Tablets-au.com Online ED Drugstore is an 1st. pharmacy providing a personal service to the society in Australia. Over 50,000 extremely satisfied buyers! We're your prescription drug store levitra australia and have provided trusted service to families in Australia for over 15 years.

Btlat-btadatlap_uj-lidocainum_16960__0_1-000000000001826

LIDOKAIN
BIZTONSÁGI ADATLAP
1907/2006 EK rendelet (REACH) és 1272/2008 EK rendelet (CLP-GHS) szerint
1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSTÁSA
1.1. Term ékazonosító
A z anyagnak egyelõre nincs regisztrációs száma, mert a regisztráció késõbbi idõpontban várható, vagy az éves gyártott mennyiség alapján regisztráció nem szükséges, vagy a R EA CH rendelet 2. cikke alapján az anyag regisztráció alól mentes.
1.2. Az anyag vagy keverék m egfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
Ellenjavallt felhasználási terület nem ismeretes.
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
1151 B udapest, S zántóföld út 1. Tel: 36-1-306-6476, fax: 36-1-305-0298, email: r each@molar.hu, web: www.molar.hu 1.4. Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató S zolgálat 1096 B udapest, Nagyvár ad tér 2. Tel: (06-80) 201-199 Fax: ( 06-1) 476-1138 e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
A cute Tox. 4; H302 - A kut toxicitás, 4. kategóriaA cute Tox. 4; H312 - A kut toxicitás, 4. kategóriaA cute Tox. 4; H332 - A kut toxicitás, 4. kategória 2.2. Cím kézési elem ek
Cím kézés 1272/2008/EK szerint
H302 - Lenyelve ár talmas.
H312 - B õrrel érintkezve ár talmas.
H332 - B elélegezve ártalmas.
Cím kézés 67/548/EGK vagy 1999/45/EK szerint
20/ 21/22 B elélegezve, bõr rel érintkezve és lenyelve ártalmas.
22-26-36 A z anyag porát nem szabad belélegezni. Ha szembe kerül, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelõ védõruházatot kell viselni.
2.3. Egyéb veszélyek:
3. ÖSSZETÉTEL, VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK
LIDOKAIN
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ism ertetése
A sérültet friss levegõre kell vinni. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást, vagy lélegeztetõkészüléket, lehetõség szerint oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni.
A szennyezett ruházatot távolítsuk el. A szennyezõdött bõrfelületet bõ szappanos vízzel Öblítsük bõ vízzel ,a szemhéjakat szélesre nyitva.
Itassunk sok vizet. R osszullét esetén hívjunk orvost.
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
5.1. Oltóanyag
5.2. Az anyagból vagy a keverékből szárm azó különleges veszélyek
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Egyéni védõfelszerelés tûzoltáskor: Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában friss levegõs légzõkészülék nélkül.
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL
6.1. Szem élyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Személyi elõvigyázatossági intézkedések: Nem szükséges.
6.2. Környezetvédelm i óvintézkedések
S zennyvíz rendszer be engedni tilos.
6.3. A területi elhatárolás és szennyezésm entesítés m ódszerei és anyagai
Eljárás a feltisztításra/felitatásra: S zárazon kell feltisztítani. Továbbítsuk megsemisítésre.A z érintett területet meg kell 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Megfelelõen szellõztetett helyiségben, védõkesztyû használatával dolgozzunk.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
S zorosan zárt edényzetben, hûvös, szár az kör ülmények között jól szellõzött helyen 8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM
8.1. Ellenőrzési param éterek
koncentráció (ÁK) [mg/m3]:Munkahelyi csúcskoncentráció (CK) 8.2. Az expozíció ellenőrzése
A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Bõrr e kerülés esetén lemosás után bõrvédõ krémet kell használni. A z anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.
V édõszemüveg viselése ajánlatos.
A z anyaggal való munka sor án védõkesztyû viselése szükséges.
P or elleni védelem (porálarc) ajánlott.
LIDOKAIN
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
9.1. Az alapvető fizikai és kém iai tulajdonságokra vonatkozó inform áció
vízben oldhatatlan, etanolban, éter ben és benzolban jól oldódik 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
A z anyag nor mál kör ülmények között stabil.
Fényr e és nedvességre érzékeny.
11.TOXIKOLÓGIAI ADATOK
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó inform áció
B õrrel való hosszabb érintkezés esetén irr itáló lehet.
S zembe kerülve enyhe irritációs tünetek.
Légzõszervi irritáló hatás/károsodás P orait belélegezve a légzõrendszert irr itálja.
Légzõszervi, vagy bõrszenzibilizáció: 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
S zakszerû kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatók.
13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
A z anyag maradéka veszélyes hulladéknak számít. A szennyezett (kiür ült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a terméket.
13.1. Hulladék kezelési m ódszerek
Megsemmisítés a jogszabályok alkalmazásával, err e szakosodott gazdálkodó szervezet 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Szárazföldi szál ítási besorolás (RID/ADR): 15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1. Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelm i jogszabályok:
Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem a 123/2009 (VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben (fiatalkorúak munkavégzése), sem pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben (légszennyező kibocsátás) 15.2. Kém iai biztonsági értékelés
Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem készült 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában szereplő R és H m ondatok:
B elélegezve, bõrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
LIDOKAIN
A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. A z adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arr a szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. A z érvényes rendeletek betartása, az esetleges speciális felhasználási technológiának megfelelõ biztonsági elõír ások kialakítása és betartása felhasználó feladata. A z anyaggal ( készítménnyel) kapcsolatos konkr ét felhasználási mód során a 98/ 24/EK irányelv alapján fel kell mérni és értékelni kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat.
A biztonsági adatlap megfelel a 1272/2008 EK rendelet (CLP), a 1907/2006 EK rendelet (REACH) az 1999/45 EK
irányelv, a 67/548 EGK irányelv, a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak.
Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles.

Source: http://molar.hu/pdf/bt16960.pdf

castrolindustrial.ro

Product Data Castrol Olit CLS Range Description Castrol Olit™ CLS Range are extremely water-resistant highperformance semi-fluid greases on a lithium/calcium basis. Excellent rheological properties in combination with an optimum low-temperature behavior ensure a wide range ofapplications. The Olit CLS greases feature an excellent corrosion protection as well as a high resistance to

social-cognition.uni-koeln.de

Journal of Personality and Social Psychology© 2010 American Psychological AssociationFalse Fame Prevented: Avoiding Fluency Effects Without Judgmental CorrectionThree studies show a way to prevent fluency effects independently of judgmental correction strategies byidentifying and procedurally blocking the sources of fluency variations, which are assumed to beembodied in nature. For verbal stim

Copyright © 2010-2014 Pdf Medical Search