Microsoft word - mintatantervek_ma.doc

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés jellegének megtartását, illetve az újabban jelentkező regionális és országos foglalkoztatási igényeket. A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről a http://bolcseszhefop.atw.hu címen érhető el egy újabban készült felmérés. Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves alapképzésünk (BA) után két és fél éves tanári vagy kétéves nem tanári (diszciplináris) mesterszakon (MA) is tovább lehet tanulni, a legtehetségesebbeket pedig ezután Irodalomtudományi Doktori Iskolánkba várjuk hároméves PhD tanulmányokra. A jelen tájékoztatóban csak magyar nyelv és irodalom szakos (diszciplináris) mesterképzésünket ismertetjük, alap-, tanári mester- és doktori képzéseinkről külön tájékoztatók állnak rendelkezésre. Tájékoztatónk mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekin-tésre vagy letöltésre: http://magyarszak.uni-miskolc.hu, Képzések menüpont. A jelen tájékoztató mintatantervei minden esetben a nappali tagozatra vonatkoznak. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni: – a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek (pl. a BTMMN101 kódban a betűk jelentése a következő: a BTK Magyar szakos Mesterképzésének Nappali tagozata, értelemszerűen tehát az azonos tanegység kódja a levelező tagozaton: BTMML101); – a heti óraszám helyett a levelező képzések esetében csak a féléves óraszám az irányadó, ez pedig a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az egyharmada (a táblázatban szereplő 30 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 10, illetve 15 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő); – a nappali tagozat számára két-két félév egyikében kötelezően választandó órák esetében a levelező tagozaton többnyire csak az egyik, általunk meghatározott félévben van mód az óra teljesítésére. A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjának, vagyis a magyar BA alapszaknak az elvégzése után a magyar nyelv és irodalom szakos (diszciplináris) mesterképzés négy félév alatt teljesíthető, összesen legalább 120 kredit értékű tanulmányokkal. A mesterképzés törzsképzésből és szakirányokból áll. A törzsképzés tanegységeit minden hallgatónak teljesítenie kell. Az ME BTK magyar szakos mesterképzése nyolc szakirányt kínál. Nem minden tanévben indul minden szakirány. Minden hallgató csak annak a szakiránynak a tanegységeit tartozik teljesíteni, amelyen tanul. Az alábbi mintatantervekben a heti óraszám oszlopában az első szám az előadások, a második szám a szemináriumok, a harmadik pedig a konzultációk heti óraszámát jelenti. * A mintatantervekben csillaggal megjelölt, szabadon választható tárgyakat a mintatanterveket követő táblázatban soroljuk fel. E tárgyak mindenkori kínálata félévente változik. Törzsképzés I.: A posztstruktu-ralista poétikáktól a hipertextig és a digitális jelenlétig II.: Korszakolás, kánon, paradigma, episztémé szerkezettörténete művelődéstörténeti háttérrel II.: Barokk, rokokó, korai felvilágosodás történet I.: Az irodalomtudomány kialakulása és elméletei III.: A fikció retori-kájának változásai a 20. században történet II.: A magyar irodalomtudomány Toldy Ferencig történet III.: A magyar irodalom-tudomány Toldy Ferenctől napjainkig Régi magyarországi irodalom szakirány Textológiai-filológiai módszertani alapok történet, hatástörténet I. szem.: Humanizmus történet, hatástörténet II. szem.: Reformáció interpretáció I.: Történeti retorika III.: A régi irodalom mint téma- és kifejezéskészlet BTMMN2 Műfaj- és eszmetörté- 2-0-0 30 eszmetörténet, hatástörténet I. szem.: Felvilágosodás BTMMN2 Műfaj- és eszmetörté- 2-0-0 30 BTMMN2 Műfaj- és eszmetörté- 0-2-0 30 net, hatástörténet II. szem.: Reformkor BTMMN2 Műfaj- és eszmetörté- 2-0-3 30 BTMMN2 Műfaj- és eszmetörté- 0-2-0 30 III.: Az irodalom és a társművészetek lata I.: Elektronikus könyvtári rendszerek BTMMN3 Fordítás és irodalom 0-0-3 45 konz. nikák, műelemzés I.: Műelemzések a 20. század első felének szövegeiből II.: Internetes adatbázisok és szövegkiadások Műelemzések a 20. század második felének szövegeiből III.: Műelemzések a 21. század szövegeiből BTMMN3 Hipertext és digitális 0-2-0 30 Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakirány lis és a vizuális mű-vészetek kapcsolata A kulturális emlékezet irodalmi és intézményi formái III.: Irodalom és poli-tika kölcsönhatása szem.: A történelem irodalmi reprezentációja Nyelv, társadalom, kultúra szakirány 02 BTMMN8 Leíró dialektológia és 0-1-1 15 tervezés és kisebb-ségi nyelvhasználat Szabadon választható tantárgyak A választható tantárgyak óraszámát és kreditértékét a mintatantervi táblázatok határozzák meg. műfajtörténeti kutatás aktuális kérdései történeti kutatás aktuális kérdései nek és gyakorlatának aktuális kérdései társművészetek kapcsolatának aktuális kérdései Minden kedves hallgatónknak eredményes felkészülést és kellemes egyetemi éveket kívánunk!

Source: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/mintatantervek_ma.pdf

wob.ag

Hart umkämpft – so muss man den Markt der Zauberer in Deutschland beschreiben. Wie es ihm trotzdem gelingt, die Aufmerksamkeit seiner Kunden auf sich zu lenken – und sie vor allem dauerhaft in seinen Bann zu ziehen – das erfahren Sie von Felix Gauger. Professionalität zeigt sich beim ersten Eindruck Ein professionelles Auftreten wird maßgebend durch den ersten Eindruck geprägt

cumnockhealthcentre.co.uk

Tanyard Medical Practice 2 Tanyard, Cumnock Side Effects of Warfarin Things to Remember 01290 421157 01290 422723 There are a number of possible side effects with Dental Treatment anticoagulants, with the major side-effect of al being Tel your dentist that you take warfarin, for some dental treatments you may be required to temporarily stop your warfarin. Your GP/INR Nurse

© 2010-2014 Pdf Medical Search