Dextromethorfan_nl_freedelivery_pl

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DEXTROMETHORFAN QUALIPHAR, 1 mg/ml, siroop
Dextromethorfan hydrobromide
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik Dextromethorfan Qualiphar altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Wordt uw klacht na 4 à 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt Dextromethorfan Qualiphar ingenomen? 2. Wanneer mag u Dextromethorfan Qualiphar niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe neemt u Dextromethorfan Qualiphar in? 5. Hoe bewaart u Dextromethorfan Qualiphar? 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.
1. WAARVOOR WORDT DEXTROMETHORFAN QUALIPHAR INGENOMEN?

Dextromethorfan Qualiphar behoort tot de groep van de hoestremmers. Dextromethorfan Qualiphar is aangewezen bij behandeling van de symptomen van storende, droge hoest. 2. WANNEER MAG U DEXTROMETHORFAN QUALIPHAR NIET INNEMEN OF MOET U ER
EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u Dextromethorfan Qualiphar niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in Dextromethorfan Qualiphar zitten. Deze stoffen kunt u Bij ernstige ademhalingsproblemen (respiratoire insufficiëntie). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER - Indien u reeds bepaalde geneesmiddelen tegen depressie gebruikt (inhibitoren van het mono-amine- Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Dextromethorfan Qualiphar inneemt. Als de hoest langer dan 4 à 5 dagen aanhoudt en/of bij koorts, raadpleeg een arts. Dextromethorfan Qualiphar bevat alcohol en sucrose. Gelieve ook de rubriek “Dextromethorfan Qualiphar bevat alcohol en sucrose” te lezen. Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen” Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het Kinderen
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Dextromethorfan Qualiphar nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw Dit geneesmiddel mag niet gecombineerd worden met bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (aselectieve MAO-Inhibitoren), omdat er een risico bestaat tot het optreden van spierstijfheid, een extreme stijging van de lichaamstemperatuur (hyperpyrexie), enz. Andere medicatie die een depressie van het centraal zenuwstelsel geven, kunnen de depressieve werking op het centraal zenuwstelsel versterken, en in het bijzonder ademhalingsdepressie bij gelijktijdige inname van andere morfine derivaten. De betreffende geneesmiddelen zijn: - krachtige pijnstillers (narcotische analgetica), - geneesmiddelen tegen depressie (antidepressiva), - geneesmiddelen tegen psychose (neuroleptica), - geneesmiddelen tegen allergische reacties (sederende H1-antihistaminica), - geneesmiddelen die de angst verminderen en een kalmerend effect hebben - geneesmiddelen die gebruikt worden als kalmerend middel of slaapmiddel - een geneesmiddel dat de bloeddruk verlaagt (clonidine) en aanverwanten. Er bestaat een mogelijkheid tot interactie met bepaalde geneesmiddelen gemetaboliseerd door het BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER - bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (fluoxetine, paroxetine, sertraline, - bepaalde geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen (amiodarone, quinidine), - bepaalde geneesmiddelen tegen psychose (haloperidol). Het staat vast dat fluoxetine (een geneesmiddel tegen depressie) de metabolisatie van het werkzame bestanddeel van Dextromethorfan Qualiphar (dextromethorfan) kan beletten, met als gevolg een risico op vergiftiging (intoxicatie van het morfine type). Het omgekeerde is ook mogelijk, nl. het risico op het ‘serotoninesyndroom’, wat zich uit in mentale verwarring, rusteloosheid, verhoogde reflexen (hyperreflexie), een verhoogde lichaamstemperatuur (hyperthermie), zweten, of korte, onwillekeurige Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het gebruik van alcohol tijdens uw behandeling wordt afgeraden: deze combinatie kan aanleiding geven tot een daling van de bloeddruk (hypotensie) en tot een versterking van het kalmerend effect. Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Dextromethorfan Qualiphar bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek “Dextromethorfan Qualiphar bevat U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Dextromethorfan Qualiphar gedurende de zwangerschap, vooral Er bestaat een risico op ademhalingsdepressie bij de pasgeborene als de moeder op het einde van de zwangerschap hoge doses dextromethorfan heeft gebruikt. Er bestaat een risico op ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene, indien de moeder dextromethorfan gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap Vermits precieze gegevens betreffende de overgang van dextromethorfan in de moedermelk ontbreken, wordt het gebruik van dextromethorfan afgeraden tijdens de periode van borstvoeding. Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Personen die deelnemen aan het verkeer of machines bedienen, dienen zich ervan bewust te zijn dat een te hoge dosering de waakzaamheid kan verminderen. Het gebruik van alcohol kan deze werking versterken. Dextromethorfan Qualiphar bevat alcohol en sucrose
Dextromethorfan Qualiphar bevat alcohol (4,2% (v/v) ethanol), d.w.z. 498 mg per 15 ml, hetgeen overeenkomt met 12,6 ml bier of 5,3 ml wijn per 15 ml. Dit is schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorfan Qualiphar bevat 11,6 g sucrose per 15 ml. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 3. HOE NEEMT U DEXTROMETHORFAN QUALIPHAR IN?
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 eetlepel (15 ml) 2 à 3 maal per dag (max. 4 eetlepels/24 uur). Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 eetlepel (15 ml) 4 à 6 maal per dag (max. 8 eetlepels/24 uur). Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar. De duur van de behandeling zo kort mogelijk houden. Als de hoest langer dan 4 à 5 dagen aanhoudt en/of bij koorts moet een arts geraadpleegd worden. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Dextromethorfan Qualiphar Heeft u te veel van Dextromethorfan Qualiphar ingenomen?
Wanneer u te veel van Dextromethorfan Qualiphar heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). De mogelijkheid bestaat dat er per ongeluk een te grote hoeveelheid wordt ingenomen, vooral bij kinderen. Bij vermoedelijke overdosering zal men de patiënt zorgvuldig bewaken en zo nodig hospitaliseren. Tekenen van overdosering zijn: duizeligheid, slaperigheid, braakneigingen en braken, verwijding van de pupil (mydriasis), verminderd gezichtsvermogen, onwillekeurige trillende beweging van de oogbol (nystagmus), coördinatiestoornissen (ataxie), urineretentie, bedwelming, rusteloosheid, stuipen, verwarring en ademhalingsdepressie, eventueel overgang tot coma. Bent u vergeten Dextromethorfan Qualiphar in te nemen?
Als u stopt met het innemen van Dextromethorfan Qualiphar
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook Dextromethorfan Qualiphar bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER - Aandoeningen aan het zenuwstelsel: occasionele slaperigheid, duizeligheid, opgewondenheid, Aandoeningen van het maagdarmstelsel: misselijkheid, braken, verstopping. Aandoeningen van het oog: verwijding van de pupil (mydriasis). Allergische reacties: huiduitslag, jeuk (pruritis), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van blaren (urticaria), snelle opzwelling van de huid, slijmvliezen en submucosaal weefsel (angio-oedeem), verstikking door verkramping van de ademhalingsspieren (bronchospasme). Bij therapeutische doses heeft Dextromethorfan Qualiphar geen effect op de ademhaling, doch bij zeer hoge doses kan het ademhalingscentrum onderdrukt worden. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U DEXTROMETHORFAN QUALIPHAR?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Gebruik Dextromethorfan Qualiphar niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket/de doos/de fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de volgende twee of vier cijfers het jaar. De laatste dag van de die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE.
Welke stoffen zitten er in Dextromethorfan Qualiphar
De werkzame stof in Dextromethorfan Qualiphar is dextromethorfan hydrobromide 1 mg/ml. De andere stoffen in Dextromethorfan Qualiphar zijn ethanol, klaproos vloeibaar extract, Zie rubriek 2, “Dextromethorfan Qualiphar bevat alcohol en sucrose”. Hoe ziet Dextromethorfan Qualiphar eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Dextromethorfan Qualiphar is beschikbaar in de vorm van siroop in bulkflessen van 1 L en 5 L. Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. Dit is een geprefabriceerd geneesmiddel, bestemd voor gebruik door de officina-apotheker in magistrale of Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - België Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE193584
Afleveringswijze: Vrije aflevering (max. 360 ml).
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 06/2012.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2012.

Source: http://www.qualiphar.eu/documents/instructions/Dextromethorfan_nl_freedelivery_pl.pdf

Microsoft word - l.j.healey_revised_cv_v2.0.doc

Laura Jean Healey +44 (0) 796 775 6621 Camera Assistant /Digital Technician laurajeanhealey@hotmail.co.uk London Based www.laurajeanhealey.co.uk FEATURE FILMS: All You Need Is Kill Phantom Assistant / Download Technician Phantom Gold Snow White & The Huntsman Arri 435 (35mm) World War Z Arri Alexa & Codex Onboard Arriraw Recorder Gravity A

Jiaogulan neu

ist auch mit zahlreichen klinischen Studien belegt. Diese Studien zu zitieren ist aber oft ein rechtliches Adaptogene sind Natursubstanzen, die dem Körper Problem – Jiaogulan ist kein Heilmittel und darf, wie dabei helfen, sich an Stresssituationen anzupassen so vieles aus der Natur, nicht mit Wirkungen in und einen positiven Effekt bei stressinduzierten Zusammenhang gebracht werden. Aus

© 2010-2014 Pdf Medical Search