Pensament filosòfic contemporani s. xix i xx

PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior

PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX

(o les qüestions mai resoltes en el món contemporani)
Docent Humbert Ruiz Gil,
llicenciat en Filosofia per la Universitat de
Barcelona, habilitat com a educador social i Postgrau en Economia Cooperativa
per UAB-IGOP-APOSTA

Presentació de la guia del curs

1. Context i justificació
2. Introducció general a l’assignatura
3. Requisits previs
4. Programació del temari
5. Orientacions bibliogràfiques i altres fonts
6. Metodologies d’aprenentatge
7. Avaluacions
8. Annex bibliografia


PRESENTACIÓ de la guia del curs
Existeixen diversos motius pels qual plantejar-se la idoneïtat d’aquest tipus de
formació a l’edat adulta, ja sigui per la riquesa del coneixement i pensament
filosòfic, ja sigui per dirigir-se a persones que posseeixen l’experiència vital
necessària per poder reflexionar en profunditat o per la necessitat i urgència de
plir la capacitat crítica que ens reclama la complexitat del context històric actual.
Amb aquesta voluntat i amb motiu de l’encàrrec realitzat per la coordinació de
l’Aula UNED Sènior de Sant Boi de Llobregat presentem el programa de
l’assignatura “Pensament filosòfic contemporani segles XIX i XX”.


1. CONTEXT I JUSTIFICACIÓ
UNED Sènior és un programa formatiu que inclou temes d’actualitat i estratègies de desenvolupament personal. Els seus objectius són: • Oferir formació en temàtiques que interessen a les persones de més de 55 anys, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida. • Proporcionar coneixements, aprenentatges i estratègies per al desenvolupament integral i l’autonomia personal. • Afavorir la comunicació mitjançant les relacions interpersonals i la • Proporcionar tots aquells elements necessaris per a un millor L’Aula UNED - SÈNIOR es dirigeix a persones majors de 55 anys, amb
independència de la formació acadèmica que posseeixen, interessades a
enriquir els seus coneixements.


PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior

1.1 JUSTIFICACIÓ
Ja sigui des de la Conferència General de la UNESCO a Nairobi (1976) on
s’afirma que “L’expressió Educació Permanent designa un projecte global
orientat tant a reestructurar el sistema educatiu existent com a desenvolupar
totes les possibilitats de formació fora del sistema educatiu”. O des de l’informe
Delors on s’entén que “l’educació durant tota la vida es presenta com la clau
d’accés al segle XXI”, la UNESCO posa de manifest l’actual i imperiosa
necessitat d’accedir de forma continuada a la formació i al coneixement.
L’era del postcapitalisme informacional ha modificat i ampliat la majoria de
paradigmes socials i individuals en els quals moltes generacions (cultures,
societats…) s’havien sustentat o dotat per comprendre i habitar el món. Així
mateix, la poderosa influència del pensament científic en diversos àmbits
(medicosanitari, religiós, cultural, art…), les tecnologies de la informació i
comunicació, la globalització de l’economia… han generat grans progressos,
però també, i en aquests moments més que mai, notem els seus efectes
secundaris (col·laterals): canvi climàtic, crisi econòmica, deixadesa moral o el
buit vital, entre d’altres.
Aquests profunds canvis esbossats així com la percepció negativa que estan
generant exigeixen analitzar i comprendre millor la complexitat de la societat i el
món del segle XXI. Per això és imprescindible fer una revisió dels “clàssics”,
dels seus conceptes, teories i metodologies. Pot resultar paradoxal però la
filosofia pot aportar eines conceptuals, noves perspectives o mètodes amb els
quals no sols augmentar la quantitat de coneixements sinó també la possibilitat
de capitalitzar els ja adquirits amb l’experiència i donar-los nous usos.
Focalitzant quatre àmbits vitals de tot ésser humà que habita les societats
complexes – laboral, espiritual, ciutadà i artístic – la filosofia pot clarificar les
necessàries connexions entre ells i articular-los per millorar les nostres
perspectives de realització personal o social.
2. INTRODUCCIÓ GENERAL A L’ASSIGNATURA
1. INTRODUCCIÓ
1.2 Filosofia de la història 1.3 Canvi de paradigma 2.1 Idealisme alemany 2.2 Existencialisme 2.3 Marxisme 2.5 Fenomenologia 2.6 Utilitarisme anglès 2.7 Pragmatisme nord-americà 2.8 Filosofia espanyola PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
3.2 M. Heidegger, Sein zu Zeit 3.3 Filosofia espanyola 4.2 Ètiques aplicades 4.3 Pràctica filosòfica Encara que l’assignatura està estructurada en quatre blocs temàtics diferenciats, la idea de fons és transcendir-los. Presentar per separat l’activitat filosòfica contemporània, especialment la dels segles XIX i XX, i aprofundir-hi no pot impedir que es generi una idea de contigüitat i continuïtat entre ambdós segles, ja que no són compartiments hermètics. Com es veurà, són molts els autors i corrents filosòfics que beuen del passat i els acaben traspassant fins a arribar als nostres dies. La idea de separar-los metodològicament respon a l’estratègia d’afavorir l’assimilació i aplicabilitat dels continguts. Focalitzant-nos sempre en quatre perspectives filosòfiques bàsiques: ciència (lògica), metafísica (religió), política (ètica) i estètica (art) s’afavoreixen possibles analogies en àmbits de caràcter vital o generals. Així, la lògica es relacionarà amb el món professional o laboral, la metafísica amb la part més personal i espiritual, l’ètica involucraria la dimensió més social o ciutadana i, per últim, l’estètica referida al món de l’art o la cultura. D’aquesta manera establirem els següents Objectius Generals dels mòduls: Repassar els fets i autors més significatius del període Analitzar els conceptes i teories més rellevants Reflexionar sobre les seves implicacions pràctiques en el context actual Més concretament, els Objectius Específics de cada mòdul en relació amb els àmbits vitals de correspondència: Lògica • Analitzar les aportacions de diferents autors a la disciplina i quin impacte ha tingut el desenvolupament de la lògica en el camp del llenguatge i de la ciència (tècnica). • Analitzar les repercussions de la ciència (tècnica) en l’àmbit laboral • Analitzar les aportacions de diferents autors a la disciplina i quin impacte ha tingut el desenvolupament de la metafísica en el camp espiritual i religiós. PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
• Analitzar la rellevància de la dimensió espiritual i religiosa en l’àmbit • Analitzar les aportacions de diferents autors a la disciplina i quin impacte ha tingut el desenvolupament de l’ètica en el camp social i polític. • Analitzar la rellevància de la dimensió eticomoral en l’àmbit personal i • Analitzar les aportacions de diferents autors a la disciplina i quin impacte ha tingut el desenvolupament de l’estètica en el camp de l’art i de la cultura. • Analitzar la rellevància de la dimensió artística i cultural en l’àmbit 3. REQUISITS PREVIS
No són necessaris coneixements previs específics sobre les matèries a tractar. Imprescindible, però, certes nocions sobre filosofia, interès per la matèria i predisposició per participar a les classes i el treball en grup. 4. PROGRAMACIÓ DEL TEMARI
El temari està estructurat en 4 mòduls. El primer, una contextualització del
tema, i l’últim, com a conclusió i perspectives, són d’una sola sessió (2h). Els
dos mòduls restants, que configuren el gros del contingut específic del curs, es
reparteixen a parts iguals 10 sessions. 5 sessions de 2 hores per a cada un. El
curs està pensat inicialment per ser impartit en 12 sessions/classes de 2 hores
cada una.
Temes Mòdul 1 INTRODUCCIÓ
Objectius Generals
1.1 Història de la Filosofia

1.1.1 Evolució del pensament filosòfic 1.1.2 Del mythos al logos 1.1.3 De la physis al nomos 1.2 Filosofia de la Història
1.2.1 Aproximació a la història del pensament 1.3 Canvi de paradigma
PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
Temes Mòdul 2 Segle XIX
Objectius Generals
2.1 Idealisme alemany
2.2 Existencialisme
2.3 Marxisme

2.1.1 Principals trets
2.1.2 Autors destacats: K. Marx
2.1.3 Selecció de textos

2.4 Vitalisme i nihilisme
2.1.1 Principals trets
2.1.2 Autors destacats: F. Nietzsche
2.1.3 Selecció de textos

2.5 Fenomenologia
2.1.1 Principals trets
2.1.2 Autors destacats: E. Husserl
2.1.3 Selecció de textos

2.6 Utilitarisme anglès
2.1.1 Principals trets
2.1.2 Autors destacats: J. Bentham i J.S. Mill
2.1.3 Selecció de textos

2.7 Pragmatisme nord-americà
2.1.1 Principals trets
2.1.2 Autors destacats: C.S. Pierce i W. James
2.1.3 Selecció de textos
PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
2.8 Filosofia espanyola
2.1.1 Principals trets
2.1.2 Autors destacats: J. Ortega y Gasset
2.1.3 Selecció de textos
Temes Mòdul 3 Segle XX
Objectius Generals
3.1 L. Wittgenstein

3.1.1 Vida (1a Guerra Mundial)
3.1.2 Obres
3.1.3 El Tractatus
3.1.4 Corrents de la filosofia analítica:
lògics, cercle de Viena.
3.2 M. Heidegger
3.2.4 Corrents de la filosofia continental: 3.2.6 L’Ésser i el no-res, un altre cop?
3.3 Filosofia espanyola
2.1.1 Autors destacats
2.1.2 Selecció de textos
PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
Temes Mòdul 4 Segle XXI
Objectius Generals
4.1 Filosofia acadèmica

4.1.1 Les universitats: docència i recerca
4.2 Ètiques aplicades

4.2.1 La bioètica
4.2.2 Ètica econòmica o empresarial
visibilitat i utilitat de la filosofia en 4.3 Pràctica filosòfica

4.3.1 La filosofia a la societat dels sectors
(públic, privat i 3r sector)
4.3.2 Assessorament filosòfic
4.3.3 Els cafès filosòfics
PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
5. ORIENTACIONS BIBLIOGRÀFIQUES I ALTRES FONTS

A l’iniciar cada mòdul s’oferirà una bibliografia específica segons els interessos
i preferències dels alumnes assistents. Així mateix, per oferir punts de partida
comuns i afavorir el debat es recomana la lectura de manuals, la consulta de
diccionaris, la lectura de la bibliografia inicial i algun altre material d’interès de
cada mòdul.
5.1 Obres generals i de consulta
- Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, Ed. Ariel
- Historia de la Ética de VV.AA (Victoria Camps) Ed. Crítica
- Historia de la Filosofía de Julián Marías, Ed. Manuales de la Revista de
Occidente
- Filosofía en Alemania 1831-1933 de Herbert Shnadelbach, Ed. Cátedra
Bibliografia inicial i altres fonts
- Historia de la Filosofía Antigua de Antonio Alegre Gorri, 1 INTRODUCCIÓ
- Estructura de las revoluciones científicas de Thomas - Fenomenología del Espíritu de F. Hegel - Metrópolis de F. Lang o Tiempos Modernos de C. - Tractatus de L. Wittgenstein - Ser y tiempo de M. Heidegger - Wittgenstein de Derek Jarman o Matrix dels germans - Intervenciones filosóficas en la sociedad, Varios - El día que Nietzsche lloró de Pinchas Perry (pel·lícula) o Inside Google de NatGeo (documental) PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
6. METODOLOGIES D’APRENENTATGE
Metodologia per sessions
Temes Mòdul 1 INTRODUCCIÓ
o Sessió de contextualització històrica de la matèria, el seu desenvolupament, els seus autors més representatius i les controvèrsies més destacades. o Sessió on es combinarà l’exposició sistemàtica de coneixements amb la participació i les aportacions dels alumnes. Temes Mòdul 2 SEGLE XIX
o Tres sessions de contextualització històrica dels corrents, el seu desenvolupament, els seus autors més representatius i les controvèrsies més o Dues sessions on es combinarà l’aprofundiment en la matèria amb la participació i aportacions dels alumnes (lectures i comentaris de textos). Temes Mòdul 3 SEGLE XX

o Tres sessions de contextualització històrica dels autors, les seves obres i corrents sorgits. o Dues sessions on es combinarà l’aprofundiment en la matèria amb la participació i aportacions dels alumnes (lectures i comentaris de textos). Temes Mòdul 4 SEGLE XXI
o Sessió de contextualització històrica de la matèria, el seu desenvolupament, els seus autors més representatius i les controvèrsies més destacades. o Sessió on es combinarà l’exposició sistemàtica de PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
coneixements amb la participació i les aportacions dels alumnes. 6.1 INVESTIGACIÓ O TREBALL PERSONAL

Treball personal
Avaluació
A l’iniciar del curs s’escollirà un autor o mòdul per al desenvolupament En el cas del mòdul, el satisfactòria. 6.2 TREBALL D’EQUIP

Comentaris de les pel·lícules. A cada mòdul hi ha una pel·lícula sobre la qual
s’haurà de realitzar un escrit de crítica conjunta on es doni opinió sobre
diversos aspectes: la relació del contingut amb el mòdul així com la seva
relació amb els altres, els personatges, tractament de la imatge i so, el vestuari,
la banda sonora…
6.3 VISITES i SORTIDES
Amb la voluntat que els alumnes del curs puguin experimentar i compartir
situacions pràctiques relacionades amb els continguts de l’assignatura es
proposen les següents visites o sortides:
Visita recomanada
Llocs de Barcelona relacionats amb el s. XIX (ruta modernista…) PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
Llocs de Barcelona relacionats amb el S. XX (la Guerra Civil, JJ OO…) 7. AVALUACIONS
L’avaluació general de l’assignatura és fruit d’una avaluació múltiple i continuada que té en compte la participació en els diferents tipus de classe, l’adquisició de coneixements, el treball personal i el de grup. Avaluació per mòduls
1 INTRODUCCIÓ
2.1 Idealisme alemany 2.2 Existencialisme 2.3 Marxisme SEGLE XIX
2.6 Utilitarisme anglès 2.7 Pragmatisme nord-americà 2.8 Filosofia espanyola 3 SEGLE XX
4 SEGLE XXI
PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
8. ANNEX bibliografia
8.1 Generals
- Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, Ed. Ariel - Historia de la Ética de AV (Coord. Victoria Camps), Ed. Crítica - Historia de la Filosofía de Julián Marías, Ed. Manuales de la Revista de Occidente - Filosofía en Alemania 1831-1933 de Herbert Shnadelbach, Ed. Cátedra 8.2 Segle XIX
- Crítica de la Razón Pura y Crítica de la Razón Práctica. I. Kant. Ed. - Fenomenología del Espíritu (1807). F. Hegel - Notas concluyentes, no científicas (1846) S. Kierkegaard. - Manuscrits economicofilosòfics. K. Marx. Edicions 62, 1991 - Manifest del Partit Comunista. K. Marx i Engels. Edicions 62, 1977 - Crepúsculo de los ídolos. F. Nietzsche. Ed. Alianza, 1986 - Ecce homo. F. Nietzsche. Ed. Alianza, 1986 - Más allá del bien y del mal / Genealogía de la moral. F. Nietzsche. Ed. - Problemas fundamentales de la fenomenología. Edmund Husserl, Ed. - Meditaciones Cartesianas. Edmund Husserl, Ed. FCE, 1985 - El Utilitarismo (1863). J.S. Mill - La fijación de la creencia: cómo aclarar nuestras ideas. C.S. Pierce, Ed. - Pragmatismo: Un nuevo nombre para algunos antiguos modos de 8.3 Segle XX
- Ser y Tiempo. M Heidegger. Ed. FCE, 1999 - Tractatus Logico-philosophicus. L. Wittgenstein. Ed. Alianza Universidad, - Los Cuadernos azul y marrón. L. Wittgenstein. Ed. Tecnos, 1993
- Investigacions Filosòfiques. L. Wittgenstein, Edicions 62, 1997
- Los problemas de la Filosofía. Bertrand Russel. Ed. Labor, 1993
- Filosofía y política en Heidegger. Otto Pöggerler. Ed. Alfa1984
- Sendas perdidas. M. Heidegger. Ed. Losada, 1960
- Introducción al Tractatus de Wittgenstein. H.O. Mounce. Ed. Tecnos 1995
- La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Walter
- Notas de literatura (El ensayo como forma). T. Adorno. Ed. Ariel, 1962
- España invertebrada. J. Ortega y Gasset. Ed. Espasa-Calpe, 1982
8.4 Segle XXI
PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI S. XIX – XX UNED Sènior
- Problemas de la Ética. E. Tugendhat. Ed. Crítica, 1988 - Teoría de la acción comunicativa (2 vol.). J. Habermas. Ed. Taurus, 1987 - Más Platón y menos Prozac. L. Marinoff. Ed. B, 2000 - Intervenciones filosóficas en la sociedad. Coordinan José Barrientos y - Homo videns. La sociedad teledirigida. Giovanni Sartori. Ed. Taurus,

Source: http://unedbarcelona.es/ca/estudiants/uned-senior/programes-sant-boi/Pensamentfilosficcontemporanis.XIXiXX20132014.pdf

Microsoft powerpoint - ibm innovationsdag 19.09.2006.ppt

Innovative Exclusivity Follower drug introduction Novo Nordisk Vision Vi vil være verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling Vores mål er at overvinde diabetes ved at finde bedre metoder til forebyggelse, diagnose og behandling. Vi tilbyder produkter og service inden for andre områder, hvor vi kan gøre en forskel Vores forskning vil føre

672-census-inst98rev

RESIDENT CENSUS AND CONDITIONS OF RESIDENTSTHIS FORM IS TO BE COMPLETED BY THE FACILITY AND REPRESENTS THE CURRENTCONDITION OF RESIDENTS AT THE TIME OF COMPLETIONThere is not a federal requirement for automation of the 672 form. The facility may continue to complete the 672 withmanual methods. The facility may use the MDS data to start the 672 form, but must verify all information, and in some

© 2010-2014 Pdf Medical Search