomagolási csoport: -
15. Szabályozási információk
Címkézésre vonatkozó elıírások az EU szabályozás szerint:
Veszélyszimbólum: F+ Fokozottan tőzveszélyes
A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: R 12 R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok: S 2 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás A keletkezı permetet nem szabad belélegezni S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap
A címkén feltüntetendı:
„A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50Co feletti hımérsékletnek , sugárzó hı
hatásának kitenni vagy tőzbe dobni még üres állapotban is tilos!”
„Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra.”
„Gyújtóforrástól távol tartandó -Tilos a dohányzás!”
Gyermekek kezébe nem kerülhet.”
Szabályozás:
A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók.
Munkavédelem, munkaegészségügy
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl és vonatkozó rendeletei.
Veszélyes anyagok
2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,
44/2000. (XII.27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos
eljárás szabályairól
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosításai
Biocidok
38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek elıállításának és forgalomba
hozatalának feltételeirıl
Veszélyes hulladék
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet
Vízszennyezés
204/2001. (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének egyes szabályairól,
9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirıl és
alkalmazásuk szabályairól,
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól

16. Egyéb információ

A 2. pontban szereplı R-mondatok jelentése:
R 11
R 36/38 Szem- és bırizgató hatású R 50/53 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat E Biztonsági adatlap információit a legjobb tudásunk szerint szolgáltattuk, és azok a valóságot tükrözik a kibocsátás napján. Az információkat szükség esetén és az elıirányzott idıben módosítjuk. Ez nem a termék mőszaki leírása és nem a felhasználók listája, amelyre vonatkozólag gondosan tanulmányozza át a termék címkéjét. A biztonsági adatlap összeállításánál kellıképpen figyelembe vettük a termék miáltalunk ismert összes, elıírás-szerinti és ajánlott alkalmazását, és minden felhasználónak ki kell kérnie a tanácsunkat, mielıtt új vagy szokatlan alkalmazásba kezdene. A társaság semmilyen felelısséget nem vállal a termék elıírásoktól eltérı alkalmazása esetén. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelısség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelezı. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelısségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.

Source: http://www.kertbaratbolt.hu/catalog/pdf/diffusil.pdf

Microsoft word - faq_mutations.doc

Antiviral resistance Position Neuraminidase (SUBTYPE) isolates inhibitors genicity Ose. Zan. Table 1 : List of mutations used to compute antiviral resistance and putative human adaptation. Ose.: Oseltamivir. Zan.: Zanamivir. Per.: Peramivir. Adam.: Adamantanes. Hum. adapt.: Human adaptation. Ref.; bibliographic reference number. High pathogenicity: could contribute,

Hed_04177.tex

Expert Opinion Phosphodiesterase-5 Inhibitors and Migraine Case History Submitted by Randolph W. Evans, MD Expert Opinion by C. Kruuse, MD, PhD Key words: migraine, phosphodiesterase-5 inhibitors, sildenafil The age of Viagra has been a boon for many, butmessengers cAMP and cGMP. So far 11 different typesa new source of drug-induced migraine for others. of PDEs have been characteri

© 2010-2014 Pdf Medical Search